The royal castle in Dobczyce. || Zamek królewski w Dobczycach. [ENG-PL].

in PL-TravelFeed4 months ago

We wrześniu tego roku, wybrałem się do Dobczyc, aby zwiedzić zamek, który się tam znajduje. Dobczyce to miasto w Polsce położone w województwie małopolskim. Sąsiaduje z kilkoma większymi miastami. Kraków oddalony jest 30 kilometrów, Myślenice 14 kilometrów, Wieliczka (Salt Mine) 16 kilometrów. Nazwa miast pochodzi od rycerza Dobka, a właściwie od jego synów.

Jak podaje hologram wyświetlany na jednej ze ścian, po wejściu do zamku - o czym napiszę nieco później - Władca Polski Mieszko I był znany między innymi ze swoich wojennych podbojów. Miał przy swoim boku walecznych rycerzy. Pewnego dnia, chcąc wynagrodzić ich za męstwo, obiecał dać na własność kawałek ziemi, który sobie wybiorą. Rycerz Dobek ujęty piękną, skalistą i nadrzeczną okolicą, postanowił tutaj osiąść i wybudować warownie. Mieszko I przystał na tą prośbę i tak jego dzielny rycerz otrzymał we władanie całą okolicę. W niedługim czasie urodzili się rycerzowi synowie, którzy byli nazywani Dobkami lub Dobczycami, ponieważ byli dobrze zbudowanymi i odważnymi rycerzami.

This September, I went to Dobczyce to visit the castle that is located there. Dobczyce is a town in Poland located in Malopolska province. It neighbors several larger cities. Krakow is 30 kilometers away, Myslenice is 14 kilometers away and Wieliczka (Salt Mine) is 16 kilometers away. The towns name comes from the knight Dobek, or rather from his sons.According to a hologram projected on one of the walls upon entering the castle - which I will write about a little later - Poland's ruler Mieszko I was known, among other things, for his military conquests. He had brave knights by his side. One day, wanting to reward them for their bravery, he promised to give them ownership of a piece of land of their choosing. Knight Dobek, captured by the beautiful, rocky and riverside surroundings, decided to settle here and build fortresses. Mieszko I agreed to this request, and so his brave knight was given possession of the entire area. Before long, sons were born to the knight, who were called Dobek or Dobczyce, because they were well-built and brave knights.

Osada wraz z upływem się rozwijała. Wzmacniała się jej pozycja gospodarcza oraz rosła liczba ludności mieszkańców. Coraz większe ilości kupców z Polski i sąsiednich krajów odwiedzało tę miejscowość. 

Król Kazimierz III Wielki, jeden z najwybitniejszych władców Polski, rozbudował początkową warownię w bastion obronny. Od tego czasu pełnił on pełnoprawnie funkcje zamku obronnego.  Jego usytuowanie dopomagało w tej funkcji, gdyż został wybudowany na stromej górze. Od dwóch stron otaczała zamek rzeka Raba, z jednej strony natomiast strome urwisko. Do zamku i osady można było się dostać jedynie od jednej strony, która de facto również prowadziła przez wzniosłe wzgórze miejskie, obwarowane i odcięte dodatkowo fosą. Król Kazimierz III Wielki otworzył również tam szkołę, którą inny król, Kazimierz IV Jagiellończyk przekształcił w akademię dla swoich synów. Jeden z jego synów został Świętym - Kazimierz, patron Polski i Litwy.

Na teren dawnej osady wchodzi się przez dużą, kamienną bramę. Podejście jest strome, a od strony wejścia teren ogrodzony jest kilkumetrowymi, masywnymi murami. 

Zaraz za bramą jest wejście na wieże i punkt obserwacyjny na miasto. W dawnych czasach w tym miejscu byli kontrolowani wszyscy, którzy chcieli wejść do miasta. Z jednej strony mamy rozciągający się widok na miasto - Dobczyce. Z drugiej strony natomiast jest widok na jezioro Dobczyckie. Jezioro Dobczyckie to zbiornik wodny, z wodą pitną między innymi dla miasta Kraków. Jezioro zostało utworzone w miejscu dawnej wsi. Mieszkańców przesiedlono, a u podnóża Zamku w 1986 roku wybudowano tamę, która ma 30 metrów wysokości i ponad 600 metrów długości. 

