From the diary of a builder - episode 1/ Z pamiętnika budowlańca- odcinek 1

in WorkLife6 months ago

With this entry, I start a series about working in a very rewarding, profitable and satisfying job in the construction industry in Poland (with a pinch of salt, of course).
If the reception is positive, I will try to write regularly. New interesting topics arise every day - that's just the way this industry is.
Personally, I am the manager of installation works - currently working on external water and sewage installations in a small company that employs a total of approx. 15 employees.

Tym wpisem rozpoczynam serię o pracy w jakże wdzięcznej, dochodowej i satysfakcjonującej pracy w branży budowlanej w Polsce (oczywiście z przymrużeniem oka).
Jeżeli odbiór będzie pozytywny to postaram się pisać regularnie. Nowe ciekawe tematy rodzą się każdego dnia- taka już jest ta branża.
Osobiście jestem kierownikiem robót instalacyjnych- w obecnej pracy instalacji wodnych i kanalizacyjnych zewnętrznych w małej firmie, która zatrudnia łącznie ok. 15 pracowników.

Episode 1 - storm sewer failure
Our company won a tender for the removal of a sewerage failure under the building of one of the ministries in Warsaw. The pipe burst and a lot of earth fell into the cracks, resulting in a small sinkhole.
Next, there are only attractions 😊
We excavated the pipe at a depth of 4.5 meters. By the way, we also discovered old brick walls and... a shelter (unfortunately without access). Additionally, water was happily leaking from the bricks, creating a huge swamp. In the meantime, we found out that this leaking water was not coming from the ground, but from a water connection failure. The failure was reported to the owner, who fortunately was able to turn it off - the building has two separate power supplies. Unfortunately, the swamp remains.

Odcinek 1- awaria kanalizacji deszczowej
Nasza firma wygrała konkurs ofert dla usunięcia awarii na kanalizacji pod budynkiem jednego z ministerstw w Warszawie. Rura pękła, w powstałe pęknięcia wpadło sporo ziemi co poskutkowało małym zapadliskiem.
Dalej to już same atrakcje 😊
Odkopaliśmy rurę na głębokości 4,5 metra. Przy okazji odkryliśmy też stare ceglane ściany oraz… schron (niestety bez dostępu). Dodatkowo ze wspomnianych cegieł radośnie wyciekała woda tworząc ogromne bagno. W międzyczasie dowiedzieliśmy się, że ta wyciekająca woda nie pochodzi z gruntu, ale z awarii przyłącza wody. Awaria została zgłoszona do gestora, który na szczęście mógł ją zakręcić- budynek posiada 2 oddzielne zasilania. Bagno niestety pozostało.

20231108_105713.jpg

20231108_080808.jpg

20231108_143642.jpg

Fortunately, we managed to drain everything and find the fault. A section of PVC pipe between the building and the well needs to be replaced. Of course, there were moments of horror along the way, because we had a problem with fitting the transition fitting from a cast iron pipe to a PVC pipe (now it is made of PVC, in the past it was made of cast iron). Well, it worked. The whole thing took the 1st brigade a whole week of work.

Na szczęście udało się wszystko odwodnić i odnaleźć usterkę. Do wymiany odcinek rury z PVC pomiędzy budynkiem, a studnią. Po drodze oczywiście chwile grozy, ponieważ mieliśmy problem ze spasowaniem kształtki przejściowej z rury żeliwnej na PVC (teraz się buduje z PVC, kiedyś z żeliwa). No ale udało się. Całość zajęła 1 brygadzie cały tydzień pracy.

IMG_20231109_101915422.jpg

20231109_105006.jpg

IMG_20231110_140023220.jpg


Mam nadzieję, że mój post Cię zaciekawił. Do zobaczenia!
I hope you found my post interesting. See you!

DJI_0935.jpg

@bigosik

Sort:  

Czekam na więcej

Historie piszą się na bieżąco 😁

Już mi się podoba ta seria wpisów 🙂

Skarby budowlanki są nieskończone 😅

Congratulations @bigosik! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)

You received more than 700 upvotes.
Your next target is to reach 800 upvotes.
You made more than 10 comments.
Your next target is to reach 50 comments.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Yay! 🤗
Your content has been boosted with Ecency Points, by @matthewbox.
Use Ecency daily to boost your growth on platform!

Support Ecency
Vote for new Proposal
Delegate HP and earn more