How to Play 🍻CryptoBrewMaster! Beginners guide to the new blockchain game on Hive [en/ua]

in Team Ukraine3 years ago

Beer can be treated differently, and it can evoke different associations. For some, it's an occasion to get together with friends and talk about life. For others, intoxicating foam is associated with the victory of the national football team. Some people after a tiring day use a mug of beer to relax the muscles in the last rays of the setting sun. And someone, recently, has the opportunity to get acquainted with the process of brewing, earn on this knowledge the cryptocurrency and even invest it in real physical brewing. Interesting? Let's learn together how and what to do in the new cryptocurrency game on the our favorite #Hive blockchain 🍻CryptoBrewMaster.

До пива можна ставитися по-різному, і воно може викликати різні асоціація. Для когось - це привід зібратися з друзями і поговорити про життя. Для когось хмільна піна асоціюється з перемогою рідної футбольної збірної. Хтось після виснажливого фізичною працею дня з кухлем пива допомагає розслабитись м'язам під останні промені призахідного сонця. А хтось, віднедавна, має змогу ближче познайомитись з процесом виготовлення пива, заробити на цих знаннях криптовалюту і навіть інвестувати її вже в реальне фізичне пивоваріння. Цікаво? Давайте разом розбиратися як і що робити в новій криптовалютній грі на блокчейні #Hive 🍻 CryptoBrewMaster.

poster.png

✔️ Registration in CryptoBrewMaster (Реєстрація в CryptoBrewMaster)

The first thing you need to realize is that it is better to start the game by following the referral link, then you will receive a bonus pack of ingredients for brewing two servings of beer. Therefore, you can use this bonus link, or whatever you want. The home page of the game will meet you with four registration/authorization options.

Перше, що вам потрібно усвідомити, що починати гру краще переходом по реферальному посиланню, тоді ви отримаєте бонусний пак інгредієнтів для приготування двох порцій пива. Тому, можна використати ось це посилання з бонусом, або будь-яке інше. Домашня сторінка гри зустріне вас чотирма опціями реєстрації/авторизації.

 1. If you already have an account on the Hive blockchain, you can log in to the game using HiveKeychain;
 2. Or if you already have an account on the Hive blockchain, you can log in to the game using Hivesigner;
 3. If you do not yet want to deal with these blockchains, you can choose the traditional way of authorization through a Google account. But you have to understand that this way it will not be quite a blockchain game, as you will not have an account in Hive. Of course, you will be able to accumulate and sell CBM game tokens, but, for example, you will not be able to trade hive-engine - a decentralized hive-exchange. The developers promise in the future to create or combine hive for Google accs, but for now it is better to immediately take the process into their own hands, and use the 4th option;
 4. If you do not have an account on the Hive blockchain, you can create it for free, using only e-mail, at this link (my referral), or at the link of the developers on the site.
 1. Якщо ви вже маєте акаунт на блокчейні Hive, то можете авторизуватися в грі за допомогою HiveKeychain;
 2. Або якщо ви вже маєте акаунт на блокчейні Hive, то можете авторизуватися в грі за допомогою Hivesigner;
 3. Якщо у вас поки немає бажання розбиратися з оцими вашими блокчейнами, то можете обрати традиційний спосіб авторизації через Google-акаунт. Але ви повинні розуміти, що таким чином це вже буде не зовсім блокчейн-гра, так як акаунту в Hive ви не будете мати. Звичайно, ігрові токени СВМ ви зможете виводити і продавати, але, наприклад, торгувати hive-engine - децентралізованій hive-біржі можливості не буде. Розробники обіцяють в майбутньому і для гуглівських аків створювати чи прив'язувати hive, але поки краще відразу взяти процес у власні руки, і скористатися 4-им варіантом;
 4. Якщо ви не маєте акаунту на блокчейні Hive, то можете створити його безкоштовно, використовуючи лише e-mail, за цим посиланням (моя рефка), або за посиланням розробників на сайті.

register.jpg

➕Referral Program (Реферальна система)

As I wrote earlier, in this game it is advantageous to register by referral link also for the player himself, because for this he receives the ingredients for the preparation of two beers. The referral system itself is made in an original way, this has never happened to me before. For certain active actions of the players you have brought to the game, experience points (XP) are accrued, which help to reach certain levels. And for reaching these levels you get bonuses in the form of ingredients. It's like another mini-game in the middle of the game itself.

Як я вже писав раніше, в цій грі вигідно реєструватися за реферальним посиланням також і для самого гравця, тому що за це він отримує інгредієнти на приготування двох пив. Сама реферальна система зроблена оригінально, такого раніше мені не траплялося. За певні активні дії гравців, яких ви привели до гри, нараховуються бали досвіду (ХР), які допомагають досягати певних рівнів. А вже за досягнення цих рівнів вам нараховуються бонуси у вигляді інгредієнтів. Це схоже на ще одну міні-гру в середині самої гри.