The settlement developed with the passage of time. Its economic position strengthened and the population of residents grew. More and more merchants from Poland and neighboring countries visited the locality.King Kazimierz III the Great one of Poland's most prominent rulers, expanded the initial fortress into a defensive bastion. From then on, it performed the full function of a defensive castle. Its location aided in this function, as it was built on a steep mountain. The Raba River surrounded the castle on two sides, while a steep cliff surrounded it on one side. The castle and the settlement could only be reached from one side, which de facto also led through the lofty city hill, fortified and further cut off by a moat. King Kazimierz III the Great also opened a school there, which another king, Kazimierz IV Jagiellon transformed into an academy for his sons. One of his sons became a Saint - Kazimierz, patron saint of Poland and Lithuania.The site of the former settlement is entered through a large stone gate. The approach is steep, and from the entrance the area is fenced off with massive walls several meters high.Just outside the gate is the entrance to the towers and an observation point on the city. In the old days, this place was used to control anyone who wanted to enter the city. On one side we have a sweeping view of the town - Dobczyce. On the other side, however, is a view of Lake Dobczyckie. Lake Dobczyckie is a reservoir, with drinking water for the city of Cracow, among others. The lake was created on the site of a former village. The inhabitants were resettled, and a dam was built at the foot of the Castle in 1986, which is 30 meters high and over 600 meters long.

Idąc dalej w stronę zamku, po drodze mijamy stare opuszczone domy oraz domy ludzi, którzy mieszkają na terenie dawnego miasta.

Continuing towards the castle along the way we pass old abandoned houses and houses of people who live in the former city.

Następnie mijamy Kościół na Starym Mieście, który został wybudowany z zamkowych kamieni, kiedy czasy świetności odeszły, a zamek zamienił się w ruinę. Dopiero w 1960 roku zaczęto prace rekonstrukcyjne zamku.

Next we pass the Old Town Church which was built from castle stones when the glory days were gone and the castle turned into a ruin. It wasn't until 1960 that reconstruction work began on the castle.

Idąc dalej, wzdłuż kamienistej ścieżki ukazuje się muzeum. Dokładniej skansen drewnianego budownictwa ludowego tej miejscowości. Należy on do szlaku architektury drewnianej - pokaże Wam go w kolejnym poście, a dokładniej w cyklu o budownictwie drewnianym. Za muzeum, w nieopodal naszym oczom ukazuje się Zamek Królewski. 

Walking further along the stony path reveals a museum. More precisely, the open-air museum of wooden folk architecture of this village. It belongs to the trail of wooden architecture - I will show it to you in the next post, more precisely in the series on wooden buildings. Behind the museum, nearby the Royal Castle appears to our eyes.

Wejście do zamku prowadzi poprzez długi most nad fosą. Jest zachowany w bardzo dobry stanie i robi wrażenie. Po wejściu za bramę zamkową znajdujemy się na dziedzińcu zamkowym. Jest on dosyć mały w porównaniu z innymi dziedzińcami, które do tej pory zwiedziałem. W czasach obecnych organizowane są na nim imprezy okolicznościowe. Jest z niego również widok na Jezioro Dobczyckie, wspomnianą wcześniej zaporę wodną oraz okoliczne wzgórza, które kilka wieków temu urzekły rycerza Dobka.

The entrance to the castle is via a long bridge over the moat. It is preserved in very good condition and is impressive. After entering behind the castle gate we find ourselves in the castle courtyard. It is quite small compared to other courtyards I have visited so far. Nowadays special events are held in it. It also offers a view of Lake Dobczyce, the aforementioned dam and the surrounding hills that charmed the knight Dobek several centuries ago.

Z dziedzińca zamkowego wchodzi się na pierwszą salę im. Władysława Kowalskiego, w której wita nas wspominany wcześniej hologram króla Kazimierza Wielkiego, wyświetlany na ścianie. Opowiada on i przedstawia dzieje miasta oraz zamku. Bardzo mi się spodobała tego typu prezentacja. Prócz króla, w sali znajdują się makiety, obrazy i ryciny przedstawiające jak w poszczególnych stuleciach wyglądał zamek. 

From the castle courtyard, one enters the first hall named after Wladyslaw Kowalski where one is greeted by the previously mentioned hologram of King Kazimierz the Great, projected on the wall. It tells and presents the history of the city and the castle. I liked this type of presentation very much. In addition to the king, the room contains mock-ups, paintings and engravings showing how the castle looked in different centuries.

Z sali wychodzi się na górny dziedziniec, w którego centrum mieści się studnia wykuta w skale. Ma 8 metrów głębokości i służyła jako spiżarka na wypadek oblężenia. Kilkanaście metrów za studnią, mamy znów piękny widok, rozciągający się na Jezioro Dobczyckie.

The hall overlooks the upper courtyard, in the center of which is a well carved into the rock. It is 8 meters deep and served as a larder in case of a siege. A dozen meters beyond the well, we again have a beautiful view, extending to Lake Dobczyckie.

