Polish Independence Day!/ Święto Niepodległości

in Drone6 months ago

November 11 is a Polish national holiday, celebrated annually on November 11, commemorating the anniversary of Poland regaining independence in 1918. This holiday was established in 1937 and abolished by the communist authorities after World War II. In 1989 it was reinstated as Independence Day.

11 listopada to polskie święto narodowe, obchodzone corocznie 11 listopada, upamiętniające rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Święto to zostało ustanowione w 1937 roku, a po II wojnie światowej zniesione przez władze komunistyczne. W 1989 roku zostało przywrócone jako Dzień Niepodległości.

This year we celebrated 105 years of freedom. As every year, the Independence March took place in Warsaw, which gathered several dozen thousand of our compatriots. I tried to capture it from a drone. Every now and then a television helicopter flew over, so it wasn't such an easy task :)

W tym roku świętowaliśmy 105 lat wolności. Jak co roku w Warszawie odbył się Marsz Niepodległości, który zgromadził kilkadziesiąt tysięcy naszych rodaków. Spróbowałem to uwiecznić z drona. Co jakiś czas nadlatywał helikopter telewizji, więc nie było to takie łatwe zadanie :)

DJI_0451-2.jpg

DJI_0440-2.jpg

DJI_0422.jpg

DJI_0444-2.jpg

DJI_0433.jpg


Mam nadzieję, że mój post Cię zaciekawił. Do zobaczenia!
I hope you found my post interesting. See you!

DJI_0935.jpg

@bigosik

Sort:  

Congratulations @bigosik! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)

You received more than 800 upvotes.
Your next target is to reach 900 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out our last posts:

LEO Power Up Day - November 15, 2023

Yay! 🤗
Your content has been boosted with Ecency Points, by @matthewbox.
Use Ecency daily to boost your growth on platform!

Support Ecency
Vote for new Proposal
Delegate HP and earn more