I don't have a lot of active players yet :)

🏠 Objects in the Game (Ігрові об'єкти)

The first thing I want to note is that the game is at the Alpha stage, and at the moment a very small part of what is planned has been implemented. This can be seen even from the game window, where there are still so many dark objects with locks, the opening of which we look forward to.

Найперше, що хочу відмітити, гра перебуває на стадії Alpha, і на даний момент реалізовано зовсім малу частину того, що планується. Це видно навіть з ігрового вікна, де ще так багато темних об'єктів з замками, на відкриття яких ми чекаємо з нетерпінням.

main.jpg

 1. Beer Factory - here we start the process of brewing beer;
 2. Pub - here we go through the task to receive ingredients, sell beer, restore energy in the bar;
 3. Balance - your balance in CBM tokens;
 4. Energy - the level of your energy that is needed to complete tasks and that can be restored in the Pub4
  taplist.jpg
 5. Mail - there are letters with promo codes. This is where the starting bonus of ingredients will come, which will allow you to start brewing faster. Also, developers from time to time arrange various contests and promotions, in which you can also get codes. WARNING!!! Sometimes letters with promo codes are not immediately visible, so sometimes you have to wait a few minutes or refresh the page.
  inbox.jpg
 6. Referral - your referrals and their activity are displayed here. What the referral window looks like can be seen in the screenshot above;
 7. Paid Packs - To speed up your development in the game, you can purchase additional ingredients. It is clear that with the expansion of the gameplay, new sets of ingredients or something else will be available for sale;
  brewingsupplies.jpg
 8. Backpack - this is where your ingredients and brewed beer are stored. My backpack contents currently look like this:
  backpack.jpg
 1. Beer Factory (Пивна Фабрика) - тут ми запускаємо процес виготовлення пива;
 2. Pub (Паб) - тут ми проходимо завдання для отримання інгредієнтів, продаємо пиво, відновлюємо енергію в барі;
 3. Balance (Баланс) - ігровий баланс в токенах СВМ;
 4. Energy (Енергія) - рівень вашої енергії, яка необхідна для виконання завдань і яку можна відновлювати в Пабі
 5. Mail (Пошта) - туди приходять листи з промокодами. Саме сюди прийде стартовий бонус інгредієнтів, який дозволить швидше приступити до пивоваріння. Також розробники час від час влаштовують різні конкурси і акції, в яких також можна отримати коди. УВАГА!!! Інколи листи з промокодами не відразу видно, тому інколи необхідно почекати кілька хвилин або оновити сторінку.
 6. Referral (Реферальна система) - тут відображаються ваші реферали і їхня активність. Як виглядає вікно рефералів видно на скриншоті зверху;
 7. Paid Packs (Купівля Паків) - аби прискорити свій розвиток в грі, можна додатково придбати інгредієнти. Видно, що з розширенням ігрового процесу будуть доступні нові набори інгредієнтів чи чогось іншого для продажу;
 8. Backpack (Наплічник) - тут зберігаються ваші інгредієнти та зварене пиво. Мій вміст наплічника на поточний момент виглядає ось так:

❓How to Play. First steps (Як грати. Перші кроки)

So, for now, the gameplay can be divided into the following stages:

 1. passing daily quests to received ingredients for brewing beer;
 2. brewing;
 3. sale of beer;
 4. reinvest of tokens or withdrawal of tokens on the exchange.

Отож, на зараз ігровий процес можна поділити на такі етапи:

 1. проходження денних квестів для отримання інгредієнтів для приготування пива;
 2. приготування пива;
 3. продаж пива;
 4. реінвест токенів або виведення токенів на біржу.

Daily quests are one of the opportunities to get ingredients for brewing beer.

Щоденні квести - це одна з можливостей отримати інгредієнти для приготування пива.

🍀 Ingredients

In total, this process requires 5 ingredients:

Всього для цього процесу потрібно 5 інгредієнтів:

 1. Brewing Water
 2. Row Barley Malt
 3. Local Bittering Hops
 4. Local Aroma Hops
 5. Yeast

And the ingredients themselves have 5 quality classes, which in the future also affect the quality and, accordingly, the price of brewed beer:

А самі інгредієнти мають 5 класів якості, які в майбутньому також впливають на якість, а відповідно і ціну звареного пива:

 1. Neutral (Grey)
 2. Good (Green)
 3. Outstanding (Blue)
 4. Excellent (Pink)
 5. Masterpiece (Gold)
📅 Daily Quests (Щоденні Квести)

To start the Day Quests you need to go to the Pub (Pub) and select the 4 items marked on the screen Bulletin Board

Для початку проходження Денних квестів необхідно перейти в Pub (Паб) і обрати 4 пункт, позначений на скріні, Bulletin Board

pubinside.jpg
Then you will see the available missions to complete. There are usually 4 free missions per day to get Gray Ingredients, and two paid missions to get Green.

