Got a question for Hive?

in #hive2 years ago (edited)

photo_2020-12-30_13-41-10.jpg

(English below)
@kyrosventure@coin68 rất vui mừng được chào đón Hive đến với thị trường Crypto Việt Nam. Trong thời điểm mà du lịch đã trở thành một thứ xa xỉ, các hoạt động trực tuyến trong không gian blockchain đang là lựa chọn tốt nhất để kết nối các dự án và người dùng.
Do đó, để giúp người dùng hiểu hơn về cả hai dự án và đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn hơn, chúng tôi rất vui được tổ chức AMA giữa Kyros Ventures & Hive!

Thời gian: Ngày 7 tháng 1 năm 2021, 11:00 UTC + 7
Địa điểm: hive.blog và Twitter

Về @hiveio
Hive là một hệ sinh thái và chuỗi khối phi tập trung sáng tạo và hướng tới tương lai được xây dựng trên giao thức Bằng chứng cổ phần được ủy quyền (DPoS). Kể từ khi thành lập, Hive đã phát triển hệ sinh thái của mình một cách bền vững. Vô số dapp, API và giao diện người dùng đóng góp vào một khả năng tiếp cận dữ liệu, giao dịch và hồ sơ một cách dễ dàng để sự đa dạng và tiện ích hiện có này đảm bảo rằng hệ sinh thái luôn chào đón những người sáng tạo nội dung, người tiêu dùng, nhà đầu tư và nhà xây dựng. Hive được phát triển để lưu trữ lượng lớn nội dung và biến nội dung thành công cụ kiếm tiền theo thời gian. Hiệu suất của blockchain được thiết kế để mở rộng quy mô với việc áp dụng rộng rãi tiền tệ và nền tảng. Bằng cách kết hợp thời gian xử lý nhanh như chớp và giao dịch không mất phí, Hive được định vị để trở thành một trong những công nghệ blockchain hàng đầu được mọi người xung quanh sử dụng thế giới.

Bình luận câu hỏi của bạn dưới bài đăng này hoặc dưới bài đăng Twitter http://bit.ly/Hive-Kyros-AMA. Các câu hỏi có thể liên quan đến Hive hoặc bất cứ điều gì về thị trường tiền điện tử Việt Nam.
10 câu hỏi hay nhất sẽ được lựa chọn và trả lời bởi các chuyên gia trong lĩnh vực.
Giới hạn 1 câu hỏi cho mỗi người.


Kyros Ventures & Coin68 are excited to be welcoming Hive into the Vietnamese crypto space. Given the time when traveling has become a luxury, online activities within the blockchain space are the best options to be connecting projects and users.
Thus, to help users understand more about both projects and how we can benefit your crypto decision-making process, we are hosting a joint AMA between Kyros & Hive!

Time: Jan 7th, 2021 at 11AM UTC+7
Location: This post's and Twitter post's comment section

About @hiveio
"Hive is an innovative and forward-looking decentralized blockchain and ecosystem built on the Delegated Proof of Stake (DPoS) protocol. Since its inception, Hive has steadily grown as an ecosystem. Myriad dapps, APIs and front-ends contribute to a general and straightforward accessibility of data, transactions and records, so that this existing diversity and utility ensure that the ecosystem is welcoming to content creators, consumers, investors and builders. Hive is developed to store vast amounts of content and to make it available for time-based monetization. The performance of the blockchain is designed to scale with widespread adoption of the currency and platforms in mind. By combining the lightning fast processing times and fee-less transactions, Hive is positioned to become one of the leading blockchain technologies used by people around the world."

Comment your questions under this post or under Twitter post http://bit.ly/Hive-Kyros-AMA. Questions can be related to Hive or anything about the Vietnamese crypto market.
10 best questions will be selected & answered by experts of the field.

Sort:  

Congratulations @kyrosventures! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 10 upvotes. Your next target is to reach 50 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @hivebuzz:

Guess the producer of the "50 Million Block" and win HIVES
First Hive Power Up Day of 2021 - Get a Hive Power delegation