Nafplio city, Greece - Greco-Venetian flavor, fortresses, and delicious ice cream

in Pinmapple2 months ago

Since I spend winter with my family in Greece, we have a great opportunity to explore at least our island, the Peloponnese. And we started with the very famous town of Nafplio.

The Peloponnese peninsula itself, being the birthplace and development of ancient Greek civilization, has many historical attractions. Nafplio  is located on the coast of the Argolid Gulf of the Aegean Sea and is considered as one of the  most picturesque cities in Greece.     

It is an absolutely charming town. The city is small, but in Greece, except for Athens and Thessaloniki, there are no large cities.

Naflio is indeed a very pleasant city. I would compare its narrow crooked streets, ancient buildings, red roofs with Chania and Rethymno, located in Crete. But Naphlion still has his own style, it cannot be confused with anything else. All these balconies, shutters, doors, elements of street decor - everything adds up to a motley and impressive picture. The city is very old, founded during the Mycenaean civilization, but the main buildings in the center date back to the time when it was owned by the Venetians.

If anyone thinks that Athens has always been the capital of Greece, then he is mistaken. It was Nafplio, which was the very first capital of the young Greek state in the period from 1828 to 1833. It was the advantageous location of this city that attracted conquerors here for a long time, for whom Nafplio served as a powerful stronghold on the island of the Peloponnese.

The city center is adjacent to a large bay. And there is a large free parking lot right on the embankment. Almost all attractions are accessible from here. In the same bay there is a large yacht pier. These are not tourist entertainment yachts, but real yachts on which real lovers of this type of recreation go to sea.

The embankment is a different story. It is nice, wide, with palm trees... walking is a pleasure. The views of the bay are magnificent!

In the center of the city is Syntagma Square, built in the Venetian style. There are administrative buildings, the Archaeological Museum and several cafes here. There is a network of streets around that are so nice to just wander around.

So, in Nafplio there are three fortresses - the upper one (this is Palamidi - a Venetian fortress), the lower one (this is Akronafplia - an ancient Greek fortress), and also the fortress (or Bourtzi bastion). Each of them can claim to be the calling card of the city, and all three claim this!

You can only drive up to the lower fortress; you will have to climb to the upper one on foot. As for the Bourtzi fortress, you can sail to it by ship.

Directly above the city of Nafplio rises a high hill - Palamidi, named after Palamides, the son of the founder of this city. The fortress stands on the very top of Palamidi hill,  which is even 216 meters above sea level.

Fortress was built not by greeks, but by the Venetians on the site of an ancient Mycenaean fortress. It can be seen from everywhere and makes a strong impression.

The fortress, in my opinion, is very picturesque in itself. According to legend, a staircase of 999 steps leads from the city to the fortress gates. Stairs lead to the fortress from the sea too. In fact, information about the number of steps in this staircase varies. Some say that it consists of 999 steps, others - 921, thirds say that of 800. It seems to me that this fact does not matter much.

Even before the trip to the fortress, I managed to find out that this fortification was built at the end of the 17th century according to the designs of French engineers and was created in a very short period. Later, this fortress consisted of eight mutually supported bastions. They were connected to each other by tunnels.

The fortress walls of Palamidi stretch 450 meters along the seashore. This at one time made it possible to completely control the entire water area of the bay near the harbor of Nafplio. 

A little further away is the Akronafplia fortress. We walked up there. Akronafplia is crenellated fortress walls that you can wander around. There are corners that are closed, but basically everything is accessible. From the top of Akronafplia, you can clearly see the bastions of Palamidi. The Akronafplia fortress rises on a narrow rocky cape. By the way, this is the oldest fortress in the city. I think that’s why it’s worth visiting. And the view of the red roofs of the city leaves a very big impression.

It was interesting to learn that it appeared on this site in the 4th century BC. For almost 2.5 thousand years, the Akronafplia fortress repeatedly changed its owners: the Turks, Greeks, Byzantines, Franks, and Venetians owned it and made their own additions.

It acquired its modern appearance much later, when the fortress was owned by the Venetians. Above the gates of the fortress there is a bas-relief with the Venetian symbol - the Lion of St. Mark. Now here is the symbol of the city - the clock tower.

Another name for the Akronafplia fortress is a little pretentious - Itz-Kale. It is curious that today the fortress consists of three parts - Greek, Frankish and the “castle with a tower”.

The third Nefplio fortress is the Bourtzi fortress. Let's start by talking about this fortress-fort with the fact that the city of Nafplio itself is an excellent place for walking. Just during the walk, attention is drawn to a small island in the center of the bay with the Venetian fortress-fort of Bourtzi.

