Dzisiaj niekonwencjonalnie - spacer wzdłuż muru - My Actifit Report Card: February 5 2023

in Actifit2 months ago

Today unconventionally - a walk along the wall

As today is Sunday and a large number of people could be expected in the park, I decided to modify the walking route a bit.

Jako, że dzisiaj jest niedziela i w parku można było spodziewać się sporej ilości osób postanowiłem trochę zmodyfikować trasę spaceru.

I went towards the Zoo, more precisely along the walls of the Zoo. In general, I was also driven by curiosity at what stage the construction of the second line of the "Elka" railway is.

Udałem się w kierunku Zoo, a dokładniej to wzdłuż murów Zoo. Generalnie pokierowała mną również ciekawość, na jakim etapie jest budowa drugiej nitki kolejki "Elka".

And I saw a large clearing, which was still densely overgrown in autumn. There are also many trees marked for felling.

No i zobaczyłem wielką przecinkę, która jeszcze jesienią była gęsto zarośnięta. Sporo również jest drzew znaczonych do wycinki.

A sad picture is a large number of broken trees lying in places invisible to pedestrians. Maybe it's supposed to be like that?

Smutny obrazek, to duża ilość połamanych drzew zalegających w miejscach niewidocznych dla przeciętych spacerowiczów. Może tak ma być?


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


05/02/2023
5780
Walking

Sort:  

Congratulations @marianomariano! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)

You have been a buzzy bee and published a post every day of the week.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out our last posts:

Our Hive Power Delegations to the January PUM Winners
Feedback from the February Hive Power Up Day
Hive Power Up Month Challenge - January 2023 Winners List
The Hive Gamification Proposal
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
Loading...