[ENG] Porto Timoni and the double beach in Corfu. [PL] Porto Timoni i podwójna plaża na Korfu.

in Pinmapple3 months ago (edited)

Porto Timoni is at the top of the ranking of the most beautiful places on the island of Corfu.
Certainly rightly so.

Porto Timoni znajduje się w czołówce rankingu najpiękniejszych miejsc na wyspie Korfu.
Na pewno słusznie.

IMG_20231102_193343.jpg

There are two paths leading to Porto Timoni from the picturesque village of Afionas.
We start from the viewpoint with benches, to the left and, of course, down.

Do Porto Timoni prowadzą dwie ścieżki z malowniczej miejscowości Afionas.
Ruszamy od punktu widokowego z ławeczkami, w lewo i oczywiście w dół.

IMG_20230605_124930.jpg

IMG_20230605_124942.jpg

IMG_20230605_125043.jpg

IMG_20231130_014338.jpg
source: Google Maps

At first the route seems easy but then it is quite different.
We descend on sizable boulders, left heaps of years to the effects of water, sun and people. At times it's not easy, especially for most of the tourists we pass, with flip-flops or sandals on their feet and small children in tow.

Na początku trasa wydaje się łatwa ale potem jest zupełnie inaczej.
Schodzimy po sporych głazach, pozostawionych kupę lat na działanie wody, słońca i ludzi. Momentami nie jest łatwo, zwłaszcza większości mijanych turystów, którzy na nogach klapki lub sandały, oraz małe dzieci w objęciach.

IMG_20230605_125058.jpg

IMG_20230605_125207.jpg

IMG_20230605_125430.jpg

The descent from Afionas to Porto Timoni, is the highest elevation in the area. It's 182 meters over a very short distance.

Zejście z Afionas do Porto Timoni, to największe w tej okolicy przewyższenie terenu. To 182 metry na bardzo krótkim odcinku.

We descend looking carefully underfoot, trying to hit the steps of the steep staircase designed by nature.
Every few minutes there are new views and with each step it gets more and more beautiful.

Schodzimy patrząc uważnie pod nogi, próbując trafiać w stopnie stromych schodów zaprojektowanych przez naturę.
Co kilka minut pojawiają się nowe widoki i z każdym krokiem robi się coraz piękniej.

IMG_20230605_125814.jpg

IMG_20230605_125445.jpg

Along the way, I noticed beautiful spider webs, whose inhabitants were certainly not small.
Smaller and larger cobwebs with a clearly visible funnel-shaped entrance accompanied us for a long part of the trail.

Po drodze zwróciłam uwagę na przepiękne pajęczyny, których mieszkańcy na pewno nie byli małych rozmiarów.
Mniejsze i większe pajęczyny z wyraźnie widocznym lejkowatym wejściem towarzyszyły nam przez długi kawałek szlaku.

IMG_20230605_125638.jpg

IMG_20230605_125601.jpg

IMG_20230605_125525.jpg

IMG_20230605_125544.jpg

About halfway there we pass old ruins. It was here that there was a small stronghold and observation point of the former inhabitants of Afionas. It was from here that they watched for incoming pirates and enemies.

Mniej więcej w połowie drogi mijamy stare ruiny. To tutaj znajdowała się mała warownia i punkt obserwacyjny dawnych mieszkańców Afionas. Właśnie stąd wypatrywali napływających piratów i wrogów.

IMG_20230605_130525.jpg

IMG_20230605_130518.jpg

IMG_20230605_130521.jpg

Continuing along the winding stone path, we reach a viewpoint.
And that's it - just a fairy tale!

Idąc dalej wijącą się kamienną ścieżką dochodzimy do punktu widokowego.
I to jest to - po prostu bajka!

IMG_20230605_130727.jpg
My brother Adam and grandson Spyros.
Mój brat Adam i wnuk Spyros.

Porto Timoni is an isthmus between the hills surrounding the bay of Agios Georgios Pagoi on one side.
The isthmus is narrow, but it divides the sea and we see two small rocky beaches.
They seem to be twins, but they are different.
You can clearly see that the beaches differ in size and shape, and their water in color - on the right side it is darker.

