Edinburgh, part 2 - Palace of Holyrood, Arthur's Seat, Victoria Street and Haggis / Edynburg, część 2 - Pałac Holyrood, Góra Artura, Victoria Street i Haggis

in #hive-16377213 days ago (edited)

1.JPG

I invite you to another trip around Edinburgh. I recently mentioned Edinburgh's inspiration in the Harry Potter novels. Here is one of the most beautiful streets in Edinburgh - Victoria Street that resembles Diagon Alley.

Zapraszam do kolejnej wędrówki po Edynburgu. Ostatnio wspominałam o edynburskich inspiracjach w powieściach o Harrym Potterze. Oto jedna z najpiękniejszych ulic Edynburga - ulica Victorii, która przypomina Diagon Alley.

2.JPG

The combination of tradition is great - classic tenement houses with colorful buildings renovated downstairs.

Świetne jest połączenie tradycji - klasycznych kamieniczek z odnowionymi na dole, kolorowymi budynkami.

3.JPG

In Edinburgh, it is also cool that, while in the city center, you can climb a hill, which is 251 meters, is covered with wild plants and from which there is a phenomenal view of the city. This is Arthur's Seat. Its name comes from the fact that King Arthur is said to have watched from it after one of his battles. In this regard, Edinburgh reminds me a bit of Cape Town. There, too, the city is situated near a flat hill - Table Mountain.

W Edynburgu fajne jest też to, że będąc w centrum miasta można się powspinać na wzniesienie, które ma 251 metrów, jest porośnięte dzikimi roślinami i skąd rozpościera się fenomenalny widok na miasto. To tzn. góra Artura. Jej nazwa wzięła się stąd, że podobno król Artur spoglądał z niej po jednej ze swoich bitew. Pod tym względem Edynburg przypomina mi trochę Kapsztad. Tam też miasto położone jest przy częściowo płaskim wzniesieniu - górze Stołowej.

ar3.jpg

And here is another Scotsman, dressed in traditional clothes, which I met while walking around the Scottish capital. He was dressed in a kilt, had a sword, and was making menacing expressions. He pretended to be a Scottish warrior and as you can see from the child's reaction, he didn't look like a dangerous person ;)

A tu kolejny Szkot, przebrany w tradycyjny strój, którego spotkałam podczas spacerowania po stolicy Szkocji. Był ubrany w kilt, miał ze sobą miecz i robił groźne miny. Udawał szkockiego wojownika i jak możecie zobaczyć po reakcji dziecka, nie wyglądał na groźnego osobnika ;)

4.JPG

5.JPG

And here are shop windows from Scottish stores. In Scotland it is often cold, foggy and raining, so the shops offer a lot of wool sweaters and scarves. Of course, a lot of clothes have a tartan pattern. Scotland is a perfect place for fans of checkered clothes, I also like woolen decorations - rabbit and other animals.

A tu wystawy ze szkockich sklepów. W Szkocji często jest zimno, mgliście, pada deszcz, dlatego w asortymencie sklepów znajdziemy sporo wełnianych swetrów i szali. Oczywiście mnóstwo ubrań ma wzór w szkocką kratę. Dla wielbicieli kraciastych ubrań Szkocja jest idealnym miejscem, Mi spodobały się też wełniane ozdoby - królik i inne zwierzaki.

7.JPG

8.JPG

This is the Palace of Holyrood. Unfortunately, during my stay there was a monarch in the palace and I couldn't see it from the inside.

Palace of Holyrood is the residence of the British monarchs in Scotland. It is located on a hill at the eastern end of the Royal Mile, which, among other things, leads to the castle.
The Palace of Holyrood in its present form was built in the 17th century. The castle hosted, among others, the Queen of Scots, Maria Stuart. Queen Elizabeth spends one week in residence at Holyrood Palace at the beginning of each summer, where she carries out a range of official engagements and ceremonies. The 16th-century Historic Apartments of Mary, Queen of Scots and the State Apartments, used for official and state entertaining, are open to the public throughout the year, except when members of the Royal Family are in residence.

Source: Wikipedia

A to Pałac Holyrood. Niestety podczas mojego pobytu w pałacu przebywał jakiś monarcha i nie mogłam go zwiedzić od środka.

Pałac Holyrood jest rezydencją monarchów brytyjskich w Szkocji. Położony jest na wzniesieniu, na wschodnim końcu Royal Mile, która między innymi prowadzi do zamku.
Pałac Holyrood w obecnej formie powstał w XVII wieku. Zamek gościł m.in królową Szkotów, Marię Stuart. Królowa Elżbieta na początku lata spędza tydzień w Pałacu Holyrood, gdzie przeprowadza szereg oficjalnych spotkań i ceremonii. XVI-wieczne Historyczne Apartamenty Maryi, Królowej Szkotów i Apartamenty Stanowe, używane do oficjalnych i państwowych rozrywek, są otwarte dla publiczności przez cały rok, z wyjątkiem sytuacji, gdy rezydują członkowie rodziny królewskiej.

Źródło: Wikipedia

12.JPG

13a.jpg

And in this photo you can see the famous traditional Scottish dish - Haggis. It is quite specific. It is being prepared

from sheep's offal (liver, heart and lung) mixed with onions, oat flour, fat and spices, sewn and stewed in a sheep's stomach.
Source: Wikipedia

Have you ever eaten Haggis? Do you like this type of dish? I did not have the courage to try this delicacy.

