[PL / ENG] Zimowo / Winter My Actifit Report Card: December 2 2023

in Actifit3 months ago

Liczyłam na to, że z okazji wspólnej, wolnej soboty wyciągniemy Bombla w końcu na zimowy spacer i może nawet chłopaki ulepią bałwana? Zapomnij. Nawet dostojny autorytet Tatusia nie pomógł, zanim założyliśmy kolejną warstwę odzieży Bombel każdorazowo zdążył już prysnąć na kanapę pod koc, zrzucając po drodze skarpetki.

I was hoping that on the occasion of our Saturday off, we would finally take Bombla for a winter walk and maybe the boys would even build a snowman? Forget it. Even Daddy's dignified authority didn't help, before we put on another layer of clothing, Bombel had already taken a shower on the couch under the blanket, taking off his socks along the way.

W końcu poddaliśmy się i na spacer poszłam sama - po dwóch tygodniach uziemienia w domu trochę tego potrzebowałam, a świeżo zasypana śniegiem zima kusiła, żeby zajrzeć nad Rozlewisko.

Finally, we gave up and I went for a walk alone - after two weeks of being stuck at home, I needed it a bit, and the freshly snowed winter tempted me to look at the Pool.

Ubrałam moje futurystyczne śniegowce i był to bardzo dobry pomysł, bo brodziłam w śniegu powyżej kostek.

I put on my futuristic snow boots, which was a very good idea because I was wading through snow above my ankles.

Spacerowiczów tyle co kot napłakał, i w sumie wcale się nie dziwię, bo na dłuższe spacery było jednak dość nieprzyjemnie - zimno i wilgotno, mokry śnieg lepił się do twarzy.

There were very few walkers, and I'm not surprised at all, because it was quite unpleasant for longer walks - cold and damp, wet snow stuck to the face.

Po przejściu wzdłuż Rozlewiska poszłam oczywiście na drobne zakupy, zbyt drobne jak na mój gust - ale nie czuję się na siłach dużo dźwigać. Poszłam też do Kłosa, ale kolejka była taka, że kolejkowicze ledwo mieścili się w środku. Postałam chwilę, ale obsługa była tak powolna, że przesunęłam się raptem o 3 miejsca, gdy zaczęło mnie lekutko mdlić.

After walking along the Pool, of course, I went for a little shopping, too small for my taste - but I don't feel strong enough to carry much. I also went to the bakery, but the queue was so large that people could barely fit inside. I stood for a while, but the service was so slow that I only moved 3 spots when I started to feel a little nauseous.

Zastanawiałam się, czy usiąść na krzesełku w części kawiarnianej, ale wymagało by to odezwania się do ludzi przede mną, że ja wciąż stoję w kolejce, tylko mi słabo i sobie usiądę. A zaczęło mi już być tak słabo, że wolałam się nie odzywać. Więc po prostu stamtąd wyszłam, postanawiając, że trudno, chleb kupi małżonek potem, albo ewentualnie coś szybko upiekę na jutro.

I was wondering whether to sit on a chair in the cafeteria, but that would require telling the people in front of me that I was still standing in the queue, but I was feeling weak and would take a seat. And I started to feel so weak that I preferred not to speak. So I just left there, deciding that it's okay, my husband will buy the bread later, or I'll bake something quickly for tomorrow.

Nie mogę mieć pretensji do nikogo, że mnie nie przepuszczono w kolejce, bo raz, że się nie odezwałam - bo było mi zbyt słabo ;), a dwa i przede wszystkim - w kurtce zimowej brzucha ciążowego jeszcze nie widać, więc nikt nie miał prawa się domyślić, że w kolejce jest ktoś, kto nie daje rady tyle wystać. Gdybym nie miałam innej alternatywy, być może zebrałabym siły na to, żeby się odezwać i usiąść, ale mając inne opcje wolałam czym prędzej opuścić ten duszny i przeludniony lokal, zanim zemdleję naprawdę.

I can't blame anyone for not letting me go in the queue, because firstly, I didn't speak up - because I was too weak ;), and secondly, and above all - you can't see your pregnancy belly in a winter jacket, so no one had the right to guess that there is someone in the queue who can't stand that long. If I had no other alternative, I might have gathered the strength to speak up and sit down, but with other options, I wanted to leave this stuffy and overcrowded place as quickly as possible before I really fainted.

Grunt, że jak wyszłam i poczułam świeże powietrze oraz zaczęłam się ruszać, zrobiło się trochę lepiej, i bez problemów dotarłam do domu.

The main thing is that when I got out and felt the fresh air and started moving, it felt a little better, and I got home without any problems.

Po południu jak każda przyzwoita polska rodzina postanowiliśmy skorzystać z innej formy atrakcji i zaprosiliśmy Bombla na zakupy do centrum handlowego. Na to zgodził się bez większych problemów. Leniuszek mały.

In the afternoon, like any decent Polish family, we decided to take advantage of another form of attraction and invited Bombla to go shopping at the shopping center. He agreed to this without any major problems. Little sloth.

Coś tam kupili, coś tam pooglądali. Zjedliśmy burgery rybne w North Fish w ramach obiadu. Było całkiem spoko, tylko potwornie dużo ludzi, cóż, nie tylko my wpadliśmy na taki pomysł.

They bought something there, looked at something there. We ate fish burgers at North Fish for dinner. It was quite cool, but there were so many people, well, we weren't the only ones who had this idea.


_This report was published via Actifit app ([Android](https://bit.ly/actifit-app) | [iOS](https://bit.ly/actifit-ios)). Check out the original version [here on actifit.io](https://actifit.io/@asia-pl/actifit-asia-pl-20231203t100300478z)_


02/12/2023
11595
Daily Activity
Sort:  

👍 ❤️ Upvoted ❤️ 👍

Ja piękna zimna!!! Mnie nie trzeba by na spacer namawiać :) Bosko!

No nawet ładnie owszem, ale ja już tęsknię za latem 😬

Jeszcze troszkę ;)

That's a lot of snow, beautiful...

Yeeeees, it's quite nice, but I still miss summer already 🤣

I started missing sunny spring :D

Yes, spring should come just after Christmas! 29 December is a good date to start spring

Congratulations @asia-pl! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)

You have been a buzzy bee and published a post every day of the week.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out our last posts:

Our Hive Power Delegations to the November PUM Winners
Feedback from the December Hive Power Up Day
Hive Power Up Month Challenge - November 2023 Winners List
Loading...

Hello asia-pl!

It's nice to let you know that your article will take 7th place.
Your post is among 15 Best articles voted 7 days ago by the @hive-lu | King Lucoin Curator by peter.goki

You receive 🎖 2.0 unique LUBEST tokens as a reward. You can support Lu world and your curator, then he and you will receive 10x more of the winning token. There is a buyout offer waiting for him on the stock exchange. All you need to do is reblog Daily Report 136 with your winnings.

2.png


Invest in the Lu token (Lucoin) and get paid. With 50 Lu in your wallet, you also become the curator of the @hive-lu which follows your upvote.
Buy Lu on the Hive-Engine exchange | World of Lu created by szejq

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP or to resume write a word START