Далі перед вами відкриються доступні місії для виконання. Зазвичай на день доступно 4 безкоштовні місії для отримання Сірих (Grey) інгредієнтів, і дві платні, за які отримаєте Зелені (Green).

dailystart.jpg
As you can see, to complete the first quest we need 4 energy and 235 minutes of real time. For this quest we will get a Gray Yeast. It is especially nice to pass quests on weekends (Saturday-Sunday), then there are more paid quests and they are cheaper - this is a good opportunity to get Green (Green) ingredients. After completing each quest, you need to go in and press the Claim button to get the ingredient to your backpack.

Як бачимо, на виконання першого квесту нам потрібно 4 енергії (energy) і 235 хвилин реального часу. За виконання цього квесту ми отримаємо Grey Yeast. Особливо приємно проходити квести на вихідних (в суботу-неділю), тоді платні квести дешевші і їх більше - це гарна можливість отримати Зелені (Green) інгредієнти. Після проходження кожного квесту необхідно заходити і натискати кнопку Claim, аби інгредієнт потрапив до вашого наплічника.

goods.jpg

⚡ Energy

If you do not have enough energy to complete the quest, you can renew your stock by clicking on the Bartender in the Pub (item number 3 of the screenshot above). The figure below shows that for 5.52 CBM we get +4 energy.

Якщо для проходження квесту в вас недостатньо енергії, то її запас можна поновити, натиснувши в Пабі (Pub) на Бармена (пункт номер 3 скриншоту зверху). На малюнку знизу видно, що за 5,52 СВМ ми отримаємо +4 енергії.

taplist.jpg
After getting enough ingredients on quests, or in packs, we can go to the Factory for brewing.

Отримавши достатню кількість інгредієнтів на квестах, або в паках, ми можемо переходити в Factory для приготування пива.

🍺 Brew Beer (Приготування пива)

This is what the window in which we will start the brewing process looks like. 5 slots with +, which we have to fill with ingredients.

Ось як виглядає вікно, в якому ми будем запускати процес пивоваріння. 5 слотів з +, які ми маємо заповнити інгредієнтами.

addbrew.jpg
Depending on the quality of the ingredients we will start the process, the percentage of probability of beer of a particular quality changes. Yes, yes, beer has the same 5 gradations of quality:

В залежності від того, інгредієнтами якої якості ми будемо запускати процес, змінюються відсотки ймовірності появи пива тої чи іншої якості. Так, так, пиво має ті самі 5 градацій якості:

 1. Neutral (Grey)
 2. Good (Green)
 3. Outstanding (Blue)
 4. Excellent (Pink)
 5. Masterpiece (Gold)

Adding all the gray ingredients, most likely (85.76%) we get a gray beer:

Додаючи всі сірі інгредієнти, найімовірніше (85,76%) ми отримаємо сіре пиво:

allcommon.jpg
If you use all the green ingredients to brew beer, the chances of green beer increase significantly (83.66%). Don't be afraid to experiment with the ingredients and pick the probabilities for yourself.

Якщо для приготування пива використовувати всі зелені інгредієнти, то шанси на зелене пиво значно зростають (83,66%). Не бійтеся експериментувати з інгредієнтами, і підбирати ймовірності під себе.

allgood.jpg
The process of brewing beer takes more than 6 hours, which, however, can be accelerated by CBM

Сам процес готування пива триває більше 6 годин, який, щоправда, можна прискорити за СВМ

brewing.jpg
After this time, we can go in and pick up (Claim) the finished beer, which falls into the backpack. It is especially nice when you can brew green beer from gray ingredients.

Після проходження цього часу, ми можемо заходити і забирати (Claim) готове пиво, яке потрапляє в наплічник. Особливо приємно, коли з сірих інгредієнтів вдається зварити Зелене пиво.

beergreen.jpg
As you can see in the screens, the developers in the design have already developed places for future updates: Upgrade, Post Tasks, so in the future we will have more opportunities to influence the brewing process.

Як бачимо на скрінах, розробники в дизайні вже розробили фішки для майбутніх оновлень: Upgrade, Post Tasks, так що в майбутньому ми матимемо більше можливостей впливати на процес приготування пива.

💰 Sell Your Beer (Продаж Пива)

Having a beer in your backpack, you decide what to do with it. In the beginning, I sold most of the beer, and collected a little CBM. But lately I've started collecting beer, and I'm not selling it yet. Whether I'm doing it right or not, time will tell, but if you decide to sell beer, then you need to go to the Pub again and click on the picture of the cash register.

