[ENG] Pebble decorations - Greek Orthodox church / [PL] Ozdoby z kamyków - grecka cerkiew

in DIYHub3 months ago

Last summer I came across various decorations made of pebbles. Indeed, they can be used in various ways and achieve interesting effects.

Minionego lata natknęłam się na przeróżne ozdoby z kamyków. Rzeczywiście można je wykorzystać na różne sposoby i uzyskać ciekawy efekt.

IMG_20231206_005514.jpg

Moreover, pebbles are a wonderful material that can be found almost everywhere and completely free of charge.
Of course, you can also buy them, but those found in nature are usually the most beautiful and unique. These are simply treasures.

Poza tym kamyki, to wspaniały materiał, który można znaleźć niemal na każdym kroku i to całkowicie za darmo.
Oczywiście można je również kupić, ale przecież te znalezione w naturze, są zazwyczaj najpiękniejsze i niepowtarzalne. To są po prostu skarby.

IMG_20231013_111936.jpg

IMG_20231013_111927.jpg

IMG_20231204_153019.jpg

So I bought some pebbles from a nearby beach. The variety of sizes, shapes, textures and colors is indescribable.
I also bought the appropriate glue.

Zaopatrzyłam się więc w kamyki na pobliskiej plaży. Różnorodność wielkości, kształtów, faktury i kolorów jest nie do opisania.
Kupiłam również odpowiedni klej.

IMG_20231013_130319.jpg

IMG_20231013_112427.jpg

IMG_20231013_121522.jpg

IMG_20231204_153013.jpg

IMG_20231204_153033.jpg

IMG_20231204_153024.jpg

My first and trial work is a small Greek Orthodox church.
I once bought this picture, painted on an appropriately cut tile, as a souvenir.
Now I decided to decorate it and give it a 3D form with pebbles.

Moja pierwsza i zarazem próbna praca, to mała grecka cerkiew.
Ten obrazek, namalowany na obciętym odpowiednio kaflu, kupiłam kiedyś na pamiątkę.
Teraz postanowiłam go ozdobić i nadać mu formę 3D właśnie kamykami.

IMG_20231204_153006.jpg

IMG_20231204_153001.jpg

As I mentioned, it was a trial experiment in decorating surfaces with pebbles. I didn't change the original image, I just tried to give it depth and highlight some elements. I acted completely by feel.
It turned out that old eyebrow tweezers are very useful when working with tiny stones. Good thing I didn't throw it away!

Jak wspomniałam, było to próbne doświadczenie ozdabiania powierzchni kamykami. Nie zmieniłam pierwotnego obrazka, tylko spróbowałam nadać mu głębi i podkreślić niektóre elementy. Działałam całkowicie na wyczucie.
Okazało się, że stara penceta do stylizacji brwi jest bardzo przydatna w pracy z malutkimi kamykami. Dobrze że jej nie wyrzuciłam!

IMG_20231204_153006.jpg

IMG_20231204_152937.jpg

IMG_20231204_153001.jpg

The Greek Orthodox church should also have a cross, of course. Attaching it was not easy at all and I glued it several times, I hope it won't fall off now.

Grecka cerkiew powinna mieć także krzyż, a jakże. Jego przymocowanie wcale nie było proste i przyklejałam go kilka razy, mam nadzieję że teraz nie odpadnie.

IMG_20231205_111035.jpg

IMG_20231205_111029.jpg

It was a very fun and engaging activity, so later I created a few independent pieces made of pebbles, which I will show you in separate posts.

To była bardzo fajne i wciągające zajęcie, dlatego potem powstało kilka samodzielnych praz z kamyków, które pokażę Wam w osobnych wpisach.

IMG_20231206_005340.jpg

Copyright and photos by @grecki-bazar-ewy.

Sort:  

Wow this is so beautiful and real. I love the way you break down each of the steps taken. Thanks so much my friend for sharing

Thank you so much 😊👍

Manually curated by ewkaw from the @qurator Team. Keep up the good work!

Congratulations @grecki-bazar-ewy! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)

You received more than 85000 upvotes.
Your next target is to reach 90000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out our last posts:

Our Hive Power Delegations to the November PUM Winners
Feedback from the December Hive Power Up Day
Hive Power Up Month Challenge - November 2023 Winners List

Hello grecki-bazar-ewy!

It's nice to let you know that your article will take 12th place.
Your post is among 15 Best articles voted 7 days ago by the @hive-lu | King Lucoin Curator by hallmann

You receive 🎖 1.0 unique LUBEST tokens as a reward. You can support Lu world and your curator, then he and you will receive 10x more of the winning token. There is a buyout offer waiting for him on the stock exchange. All you need to do is reblog Daily Report 139 with your winnings.

2.png


Invest in the Lu token (Lucoin) and get paid. With 50 Lu in your wallet, you also become the curator of the @hive-lu which follows your upvote.
Buy Lu on the Hive-Engine exchange | World of Lu created by szejq

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP or to resume write a word START