Edinburgh, part 1 - historic streets, Princess Street Gardens, a Scotsman playing the bagpipes and a monumental castle / Edynburg , część 1 - zabytkowe uliczki, Princess Street Gardens, szkot grający na dudach i monumentalny zamek

1.JPG

Edinburgh is a city where you feel like you are in a different era. Such an atmosphere can be created thanks to historic tenement houses, streets and the castle towering over the city. See how beautiful it looks on a rocky hill.

Edynburg to miasto, w którym można się poczuć, jakby się znalazło w innej epoce. Taki klimat udaje się stworzyć dzięki zabytkowym kamienicom, uliczkom i górującym nad miastem zamkowi. Zobaczcie jak pięknie się prezentuje na skalistym wzgórzu.

2.JPG

Edinburgh is also the capital of Scotland and you can see at every step that we are in this area. Is it thanks to Scottish flags, men dressed in a traditional kilt, or the ubiquitous Scottish plaid (chairs in public transport have been decorated with it).

Edynburg to także stolica Szkocji i na każdym kroku widać, że jesteśmy w tym rejonie. Czy to dzięki szkockim flagom, mężczyznom ubranym w tradycyjny kilt, czy wszechobecną szkocką kratę (widziałam nawet przystrojone w nią krzesła w komunikacji miejskiej).

3a.jpg

In the city center there is a wonderful green area, the city park called Princess Street Gardens. I used to go there every day during my stay in Edinburgh and soaked up the atmosphere of the city.

W centrum miasta znajduje się cudowny obszar zieleni, park miejski zwany Princess Street Gardens. Przychodziłam tam codziennie podczas mojego pobytu w Edynburgu i chłonęłam klimat tego miasta.

4.JPG

4a.JPG

5a.jpg

6.JPG

This is one of the main streets of Edinburgh, Princess Street. Many places in Edinburgh were the inspiration for J. K. Rowling in creating the places in her fantastic novel about the adventures of Harry Potter. George Heriot’s School was the prototype of Hoghwarts, and Victoria Street resembles Diagon Alley.

A tak wygląda jedna z głównych ulic Edynburga Princess Street. Wiele miejsc w Edynburgu było inspiracją dla J. K. Rowling przy tworzeniu miejsc akcji w swojej fantastycznej powieści o przygodach Harrego Pottera. Szkoła im. George Heriot'a była pierwowzorem Hoghwartu, a ulica Victorii przypomina Diagon Alley.

7.JPG

7aaa.jpg

7bb.jpg

In Edinburgh you can find many Scots wearing tartan skirts, the so-called kilts and bagpipes. This piper had special effects bagpipes, because when he blew on them there was fire at the ends. It was a fiery sound :)

W Edynburgu można spotkać wielu Szkotów noszących spódniczki w szkocką kratę, tzw. kilty i grających na dudach. Ten dudziarz miał dudy z efektami specjalnymi, bo gdy w nie dmuchał na ich końcach pojawiał się ogień. To było ogniste granie :)

8.JPG

9a.jpg

And finally, a continuation of characteristic Edinburgh streets.

A na koniec ciąg dalszy charakterystycznych edynburskich uliczek.

8aa.jpg

10.JPG

Sort:  

Hiya, @LivingUKTaiwan here, just swinging by to let you know that this post made it into our Honorable Mentions in Daily Travel Digest #1002.

Your post has been manually curated by the @pinmapple team. If you like what we're doing, please drop by to check out all the rest of today's great posts and consider supporting other authors like yourself and us so we can keep the project going!

Become part of our travel community:

@LivingUKTaiwan, thanks for appreciating my post :)

Your photos make me want to travel to Edinburgh, Scotland is on my bucket list with Ireland, I can't wait to get back to traveling.

I am very happy that this is how my posts affect you :) I hope it will be possible soon. If not for the coronavirus pandemic, I would visit Scotland and Ireland this year.

Congratulations, your post has been added to Pinmapple! 🎉🥳🍍

Did you know you have your own profile map?
And every post has their own map too!

Want to have your post on the map too?

  • Go to Pinmapple
  • Click the get code button
  • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
  • Copy and paste the generated code in your post (Hive only)
  • Congrats, your post is now on the map!