Hercules silver coin.

in LeoFinance4 months ago

Silver coin Hercules weighing 1 oz.
Collector coin, bullion coin, this is the first coin of the new series "Heroes of Greek Mythology". It depicts Hercules slaughtering the Hydra, it was one of his works. The work was imposed on him as a punishment, for committing murder against his family. Hercules killed his wife and children under the influence of a curse placed on him by Hera out of hatred for the fact that Zeus had betrayed her with Alchemena, the fruit of which was Hercules. These were to be unworkable works, surpassing Hercules' strength. He was supposed to complete ten of them, but two were not passed, so the total was twelve. This is how the works assigned to Hercules were presented in sequence:

- Killing the Nemean lion
- Killing the Lerneian hydra
- Capture of the Kernaean doe
- Capture of the boar of Eremantia
- Cleaning out the stable of Augias
- Driving away the Stymphalian birds
- Capture of the Cretan bull
- Capture of the mare Diomedes
- Capturing the belt of Hippolyta
- Abducting Gerion's flock
- Bringing apples from the garden of Hesperides
- Bringing Cerberus back from Hades

Srebrna moneta Herkules o wadze 1 uncji.
Moneta kolekcjonerska, bulionowa, jest to pierwsza moneta z nowej serii "Bohaterowie mitologii greckiej". Przedstawiona jest na niej postać Herkulesa, który ubija Hydrę, była to jedna z jego prac. Pracę zostały na niego nałożone jako kara, za dopuszczenie się mordu na swojej rodzinie. Herkules zabił swoją żonę i dzieci pod wpływem klątwy, którą rzuciła na niego Hera z nienawiści za to, że Zeus zdradził ją z Alkmeną, czego owocem był właśnie Herkules. Miały to być prace niewykonalne, przewyższające siły Herkulesa. Miał ich wykonać dziesięć, ale dwie nie zostały zaliczone, więc łącznie było ich dwanaście. Tak kolejno przedstawiały się prace zadane Herkulesowi:

 • Zabicie lwa nemejskiego
 • Zabicie hydry lernejskiej
 • Schwytanie łani kerynejskiej
 • Schwytanie dzika erymantejskiego
 • Oczyszczenie stajni Augiasza
 • Przepędzenie ptaków stymfalijskich
 • Schwytanie byka kreteńskiego
 • Pojmanie klaczy Diomedesa
 • Zdobycie pasa Hipolity
 • Uprowadzenie trzody Geriona
 • Przyniesienie jabłek z ogrodu Hesperyd
 • Sprowadzenie Cerbera z Hadesu

Reverse

On the reverse is depicted one of the strongest Heros Hercules while performing his second task, that of killing the Lerne hydra. It was a monster similar in appearance to a snake with a large number of heads. The creature was difficult to defeat, because in place of the severed head, two new ones grew. However, Hercules was able to cope with this opponent as well. He burned the severed places, so that new heads could not grow back. Above Hercules' head is his name. On the right side are placed digits, which weight and bullion sample.

Rewers

Na rewersie przedstawiony jest jeden z najsilniejszych Herosów Herkules podczas wykonywania swojego drugiego zadania, czyli zabicia hydry lernejskiej. Był to potwór zbliżony wyglądem do węża o dużej liczbie głów. Stworzenie to było trudne do pokonania, ponieważ w miejscu uciętej głowy, wyrastały dwie nowe. Herkules poradził sobie jednak i z tym przeciwnikiem. Ucięte miejsca przypalał, przez co nie mogły odrastać nowe głowy. Nad głową Herkulesa widnieje jego imię. Po prawej stornie umieszone są cyfry, które wagę oraz próbę kruszcu.

IMG_1957.jpeg

IMG_1958.jpeg

IMG_1959.jpeg

IMG_1960.jpeg

IMG_1961.jpeg

IMG_1962.jpeg

IMG_1963.jpeg

IMG_1964.jpeg

IMG_1965.jpeg

Obverse

In the center of the coin is the emblem of the issuing country of Niue. Above the coat of arms is information about the coin's denomination - TWO DOLLARS. On the other hand, below the coat of arms is the year of issue.

Awers

Na środku monety widnieje godło państwa Niue, które jest emitentem. Nad herbem jest umieszczona informacja o nominale monety - TWO DOLLARS. Natomiast pod herbem jest umieszczony rok emisji.

IMG_1966.jpeg

IMG_1967.jpeg

IMG_1968.jpeg

IMG_1969.jpeg

IMG_1970.jpeg

IMG_1971.jpeg

Coin specifications:

Year of Issue: 2023

Denomination: 2 dollars

Alloy: Ag 999

Diameter / Size: Ø 39 mm

Weight in grams: 1oz

Edge: serrated

Mintage: LIMITED 7500 pieces

Specyfikacja monety:

Rok Emisji: 1939

Nominał: 2 $

Stop: Ag 999

Średnica / Rozmiar: Ø 39 mm

Waga w gramach: 1 uncja

Rant: ząbkowany

Nakład: LIMITOWANY 7500 sztuk

IMG_1972.jpeg

IMG_1973.jpeg

IMG_1974.jpeg

Thank you for reading!

Dziękuję za przeczytanie!

Sort:  

Another beautifly struck coin from the Republic of Nuie, with only 7500 and heroic theme leaves this coin with plenty of room for appreciation. Thanks for sharing @peter.goki

This little republic makes very nice coins, thank you!:)

Nuie makes some really cool coins! That one is a beauty! Great investment.

Yes, that's right, they make beautiful coins, I will show you some more of them in the next posts. Thank you 🖐️