New Year's Eve walk / Silvestrovská procházka

in Photography Lovers2 months ago

As always, I use the Google translator for bilingual texts. Because I'm lazy, and because I think that technologies, when they are, are meant to serve.

Jako vždy si u dvoujazyčných popisků pomáhám google překladačem. Protože jsem líný, a protože si myslím, že technologie, když už jsou, tak mají sloužit.

When year ends and the second one begins, the photo of annual rings seems stylish to me. Every year, a circle. And it's an indelible mark. Just as we do not delete any year, no annual ring can be deleted.

Když nám končí rok a druhý začíná, tak fotka letokruhů mi připadne stylová. Co rok, to kruh. A je to nesmazatelná stopa. Tak jak nevymažeme žádný rok, tak nelze smazat ani žádný letokruh.

image.png

Who knows what we'll find next year. I found something like a coconut on this tree. But it's just such a random shape.

Kdo ví, co najdeme v příštím roce. Na tomto stromě jsem našel něco jako kokosový ořech. Ale je to jen takový náhodný tvar.

image.png

And even on a walk it is good to know where we are going, where we prefer not to go, and when we go there, what risks we can face. (Military training area, no entry)

A i na procházce je dobré vědět, kam směřujeme, kam jdeme, kam raději nejít, a když už tam jdeme, tak jakým rizikům můžeme čelit.

image.png

But sometimes things that we think can't be knotted are knotted after all.

Někdy se ale zapletou i takové věci, o kterých si myslíme, že se zaplést nedají.

image.png

And the fruits we expect may surprise us. In both directions.

A plody, které očekáváme, nás můžou překvapit. V obou směrech.

image.png

Each walk should have a goal. My goal today was to look at Helfstein. We will look at the castle another time,

Každá procházka by měla mít nějaký cíl. Mým dnešním cílem byl pohled na Helfštýn. Do hradu se podíváme jindy, až bude sezóna a až covid dovolí.

image.png

Thank you for keeping up here.

Děkuji, že jste to vydrželi až sem.

vote_follow_art.png