This fortress has unusual location, and for this, it easily attract attention. The fort was built at the end of the 15th century and at this time, it was used both as a fortress and prison. Now, it is used as a hotel and a site for concerts, festivals and performances. As I already noted, you can get there by ship. You will complement your visit to the fortress with a short but pleasant boat trip.

Bourzi was built by architect Antonio Gambello. The fort reliably closed the entrance to the city from the sea. Later, the Turks, in addition, pulled chains between the shores and the island.

In the city, of course, there are places to eat. And, of course, if everything here is reminiscent of Italy, you can’t go past the local ice cream! It is sold everywhere here, and it is very tasty and varied. Moreover, after being in hot fortresses in the heat, you really want to sit somewhere in the shade.

There are also beaches here, although we didn’t get to them at this time of the year. The beaches were empty.

Naphlio town is very pleasant, clean, cozy, walking around it is a pleasure. If you're in the Peloponnese, don't miss this interesting town.

💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝

With love @madeirane

Photos are taken by me.

© 2024


Kadangi žiemą su šeima praleidžiu Graikijoje, turime puikią progą patyrinėti bent jau mūsų salą - Peloponesą. Pradėjome nuo labai garsaus Nafplio miesto.

Pats Peloponeso pusiasalis, kuriame gimė ir vystėsi senovės graikų civilizacija, turi daug istorinių įdomybių. Egėjo jūros Argolido įlankos pakrantėje įsikūręs Nafplijas laikomas vienu vaizdingiausių Graikijos miestų.

Tai absoliučiai žavus miestas. Miestas nedidelis, tačiau Graikijoje, išskyrus Atėnus ir Salonikus, nėra didelių miestų.

Naflio iš tiesų yra labai malonus miestas. Jo siauras kreivas gatveles, senovinius pastatus, raudonus stogus palyginčiau su Kretoje esančiais Chanija ir Retimnu. Tačiau Naflionas vis dėlto turi savo stilių, jo negalima su niekuo supainioti. Visi tie balkonai, langinės, durys, gatvių dekoro elementai - viskas sudaro margą ir įspūdingą paveikslą. Miestas labai senas, įkurtas Mikėnų civilizacijos laikais, tačiau pagrindiniai pastatai centre pastatyti dar tada, kai jis priklausė venecijiečiams.

Jei kas nors mano, kad Atėnai visada buvo Graikijos sostinė, klysta. Pirmoji jaunos Graikijos valstybės sostinė 1828-1833 m. buvo Nafplio. Būtent palanki šio miesto padėtis ilgą laiką traukė čia užkariautojus, kuriems Nafplionas tarnavo kaip galinga tvirtovė Peloponeso saloje.

Miesto centras ribojasi su didele įlanka. Prie pat krantinės yra didelė nemokama automobilių stovėjimo aikštelė. Iš čia galima pasiekti beveik visas lankytinas vietas. Toje pačioje įlankoje yra didelė jachtų prieplauka. Tai ne turistinės pramoginės jachtos, o tikros jachtos, kuriomis į jūrą išplaukia tikri tokio poilsio mėgėjai.

Krantinė - tai jau kita istorija. Ji graži, plati, su palmėmis... vaikščioti malonu. Nuo krantinės atsiveria nuostabūs įlankos vaizdai!

Miesto centre yra Sintagmos aikštė, pastatyta venecijietišku stiliumi. Čia stovi administraciniai pastatai, Archeologijos muziejus ir kelios kavinės. Aplink yra gatvelių tinklas, kuriomis taip malonu tiesiog pasivaikščioti.

Taigi, Nafplio yra trys tvirtovės - viršutinė (tai Palamidi - venecijietiška tvirtovė), apatinė (tai Akronafplia - senovės graikų tvirtovė), taip pat tvirtovė (arba Bourtzi bastionas). Kiekviena iš jų gali pretenduoti į miesto vizitinę kortelę, ir visos trys tai tvirtina!

Automobiliu galima užvažiuoti tik į žemutinę tvirtovę, į viršutinę teks kopti pėsčiomis. Kalbant apie Bourtzi tvirtovę, į ją galite nuplaukti laivu.

Tiesiai virš Nafplio miesto stūkso aukšta kalva - Palamidi, pavadinta šio miesto įkūrėjo sūnaus Palamido vardu. Tvirtovė stovi pačioje Palamidžio kalvos viršūnėje, kuri yra net 216 m virš jūros lygio.

Tvirtovę pastatė ne graikai, o venecijiečiai senovės Mikėnų tvirtovės vietoje. Ji matoma iš visur ir daro stiprų įspūdį.

Mano nuomone, tvirtovė pati savaime yra labai vaizdinga. Pasak legendos, iš miesto į tvirtovės vartus veda 999 pakopų laiptai. Laiptai į tvirtovę veda nuo jūros. Iš tiesų informacija apie šių laiptų pakopų skaičių skiriasi. Vieni sako, kad ją sudaro 999 pakopos, kiti - 921, treti teigia, kad 800. Man atrodo, kad šis faktas neturi didelės reikšmės.