Następnie mamy salę Hutniczą. Znajdują się w niej piece. Piece do wyrabiania narzędzi i naczyń, piece kafelkowe, piec łazienkowy oraz duży na całą jedną ścianę piec grzewczy, który służył od ogrzewania poszczególnych pomieszczeń zamkowych. W gablotach za szybami jest umieszczone sporo eksponatów, które zostały znalezione podczas prac, naprawczych zamku i wykopaliskowych.

Next we have the hall of Metallurgy. It contains furnaces. Stoves for making tools and utensils, tiled stoves, a bathroom stove and a heating stove that is large for one entire wall, which was used to heat individual castle rooms. The display cases behind the glass panes contain quite a number of artifacts that were found during the work, castle repairs and excavations.

Kolejną salą, jest sala Kominkowa. W niej również znajduje się duża ilość eksponatów. Największe wrażanie zrobił na mnie przepiękny kominek z okresu renesansu. Co prawda, jest to rekonstrukcja, ale w każdym calu widać kunszt artystyczny. Jest to piękne arcydzieło jakiegoś bardzo zdolnego zduna. W tej sali wiszą dwa portrety. Pierwszym jest portret wspaniałego wcześniej, wielkiego władcy polskiego. Król Kazimierz Wielki przyczynił się w bardzo dużym stopniu do rozbudowy i unowocześnienia naszego kraju. Jest powiedzenie z nim związane, które głosi: "Zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną." Na drugim portrecie widnieje wizerunek okolicznego władcy ziem, Sebastiana Lubomirskiego. Jego ród również się przyczynił do rozbudowy Zamku Królewskiego. Prócz tego, znajduje się tam wystawa porcelany, zastawy stołowej, naczyń oraz kominek w rogu sali.

Another room, is the Fireplace Room. In it, too, there is a large number of exhibits. I was most impressed by a beautiful fireplace from the Renaissance period. True, it is a reconstruction, but the artistry is evident in every inch. It is a beautiful masterpiece by some very skilled woodworker. There are two portraits hanging in this room. The first is a portrait of an earlier great Polish ruler. King Kazimierz the Great contributed very much to the expansion and modernization of our country. There is a saying associated with him that goes: "He found Poland wooden and left it brick." The second portrait features an image of the local ruler of the land, Sebastian Lubomirski. His family also contributed to the expansion of the Royal Castle. In addition, there is an exhibition of porcelain, tableware, dishes and a fireplace in the corner of the room.

Tuż obok sali Kominkowej jest Kaplica. Są w niej obrazy z wizerunkami władców, płaskorzeźba przedstawiająca "Ostatnią Wieczerze" Leonarda da Vinci wykonana przez lokalnego rzemieślnika, poliptyk ołtarzowy datowany na 1500-1520 rok. Wchodząc w głąb kaplicy, jest ołtarz, na nim wizerunek Świętego Kazimierza Jagiellończyka.

Right next to the Fireplace Room is the Chapel. In it are paintings with images of rulers, a bas-relief depicting Leonardo da Vinci's "Last Supper" made by a local artisan, an altar polyptych dating from 1500-1520. Going deeper into the chapel, there is an altarpiece, with an image of St. Kazimierz the Jagiellonian on it.

W zamku mieście się również sala Historyczna. Zaprezentowana jest w niej głównie okres II Wojny Światowej. Mundury żołnierzy, hełmy, części samolotów, jak i ubrania ludzi zamkniętych w niemieckich obozach koncentracyjnych, utworzonych na ziemiach polskich przez hitlerowców, ich zdjęcia i listy.

There is also a Historical Hall in the castle. It mainly presents the period of World War II. Soldiers' uniforms, helmets, parts of airplanes, as well as the clothes of people confined in German concentration camps set up on Polish soil by the Nazis, their photos and letters.

Następną salą jest sala tortur. Na ścianach wiszą przyrządy stosowane do wymierzania kar, wymierzana przez starostów według prawa magdeburskiego. Były kary łagodniejsze jak np. zamkniecie w dwie drewniane deski z wydrążonymi dziurami na ręce i głowę, jak i kary cięższe, czyli skazanie na śmierć. Wyrok kary by uzależniony od popełnionego przestępstwa.

The next room is the torture room. Hanging on the walls are the instruments used to administer punishments, administered by the starosts according to Magdeburg law. There were milder punishments such as confinement to two wooden planks with hollow holes for the hands and head, as well as heavier punishments, namely sentencing to death. The sentence of punishment would depend on the crime committed.