Porto Timoni to przesmyk pomiędzy wzniesieniami okalającymi z jednej strony zatokę Agios Georgios Pagoi.
Przesmyk jest wąski ale rozdziela morze i naszym oczom ukazują się dwie małe kamieniste plaże.
Niby bliźniacze a jednak odmienne.
Wyraźnie widać że plaże różnią się wielkością i kształtem, a ich woda kolorem - po prawej stronie jest ciemniejsza.

IMG_20231102_193410.jpg

IMG_20230605_130654.jpg

IMG_20230605_144134.jpg

Both beaches are rocky and charming. Partially shaded by the hills, they encourage swimming.
What a trick! The water is rather cool, even cold for me.
This is not comforting news if the agenda is to return along the stone road, this time uphill and in the scorching sun.

Obie plaże są kamieniste i urocze. Częściowo zacienione przez wzgórza zachęcają do kąpieli.
Ale psikus! Woda jest raczej chłodna, dla mnie wręcz zimna.
To nie jest pocieszająca wiadomość, jeśli w programie jest powrót kamienną drogą, tym razem pod górę i w piekącym słońcu.

IMG_20230605_133130.jpg

IMG_20230605_135530.jpg

If someone doesn't feel up to going back the same way or is looking for another adventure, they can use the water taxi that runs from Agios Georgios Pagoi beach to Porto Timoni and back.
We returned to Afionas on foot so I had another opportunity to admire beautiful views and amazing spider webs.

Jeśli ktoś nie czuje się na siłach żeby wrócić tą samą drogą albo wypatruje kolejnej przygody, może skorzystać z taksówki wodnej, która kursuje z plaży Agios Georgios Pagoi do Porto Timoni i z powrotem.
My wróciliśmy do Afionas na nogach więc miałam kolejną okazję do podziwiania pięknych widoków i niesamowitych pajęczyn.

IMG_20231102_184831.jpg
Source: Google Maps.

IMG_20230605_130544.jpg

IMG_20230605_144140.jpg

Copyright and photos by @grecki-bazar-ewy.

Sort:  

@tipu curate :)

Dziękuję bardzo 💚

Manually curated by ewkaw from the @qurator Team. Keep up the good work!

Hiya, @livinguktaiwan here, just swinging by to let you know that this post made it into our Honorable Mentions in Travel Digest #2075.

Your post has been manually curated by the @pinmapple team. If you like what we're doing, please drop by to check out all the rest of today's great posts and consider supporting other authors like yourself and us so we can keep the project going!

Become part of our travel community:

Congratulations, your post has been added to Pinmapple! 🎉🥳🍍

Did you know you have your own profile map?
And every post has their own map too!

Want to have your post on the map too?

  • Go to Pinmapple
  • Click the get code button
  • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
  • Copy and paste the generated code in your post (Hive only)
  • Congrats, your post is now on the map!

Congratulations @grecki-bazar-ewy! You received a personal badge!

You powered-up at least 10 HIVE on Hive Power Up Day!
Wait until the end of Power Up Day to find out the size of your Power-Bee.
May the Hive Power be with you!

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking

Check out our last posts:

Hive Power Up Month Challenge - November 2023 Winners List
Be ready for the December edition of the Hive Power Up Month!
Hive Power Up Day - December 1st 2023

Hello grecki-bazar-ewy!

It's nice to let you know that your article will take 12th place.
Your post is among 15 Best articles voted 7 days ago by the @hive-lu | King Lucoin Curator by hallmann

You receive 🎖 1.1 unique LUBEST tokens as a reward. You can support Lu world and your curator, then he and you will receive 10x more of the winning token. There is a buyout offer waiting for him on the stock exchange. All you need to do is reblog Daily Report 133 with your winnings.

2.png


Invest in the Lu token (Lucoin) and get paid. With 50 Lu in your wallet, you also become the curator of the @hive-lu which follows your upvote.
Buy Lu on the Hive-Engine exchange | World of Lu created by szejq

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP or to resume write a word START