Palamidžio tvirtovės sienos tęsiasi 450 metrų išilgai jūros kranto. Tai vienu metu leido visiškai kontroliuoti visą įlankos akvatoriją prie Nafplio uosto.

Kiek toliau yra Akronafplia tvirtovė. Į ją užkopėme pėsčiomis. Akronafplia - tai apgriautos tvirtovės sienos, kuriomis galima pasivaikščioti. Yra kampelių, kurie uždari, bet iš esmės viskas prieinama. Nuo Akronafplia viršūnės aiškiai matyti Palamidi bastionai. Akronafplia tvirtovė stūkso ant siauro uolėto kyšulio. Beje, tai seniausia miesto tvirtovė. Manau, kad dėl to ją verta aplankyti. O vaizdas į raudonus miesto stogus palieka labai didelį įspūdį.

Buvo įdomu sužinoti, kad jis šioje vietoje atsirado IV a. pr. m. e. Beveik 2,5 tūkst. metų Akronafplia tvirtovė ne kartą keitė šeimininkus: turkai, graikai, bizantiečiai, frankai ir venecijiečiai ją valdė ir savaip papildė.

Šiuolaikinę išvaizdą tvirtovė įgijo daug vėliau, kai ji priklausė venecijiečiams. Virš tvirtovės vartų yra bareljefas su venecijiečių simboliu - Šventojo Morkaus liūtu. Dabar čia yra miesto simbolis - laikrodžio bokštas.

Kitas Akronafplia tvirtovės pavadinimas šiek tiek pretenzingas - Itz-Kale. Įdomu, kad šiandien tvirtovę sudaro trys dalys - graikų, frankų ir "pilis su bokštu".

Trečioji Nefplio tvirtovė yra Burčio tvirtovė. Pokalbį apie šią tvirtovę-fortą pradėkime nuo to, kad pats Nafplio miestas yra puiki vieta pasivaikščiojimams. Tiesiog pasivaikščiojimo metu dėmesį patraukia nedidelė sala įlankos centre, kurioje stovi venecijietiška Bourtzi tvirtovė-fortas.

Ši tvirtovė yra neįprastoje vietoje ir dėl to lengvai patraukia dėmesį. Tvirtovė pastatyta XV a. pabaigoje ir tuo metu buvo naudojama ir kaip tvirtovė, ir kaip kalėjimas. Dabar ji naudojama kaip viešbutis ir vieta koncertams, festivaliams bei spektakliams. Kaip jau minėjau, ten galima patekti laivu. Apsilankymą tvirtovėje papildysite trumpa, bet malonia kelione laivu.

Burzi pastatė architektas Antonio Gambello. Fortas patikimai uždarė įvažiavimą į miestą iš jūros pusės. Vėliau turkai, be to, tarp krantų ir salos nutiesė grandines.

Mieste, žinoma, yra vietų, kur galima pavalgyti. Ir, žinoma, jei viskas čia primena Italiją, negalima neparagauti vietinių ledų! Jais čia prekiaujama visur, ir jie labai skanūs bei įvairūs. Be to, pabuvus karštose tvirtovėse per karščius tikrai norisi pasėdėti kur nors pavėsyje.

Čia yra ir paplūdimių, nors šiuo metų laiku į juos nepatekome. Paplūdimiai buvo tušti.

Naflio miestelis labai malonus, švarus, jaukus, vaikščioti po jį malonu. Jei būsite Peloponese, nepraleiskite šio įdomaus miestelio.


Translated from Lithuanian with DeepL.com (free version).View this post on TravelFeed for the best experience.
Sort:  

Loved the mention... Meaning: ice cream. For me, no matter the weather and temperature; even the place or location, for me, ice cream makes everything great again.

between the beach and the mountains is very beautiful @chris-chris92

Right in the right place, I would add to it. Just marvelous, hun @maytom

The city of Greece is very beautiful, seeing every detail of the city that you share makes me remember the great history of Greece in the past

Congratulations @madeirane! Your post made the TravelFeed team happy so we have sent you our big smile. Keep up the good job. 😃

Thanks for using TravelFeed!
@for91days (TravelFeed team)

PS: Did you know that we recently launched the truvvl app? With truvvl, you can create travel stories on the go from your phone and swipe through nearby stories from other TravelFeed users. It is available on the Apple App Store and Google Play.

It's awesome to see this amazing place. The beautiful nature and beaches around truly gives an inspiring walk to everyone who will visit the place.

Hey, I live in Nafplio!

Too bad I didn't know that there was a fellow hiver in town :)