Keep calm and buy bist100 [TR/EN]

in LeoFinance2 years ago (edited)

Herkese merhaba,

26.12 tarihli bist portföyümün önemli miktarını üstlenen listenin ekran görüntüsünü aşağıya bırakıyorum.
2022 yılında performanslarını takip ediyor olacağım. Kendimi takip etmek ve ileriye dönük kararlarımın doğruluğunu test etmek için paylaşıyorum.

Hello everyone,
I leave below a screenshot of the list that has taken on a significant amount of my bis portfolio dated 26.12.
I will be following their performance in 2022. I share it to follow myself and test the accuracy of my forward decisions.

image.png

**Lütfen bu görüntüye göre yatırım işlemi yapmayın.

  • risk iştahlarımız farklı olabilir.
  • giriş maliyetlerimiz farklı olacağından zarar durumu doğabilir.**

Please do not make investments based on this image.

  • Our risk appetites may be different.
  • Since our entry costs will be different, a loss may arise.

Örnek bir hisse ile nasıl karar aldığıma tekrar göz atalım.

Let's take a look at how I decided with a sample stock.

Örneğin EREGL ;

image.png

**Mart ayında 1,85 tl temettü aldım(net 1,5 tl) ve hisseye ekledim. 2021 yılı performansı yüzde 90 görülüyor. **

In March, I received a dividend of 1.85 TL (net 1.5 TL) and added it to the stock. The performance in 2021 is 90 percent.

Maliyetimiz 15 tl. Ekran görüntüsünde maliyeti yüksek görmemizin sebebi, kar payı geldiğinde tekrar satın alma yapmamızdan kaynaklanıyor. Aslında sıfır maliyetli bir alış söz konusu fakat, yapıkredi bunu ekran üzerinde görüntüleyemediğinden ortalama yükselmiş olarak algılıyor.

Our cost is 15 TL. The reason why we see the cost as high in the screenshot is because we buy again when the profit share comes. In fact, there is a zero-cost purchase, but since Yapıkredi cannot display it on the screen, the average is perceived as increased.

**iş bankası üzerinden 2022 temettü tahminlerine bakıyorum. **

I am looking at 2022 dividend forecasts on İşbank.

image.png

Geçtiğimiz yıllarda ortalama karın yüzde 90 ı dağıtılmış. Aynı oranda dağıtırsa ortalama 4.5 tl havale gönderecek gibi görünüyor.

In the past years, 90 percent of the average profit has been distributed. It seems that if he distributes it at the same rate, he will send an average of 4.5 TL.

15 Tl maliyetimizden 1.5 tl net gelen havalemizi düştüğümüzde EREGL maliyetimiz 13,5 e düşmüş oluyor. 2022 havalesi beklediğimiz gibi gerçekleşirse maliyetimiz 4,5 tl daha eksilerek 9 tl ye düşecek gibi görünüyor. Temettü açısından herşey pozitif. Eğer işler 2 yıl daha bu şekilde giderse 4 yıl gibi bir sürede maliyetim 0 a inecek, ve bundan sonra EREGL hissesi uzun yıllarca bana kar payı göndermeye devam edecek...

When we deduct our net transfer of 1.5 TL from our 15 TL cost, our EREGL cost is reduced to 13.5. If the 2022 transfer is realized as we expect, it seems that our cost will decrease by 4.5 TL to 9 TL. Everything is positive in terms of dividends. If things go this way for 2 more years, my cost will decrease to 0 in 4 years, and after that, EREGL stock will continue to send me dividends for many years...

image.png

**Yukarıda görselde gördüğümüz gibi, şirketin kendi değeri ile borsada olan değeri arasında neredeyse bir fark yok. Yani direkt kapısını çalsak, hisseleriyle aynı fiyata ortak olabileceğiz. Bu fiyatın aşağı yönlü çok fazla bir yeri olmadığını gösteriyor. ( işleri bozulmuyorsa, kriz vb. durumlar söz konusu değilse. ) **

As we can see in the image above, there is almost no difference between the company's own value and its value in the stock market. In other words, if we knock on his door directly, we will be able to become a partner at the same price as his shares. This shows that the price does not have much place on the downside. (If their business does not deteriorate, there is no crisis, etc.)

Fiyat / Kazanç kısmına bakacak olursak, temettü haricinde zaten şirket bugün yaptığınız yatırımı ortalama 5 yıl içerisinde size geri dönebilir gibi yorumluyoruz. ( en kaba haliyle. )

If we look at the Price / Earnings part, we interpret the investment you make today as if the company can return to you in an average of 5 years, except for the dividend. (in its rudest form.)

O halde EREGL üzerinde beklemeye devam ediyoruz. Yeni satın alma kararını alabilmek içinse, şirketin iş yaptığı sektörün gidişatını incelememiz ve diğer sektörlerde daha iyi fırsatlar var mı bunları gözlemlemem gerekiyor. Ona daha sonra değinelim.

So we continue to wait on EREGL. In order to make a new purchase decision, I need to examine the direction of the sector in which the company does business and observe if there are better opportunities in other sectors. Let's talk about that later.

Görüşmek üzere...

See you later...

Posted Using LeoFinance Beta

Sort:  

Yay! 🤗
Your content has been boosted with Ecency Points, by @keepcalmandread.
Use Ecency daily to boost your growth on platform!

Support Ecency
Vote for new Proposal
Delegate HP and earn more

Dear @keepcalmandread,

The current HiveBuzz proposal will expire in a few days.

Do you mind supporting our proposal for 2022 so our team can continue its work next year?
You can do it on Peakd, ecency,

Hive.blog / https://wallet.hive.blog/proposals
or using HiveSigner.
https://peakd.com/me/proposals/199

Thank you. We wish you a Happy New Year!