Маючи в наплічнику пиво, ви вирішуєте, що будете з ним робити. На початку я більшу частину пива продавав, так і зібрав трохи СВМ. Але останнім часом я почав збирати пиво, і поки не продаю його. Правильно я роблю чи ні, покаже час, але якщо ви надумаєте продавати пиво, то вам знову потрібно йти в Паб (Pub) і там натиснути на малюнок касового апарату.

sell.jpg
Next you need to choose which beer (if you have different varieties in your backpack) you want to sell

Далі вам потрібно обрати яке пиво (при наявності в наплічнику різних сортів) ви хочете продати

beerstock.jpg

Then you will see the prices of beer. For example, Gray can be sold for 29.05 CBM.

Після чого побачите ціни на пиво. Наприклад, Сіре можна продати за 29,05 СВМ.

beerstockgray.jpg
Green beer is more expensive, and its price is 31.96 CBM

Зелене пиво дорожче, і його ціна становить 31,96 СВМ

beerstockgreen.jpg
Prices may vary depending on the load of warehouses. But, knowing the approximate prices, you can calculate, for example, at what prices it is advantageous for you to pass paid daily quests.

Ціни можуть мінятися в залежності від завантаження складів. Але, знаючи орієнтовні ціни, ви можете рахувати, наприклад, по яким цінам вам вигідно проходити платні денні квести.

💵 Sell Your CBM (Продаж Токенів СВМ)

Having SVM tokens on your balance, you can:

 • spend them on paid missions;
 • spend them on energy recovery;
 • spend them on accelerating the production of beer;
 • display and sell them on the stock exchange;
 • invest in business for brewing real beer.

Маючи на балансі токени СВМ, ви можете :

 • витрачати їх на проходження платних місій;
 • витрачати їх на поновлення енергії;
 • витрачати їх на прискорення виготовлення пива;
 • виводити і продавати їх на біржі;
 • інвестувати в бізнес по приготуванні реального пива.

For the first 3 opportunities, I have already told. But if you want to sell tokens, you should know that the minimum withdrawal amount is 1000 CBM. And token trading is conducted on hive-engine and cryptex24.io. Today, the token is traded at a price of about $0.015 per token.

За перші 3 пункти я вже згадував. А от якщо ви хочете продати токени, то варто знати, що мінімальна сума виводу становить 1000 СВМ. А торги токеном ведуться на hive-engine та cryptex24.io. Сьогодні токен торгується по ціні близько $0.015 за токен.

cbm.jpg

🔝 Leaderboard (Таблиця лідерів)

If you are interested in watching the progress of other players, then in the Pub you can click on the Leaderboard and look at the assets of players

Якщо вам цікаво спостерігати за прогресом інших гравців, то в Пабі можна натиснути на табличку Leaderboard і подивитись на активи гравців

leaderbord.jpg
Next you can switch to the Table of leaders of the referral program, and look at the results of other players

Поруч можна переключитись на Таблицю лідерів реферальної програми, і подивитись, що є до чого прагнути

leaderbordref.jpg

🏆 Events (Події)

In fact, yesterday, when I was preparing this material, the developers opened a new section Events in the game, which is available in the Pub.

Фактично вчора, коли я готував цей матеріал, розробники відкрили в грі новий розділ Events (Події), який доступний в Пабі.

events.jpg
The task of the first event is to complete as many quests as possible in 1 week. And there is something to compete for! The best employees will be awarded very decent prizes:

Завдання першої події - виконати якнайбільше квестів за тиждень. А змагатися є за що! Найкращі працівники будуть нагороджені дуже пристойними призами:

eventsprizes.jpg
🍻 As you can see, the game is evolving. And the developers say that at the moment no more than 5% of the plans have been implemented. We have a lot of new and interesting things ahead of us, but we can already join the world of brewing and follow the game from the very beginning. And if you have any questions about the game or want to talk to the developers, they are happy to get in touch. The following channels are available for communication:

🍻 Як бачимо, гра розвивається. І розробники кажуть, що на даний момент реалізовано не більше 5% планів. Попереду нас чекає ще багато-багато нового і цікавого, але вже зараз можна приєднатися до світу пивоваріння, слідкувати за процесом розробки гри практично з самого її початку. А якщо у вас виникли будь-які питання по грі чи хочете поспілкуватися з розробниками, то вони залюбки йдуть на контакт. Для зв'язку доступні наступні канали:

And registration is available at the link below:

А реєстрація доступна за посиланням знизу:

Sort:  

Congratulations @vabadaba! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 3250 upvotes. Your next target is to reach 3500 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Вав,вав,вав дуже гарний гайд. Цікво, чи прилетить від розробників пиво за таку роботу?:)

Дякую за позитивний відгук. Завжди приємно читати такі коментарі.

Thanks for this post. It helps me alot for my first steps at this game.

Wow thank you for this post!
I just started the game yesterday out of curiosity and I had no idea what to do.
Pity there is no explanation, or at least names for all the buttons popping in the game.