Za to na tym zdjęciu możecie zobaczyć słynną tradycyjną szkocką potrawę - Haggis. Jest on dość specyficzna. Przyrządza się go

z owczych podrobów (wątroby, serca i płuc), wymieszanych z cebulą, mąką owsianą, tłuszczem i przyprawami, zaszytych i duszonych w owczym żołądku.
Źródło: Wikipedia

Jedliście kiedyś Haggis? Lubicie tego typu potrawy? Ja nie miałam odwagi spróbować tego przysmaku.

15.JPG

In this store, the Haggis cans were stacked on top of each other in a triangular pattern.. Just like in Ireland, in Scotland I managed to buy interesting postcards. You can see that their author has an extraordinary sense of humor ;)

W tym sklepie puszki z Haggis były ustawione jedna na drugiej, w trójkątny wzór. Podobnie jak w Irlandii, w Szkocji udało mi się kupić ciekawe pocztówki. Widać, że ich autor ma nietuzinkowe poczucie humoru ;)

16aa.jpg

Several postcards showed Scotsmen who installed a cat or a dog on a bicycle instead of a front wheel, and another alluded to a question that appears in the minds of many people. What do Scots wear under their kilt? Many people think that nothing, and the funny postcard shows boxer shorts in a sheep. I love such postcards, with black humor :) My friends were again satisfied with what I sent them :)

Na kilku pocztówkach byli zaprezentowani Szkoci, którzy zamiast przedniego koła w rowerze zamontowali kota lub psa, a inna nawiązywała do pytania, które pojawia się w głowach wielu ludzi. Co Szkoci noszą pod kiltem? Wiele osób uważa, że nic, a na zabawnej pocztówce zaprezentowano bokserki w owce. Uwielbiam takie pocztówki, z czarnym humorem :) Moi znajomi znowy byli zadowoleni z tego, co im przesłałam :)

pocz2.jpg

17.JPG

And these are the inscriptions on the walls with fragments of poems by famous Scottish poets.

A to napisy na murach z fragmentami wierszy znanych szkockich poetów.

9.JPG

10aa.jpg

11.JPG

Sort:  

Great travel report! That deserves some TipU, let´s see if it works again :)

@tipu curate

Wow that is a pleasant surprise that TipU is ON again :)
Nice post by the way...

Well, not really... It must have been just some lucky moment, it´s buggy again today :D :/

@phortun, awesome! I'm glad you liked my post. Thanks :)

Hiya, @lizanomadsoul here, just swinging by to let you know that this post made it into our Honorable Mentions in Daily Travel Digest #1005.

Your post has been manually curated by the @pinmapple team. If you like what we're doing, please drop by to check out all the rest of today's great posts and consider supporting other authors like yourself and us so we can keep the project going!

Become part of our travel community:

Congratulations, your post has been added to Pinmapple! 🎉🥳🍍

Did you know you have your own profile map?
And every post has their own map too!

Want to have your post on the map too?

 • Go to Pinmapple
 • Click the get code button
 • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
 • Copy and paste the generated code in your post (Hive only)
 • Congrats, your post is now on the map!

Congratulations, your post has been added to Pinmapple! 🎉🥳🍍

Did you know you have your own profile map?
And every post has their own map too!

Want to have your post on the map too?

 • Go to Pinmapple
 • Click the get code button
 • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
 • Copy and paste the generated code in your post (Hive only)
 • Congrats, your post is now on the map!

Congratulations, your post has been added to Pinmapple! 🎉🥳🍍

Did you know you have your own profile map?
And every post has their own map too!

Want to have your post on the map too?

 • Go to Pinmapple
 • Click the get code button
 • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
 • Copy and paste the generated code in your post (Hive only)
 • Congrats, your post is now on the map!

Congratulations, your post has been added to Pinmapple! 🎉🥳🍍

Did you know you have your own profile map?
And every post has their own map too!

Want to have your post on the map too?

 • Go to Pinmapple
 • Click the get code button
 • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
 • Copy and paste the generated code in your post (Hive only)
 • Congrats, your post is now on the map!

Congratulations, your post has been added to Pinmapple! 🎉🥳🍍

Did you know you have your own profile map?
And every post has their own map too!

Want to have your post on the map too?

 • Go to Pinmapple
 • Click the get code button
 • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
 • Copy and paste the generated code in your post (Hive only)
 • Congrats, your post is now on the map!

Congratulations, your post has been added to Pinmapple! 🎉🥳🍍

Did you know you have your own profile map?
And every post has their own map too!

Want to have your post on the map too?

 • Go to Pinmapple
 • Click the get code button
 • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
 • Copy and paste the generated code in your post (Hive only)
 • Congrats, your post is now on the map!

Congratulations, your post has been added to Pinmapple! 🎉🥳🍍

Did you know you have your own profile map?
And every post has their own map too!

Want to have your post on the map too?

 • Go to Pinmapple
 • Click the get code button
 • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
 • Copy and paste the generated code in your post (Hive only)
 • Congrats, your post is now on the map!

Congratulations, your post has been added to Pinmapple! 🎉🥳🍍

Did you know you have your own profile map?
And every post has their own map too!

Want to have your post on the map too?

 • Go to Pinmapple
 • Click the get code button
 • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
 • Copy and paste the generated code in your post (Hive only)
 • Congrats, your post is now on the map!