Christmas markets in Vienna (and many others)

in Photography Lovers3 months ago (edited)

My younger son and I decided to go to the Christmas market in Vienna. Vienna is practically "just around the corner" - in the morning we get on a fast train and two hours later we get off at the main station of the Austrian capital.

Immediately upon arrival, we were refreshed at a Burger King near Stephansplatz. I was surprised that it was completely empty. Even though it was before noon and the location is in the most central part of the city. Inside I was impressed by the stucco ceiling and the vaulted columns - Vienna is Vienna.

S mladším synkem jsme se rozhodli podívat na vánoční trhy do Vídně. Vídeň máme prakticky "za humny" - ráno sedneme do rychlíku a za dvě hodiny vystupujeme na hlavním nádraží rakouské metropole.

Hned po příjezdu jsme se byli posilnit v Burger Kingu nedaleko Štěpánského náměstí. Překvapilo mě, že tam bylo úplně prázdno. I když bylo před polednem a provozovna je v tom nejcentrovatějším centru - asi jako v Praze na Václaváku. Uvnitř mě zaujal štukovaný strop a klenby se sloupořadím - holt Vídeň je Vídeň.

A small point: on the Palais Equitable building, on the corner of Kärntner Strasse and Stephansplatz, there is an architectural decoration reminiscent of LEGO bricks.

Drobný postřeh: na budově Palais Equitable, na rohu Kärntner Strasse a Stephansplatz, je architektonická výzdoba připomínající kostičky LEGO.

As a kind of "sampling" we went around the St. Stephen's Cathedral surrounded by several stalls with punch, chocolate, decorations and other Christmas goods.

A curiosity: at the entrance to the cathedral, a man connected to a pulmonary ventilator (or something like that) was singing carols. You can't make this stuff up.

Jako takovou "ochutnávku" jsme si obešli katedrálu sv. Štěpána obklopenou několika stánky s punčem, čokoládou, ozdobami a ostatním vánočním zbožím.

Kuriozita: u vchodu do chrámu zpíval koledy člověk, připojený na plicní ventilátor (nebo něco takového). To nevymyslíš.

But let's move on. Through the Graben and Kohlmarkt exhibition streets and past the Hofburg Palace we reached Maria Theresia Square. It was early afternoon, the streets were not yet lit, but the market on M.-T. Square was already beginning to charge us with its pre-Christmas atmosphere.

Ale pokračujme. Přes výstavné ulice Graben a Kohlmarkt a přes palác Hofburg jsme došli na náměstí Marie Terezie. Bylo brzy odpoledne, ulice ještě nebyly osvětlené, ale trh na tereziánském náměstí nás už začal nabíjet svou předvánoční atmosférou.

Once we had had our fill of Maria Theresa, we took the subway to Schönbrunn - the former imperial residence, which for us Czechs is linked to the reign of the "old potentate" Franz Joseph I. The Christmas market had the usual atmosphere. As a curiosity I noticed a bicycle-powered carousel where parents could pedal and children could ride on a carriage, tricycle, chest, gramophone trumpet or a kind of watering can. Absurd.

I've been to the Imperial Park in Schönbrunn many times, but always only in the summer when it's bathed in sunshine, full of greenery and colourful flowerbeds. In winter, I actually saw it for the first time and it reminded me of the polar regions. One can sometimes see even notoriously familiar things in a different light, and that makes it all the more surprising.

By the way, did you know that the legal drinking age in Austria is 16?

Jakmile jsme se nabažili Marie Terezie, jeli jsme metrem do Schönbrunnu - bývalé císařské rezidence, která je pro nás Čechy spjatá s panováním "stařičkého mocnáře" Franze Josefa I. Vánoční trh měl i zde obvyklou atmosféru. Jako kuriozitu jsem zaznamenal bicyklem poháněný kolotoč, kde rodiče mohli šlapat a děti se mohly svézt na kočáru, tříkolce, truhlici, troubě z gramofonu nebo na jakési konvi. Absurdní.

V císařském parku v Schönbrunnu jsem byl mnohokrát, ale pokaždé jen v létě, kdy je zalitý sluncem, plný zeleně a pestrých květinových záhonů. V zimě jsem ho vlastně viděl poprvé a připomínal mi polární kraje. Člověk může i notoricky známé věci někdy poznat v jiném světle a o to víc je to překvapující.

Mimochodem, věděli jste, že zákonný věk na pití alkoholu je v Rakousku 16 let?