Obecny Zamek Królewski jest znacznie mniejszy, niż był wcześniej. Za czasów swojej świetności posiadał 70 pomieszczeń oraz 3 wieże. Mieszkali w nim najwybitniejsi polscy władcy tacy jak Kaźmierz Wielki, Władysław Jagiełło, Królowa Jadwiga, Święty Kazimierz Jagiellończyk czy jeden z najbardziej znanych polskich kronikarzy i historyków Jan Długosz. Zamek i miasto odwiedzali ludzie z najdalszych zakątów ówczesnej Polski i Europy. 

Wracając, wybrałem inna drogę niż ta, którą wchodziłem do Starego Miasta. Druga droga prowadzi wzdłuż odrestaurowanego muru z widokiem na jezioro Dobczyckie. Idąc wzdłuż tej alejki dochodzi się do bramy, którą wchodziliśmy.

The current Royal Castle is much smaller than it was before. In its heyday it had 70 rooms and 3 towers. It was home to some of the most prominent Polish rulers such as Kazimierz the Great, Władysław Jagiełło, Queen Jadwiga, Saint Kazimierz Jagiellończyk and one of the most famous Polish chroniclers and historians Jan Długosz. The castle and the city were visited by people from the farthest corners of Poland and Europe at the time.
Returning, I took a different route than the one I used to enter the Old Town. The other road leads along a restored wall overlooking Lake Dobczyckie. Walking along this alley one reaches the gate we entered.

Dziękuję za przeczytanie!

Thank you for reading!


View this post on TravelFeed for the best experience.
Sort:  

Ładny i ciekawy zamek

Z Taternickim Pozdrowieniem 🤜🤛🐢

Dziękuję za komentarz i za pozdrowienia!:)

dzięki za obszerną fotorelację. Przechodziłem przez Dobczyce w czasie wędrówki szlakiem Wieliczka - pod Beskidami ale niestety we wrześniowy poniedziałek był niedostępny do zwiedzania

Mimo, że w Dobczycach jestem dosyć często bo lubię zamkowe wzgórza, to też często trafiałem na okresy kiedy zwiedzanie było niedostępne. Dzięki za komentarz!

Congratulations, your post has been added to Pinmapple! 🎉🥳🍍

Did you know you have your own profile map?
And every post has their own map too!

Want to have your post on the map too?

  • Go to Pinmapple
  • Click the get code button
  • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
  • Copy and paste the generated code in your post (Hive only)
  • Congrats, your post is now on the map!

Wow. Awesome trip! I enjoyed looking through ALL THOSE PHOTOS!!! There were a bunch. I don't even need to go there now. lol. All joking aside, I learned a great deal from your awesome post. Thanks!! 😁


Wow. Niesamowita podróż! Z przyjemnością przeglądałem WSZYSTKIE ZDJĘCIA!!! Było mnóstwo. Nawet nie muszę teraz tam iść. Lol. Pomijając żarty, wiele się nauczyłem z Twojego wspaniałego postu. Dzięki!! 😁

Thank you, it took me a while which photos to choose for the post because I took over 400 of them 😃 and thank you for writing a comment in Polish, it's very nice :)

That is really cool, you got a lot of great pictures! I love old castles and forts, there is just so much history that surrounds you when you are there. Awesome post!
!DHEDGE
!lolz
!meme

Why are Dolphins so successful at dating?
They always click with one another!

Credit: reddit
@peter.goki, I sent you an $LOLZ on behalf of thebighigg

(1/10)
Delegate Hive Tokens to Farm $LOLZ and earn 110% Rewards. Learn more.

Thank you, it took me a lot of time to write this post because I wanted to include as much information as possible. I also like visiting castles and old buildings😃:)

1


This post has been selected for upvote from our token accounts by @thebighigg! Based on your tags you received upvotes from the following account(s):

- @dhedge.bonus

@thebighigg has 14 vote calls left today.

Hold 10 or more DHEDGE to unlock daily dividends and gain access to upvote rounds on your posts from @dhedge. Hold 100 or more DHEDGE to unlock thread votes. Calling in our curation accounts currently has a minimum holding requirement of 100 DHEDGE. The more DHEDGE you hold, the higher upvote you can call in. Buy DHEDGE on Tribaldex or earn some daily by joining one of our many delegation pools at app.dhedge.cc.

Hiya, @livinguktaiwan here, just swinging by to let you know that this post made it into our Honorable Mentions in Travel Digest #2056.

Your post has been manually curated by the @pinmapple team. If you like what we're doing, please drop by to check out all the rest of today's great posts and consider supporting other authors like yourself and us so we can keep the project going!

Become part of our travel community: