Vacha dam during autumn - Drone Photography Язовир Въча през есента Дрон фотография

in Pinmapple2 months ago

▶️ Watch on 3Speak


Hello everyone, today I want to show you around the beautiful Rhodope Mountains in Bulgaria and right to the Vacha Dam. The dam is one of the largest in Bulgaria. The length of the dam is about 20 kilometers, and its wall is the highest in the country with a height of 150 meters. The breathtaking views and wild nature here are the reason why the place is highly visited by tourists or people looking for peace along one of the many eco-paths in the area. Relaxation and positive emotions are guaranteed both in spring and in autumn.

Здравейте на всички,днес искам да ви разведа из красивата Родопа планина в България и по точно към язовир Въча. Язовира е един от най големите в България.Дължината на язовира е около 20 километра,а стената му е най високата в страната с височина 150 метра.Спиращите дъха гледки и дивата природа тук са причината мястото да бъде силно посещавано от туристи или хора търсещи спокойствие по някоя от многото екопътеки в района.Както на пролет така и през есента релакса и положителните емоции са гарантирани.
We chose to come in autumn because deciduous trees such as beech and oak predominate here and the autumn colors are magical.

Избрахме да доидем есента, защото тук преобладават широколистните дървета като бук и дъб и есенните цветовете са вълшебни.


We took one of the many eco-trails in the area (Chilingira eco-trail). This trail climbs high up the mountain and the dam remains below us.

Поехме по една от многото екопътеки в местността (екопътека Чилингира) .Тази пътека се изкачва високо в планината и язовира остава под нас.


After about two hours of walking, another beautiful sight opened up in front of us, one of the few villages located so deep in the mountains (the village of Osikovo).

След около два часа преход пред нас се разкри още една красива гледка,едно от малкото села разположени толкова дълбоко в планината (село Осиково).


Our very coming here was not planned, we decided to just take a walk, coming across this. The magic and beauty of the Rhodope Mountains and Bulgaria.

Самото ни идване тук не беше планирано, решихме просто да се разходим, попадайки на това.Магията и красотата на Родопа планина и България.


While looking at the landscape, I wondered how people live in this small village. How small and remote, so beautiful and peaceful.

Докато гледах пейзажа се чудех как ли живеят хората в това малко селце.Колкото малко и отдалечено толкова красиво и спокойно.


The colorful autumn landscape seemed to be painted with a brush. We stopped to enjoy the view as long as possible.

Пъстрият есенен пейзаж сякаш беше рисуван с четка.Поспряхме за да се насладим на гледката колкото може повече време.


The scale and beauty of the mountain is revealed from the air.

От въздуха се разкрива още от мащаба и красотата на планината.


The height here is about 220 meters.

Височината тук е около 220 метра.In addition to numerous guest houses in the area, you can also enjoy the delicious food offered at the restaurants located on the shore of the dam.

В района освен че има множество къщи за гости,може да се насладите и на вкусната храна, която се предлага по ресторантите намиращи се на брега на язовира.


As you may have noticed, floating houses are located in the waters of the dam. The so-called pontoon houses are private property and unfortunately there is no way to see them up close, except with a drone.

Както може би сте забелязали във водите на язовира се разположени плаващи къщи.Така наречените понтонни къщи са частна собственост и за жалост няма как да ги видим от близо,освен със дрона.😁


I have visited this dam and the forests around it quite a few times, but I never get tired of going back there.

Посещавал съм този язовир и горите около него доста пъти,но никога не ми омръзва да се връщам там.


I almost forgot to show you this little friend who kept us company during the transition. Although he was still a baby most of the time he led the group.😁😂 You can see him in his whirlwind in the clip at the top of the post.

За малко да забравя да ви покажа този малък приятел, който ни правеше компания през прехода.Макар и още бебе през повечето време тои водеше групата.😁😂Може да го видите във вихъра си във клипа най отгоре на поста.


I invite you to look at the clip that I have left above in the description. In it I show footage from both the ground and the air. All the footage in the post was taken with a phone and with a mavic 2 pro drone. Thank you for taking the time for me. If you like such stories, you can follow me. All the best and until next time.

Приканвам ви да погледнете клипа, който съм оставил по горе в описанието.В него показвам кадри както от земята така и от въздуха.Всички кадри във поста са заснети с телефон и със дрон mavic 2 pro.Благодаря че отделихте от времето си за мен.Ако подобни истории ви допадат може да ме последвате.Всичко добро и до следващият път.▶️ 3Speak

Sort:  

Браво братле. Уникално е това което правиш. Личи си, че го правиш с много желание и любов. Винаги много се радвам когато поканя някой в мрежата и тоя му пасне така както на теб. Продължавай да твориш защото това е призвание! 🤗🤍💚❤️🙏

Е тва беше жесток коментар, благодаря ти за всичко 😃

Снимките са невероятни както винаги, но клипът ми спря дъха моите поздравления 👏👏👏

Благодаря ти,радвам се че ти харесва това което правя 😃🍂🍁

Wow каква красота само 😍🥰 Уникално видео и снимки 🥰 Имаме уникална и неповторима държава 😍🥰❤️🇧🇬

Благодаря,да много е красиво през всички сезони 😃

Страхотни кадри поздравления 😉👌

Благодаря стараем се 😃👍⛰️

Impressive colors and lighting. Great view...

Thanks, it's a pleasure for me when someone appreciates what I do.

Hiya, @ybanezkim26 here, just swinging by to let you know that this post made it into our Honorable Mentions in Daily Travel Digest #1719.

Your post has been manually curated by the @pinmapple team. If you like what we're doing, please drop by to check out all the rest of today's great posts and consider supporting other authors like yourself and us so we can keep the project going!

Become part of our travel community:

Waw It was truly an incredible sight, I can imagine how much effort it has to pay for this beauty

Hi, it just took our desire and maybe a bit of luck, thank you.😃

You're welcome 🙏

Вълшебно...! Браво!
!BBH

@diyan3973lenkov! Your Content Is Awesome so I just sent 1 $BBH (Bitcoin Backed Hive) to your account on behalf of @mariya36. (1/1)

Благодаря ти 😃

I really fell in love with the nature in the photos.

It's magic, I'm glad you like it.😃🍂🍁

Congratulations, your post has been added to Pinmapple! 🎉🥳🍍

Did you know you have your own profile map?
And every post has their own map too!

Want to have your post on the map too?

  • Go to Pinmapple
  • Click the get code button
  • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
  • Copy and paste the generated code in your post (Hive only)
  • Congrats, your post is now on the map!

Congratulations @diyan3973lenkov! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)

You made more than 700 comments.
Your next target is to reach 800 comments.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

HiveBuzz World Cup Contest - Quarterfinals - Recap of Day 1
The Hive Gamification Proposal Renewal
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!