From Schönbrunn we took the subway to Westbahnhof and walked across the famous Mariahilferstrasse to the Parliament and the Vienna City Hall. The market at the City Hall tends to be the biggest. The size, the decoration, the number of stalls and even the fact that the carousel is two-storey high.

Od Schönbrunnu jsem jeli metrem na Westbahnhof a přes známou ulici Mariahilferstrasse jsme procházkou došli k Parlamentu a k vídeňské radnici. Trh u radnice bývá ten největší. Rozlohou, výzdobou, počtem stánků a třeba i tím, že kolotoč je dvoupatrový.

On the way back, we saw a convoy of police cars at the Parliament. What was going on? We saw the demonstration of medical workers from Vienna's hospitals. Several hundred people, some in white coats, with whistles and banners, marched down the street. I was surprised by the cultured impression this demonstration made on me.
Ya, paramedics are no scumbags...

Na zpáteční cestě jsme u Parlamentu viděli závěj policejních aut. Co se dělo? Přimíchali jsme se do demonstrace zdravotníků z vídeňských nemocnic. Několik stovek lidí, někteří v bílých pláštích, s píšťalkami a transparenty procházely ulicí. Překvapilo mě, jakým kultivovaným dojmem na mě tato demonstrace působila. Holt zdravotníci nejsou žádní dezoláti...

Our Vienna sightseeing tour ends where it began - in St. Stephen's Square and the nearby streets, this time in the evening light. We walk around, soaking up the pre-Christmas atmosphere. The band ABBA plays from a nearby stage - the end of the above mentioned doctoral demonstration. Then the metro takes us to the station and back home by fast train.
We had the impression that the Christmas markets were a bit poorer this time than other years. But maybe it's because it's only the beginning of December, and it's still going strong.

Naše okružní cesta Vídní končí tam, kde začala - na Svatoštěpánském náměstí a v okolních ulicích, tentokrát už za večerního osvětlení. Procházíme se, nasáváme předvánoční atmosféru. Z blízkého pódia k tomu hraje skupina ABBA - závěr výšezmíněné doktorské demonstrace. Pak nás veze metro na nádraží a rychlíkem zpátky domů.
Měli jsme dojem, že vánoční trhy jsou tentokrát o něco chudší, než jiné roky. Ale možná je to tím, že je jen začátek prosince, a ono se to ještě rozjede.

One passenger on the express train helped us to round off a day full of experiences. He pulled out a book that resembled a witch's grimoire in size, thickness and age, and began to study the diagram of the human eye with fascination. I don't want to offend anyone, but I found it almost spooky :)

Den plný zážitků nám pomohl završit jeden cestující v rychlíku. Vytáhl knihu, která svou velikostí, tloušťkou a stářím připomínala čarodějnický grimoár, a se zaujetím začal studovat schéma lidského oka. Nechci se nikoho nešetrně dotknout, ale připadalo mi to skoro až strašidelné :)

Thank you for reading this far.

sepa.png
Thank you for taking the time to read this post, if you have any questions, criticisms or suggestions I would appreciate it if you would throw them in the comments box

vote_follow.png

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Sort:  

Congratulations, your post has been added to Pinmapple! 🎉🥳🍍

Did you know you have your own profile map?
And every post has their own map too!

Want to have your post on the map too?

  • Go to Pinmapple
  • Click the get code button
  • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
  • Copy and paste the generated code in your post (Hive only)
  • Congrats, your post is now on the map!

In the second picture, the stucco molding under the balcony looks very similar to huge pieces of LEGO)))

Hiya, @ybanezkim26 here, just swinging by to let you know that this post made it into our Top 3 in Travel Digest #2080.

Your post has been manually curated by the @pinmapple team. If you like what we're doing, please drop by to check out all the rest of today's great posts and consider supporting other authors like yourself and us so we can keep the project going!

Become part of our travel community:

Byl jsem tam jen jednou v životě, v roce 1993. Kupodivu, trochu si to ještě pamatuju. Taky jsme se tehdá byli podívat na Mexikoplatz. Jak ten asi vypadá dneska...

Jó Mexikoplatz, vyhlášený bleší trh oblíbený mezi turisty z východní Evropy. Nikdy jsem tam nebyl :)

Ono je to maličké náměstíčko, na kterém není vůbec nic. Obchody s pochybným zbožím byly na ulici tam vedoucí.