မနက္ျဖန္

in #mso3 years ago (edited)

image
Image source:https://www.vallartatribune.com/smoke-clearing-smoking/

ပန္းကေလးေတြလဲ
မေျခြပဲ ေျကြတတ္တယ္။

ၾကယ္ကေလးေတြလဲ
မေျခြပဲ ေျကြတတ္တယ္။

ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းေတြလဲ
မေျခြပဲ ေျကြတတ္တယ္။

မေျခြပဲ၊ ေျကြလဲ
အေနရဲ၊ ေဝဆဲပါေလ…

ပန္းေတြလဲ မေပ်ာက္ကြယ္
ၾကယ္ေတြလဲ မကုန္
ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းေတြလဲ မပ်က္
မနက္ျဖန္ဆိုတာ ရွိေနမယ္။

@zinmintun7
mso-3

Sort:  
UpvoteBank
Your upvote bank
__2.jpgThis post have been upvoted by the @UpvoteBank service. Want to know more and receive "free" upvotes click here

This post received a $0.420 (76.92%) upvote from @upvotewhale thanks to @zinmintun7! For more information, check out my profile!

This post has received a 0.78 % upvote from @drotto thanks to: @zinmintun7.

This post has received a 0.22 % upvote from @speedvoter thanks to: @zinmintun7.

How Cool!

You got a 12.50% upvote from @coolbot courtesy of @zinmintun7!

Help us grow, delegate today!

Nice post ! You got 4.10% upvote from @flymehigh. Earn free sbd/steem daily by delegating(renting) your SP. We share high return, click here to delegate your sp to flymehigh if you don't know, how to earn passive income by delegating your SP click here for more info Join our discord You can promote your posts. Thanks.

This post has received a 0.93% upvote from thanks to: @zinmintun7.
For more information, click here!!!!

If you use our Robot before your post has 1 day and get an Upvote greater than 1%, you will automatically receive Upvotes between 1% and 10% as a bonus from our other robots.

Do you know, you can also earn passive income after every bidding round simply by delegating your Steem Power to @minnowhelper?
you can delegate by clicking following links: 10 SP, 100 SP, 500 SP, 1000 SP or Another amount

Help support @minnowhelper and the bot tracker by voting for @yabapmatt for Steem witness! To vote, click the button below or go to https://steemit.com/~witnesses and find @yabapmatt in the list and click the upvote icon. Thank you.

Voting for @yabapmatt

ေကာင္းလိုက္တဲ့ကဗ်ာ

PLEASE CHECK THE UPDATED USER GUIDE
Released on: May 14th

As a friendly reminder, the current upvote fee is $0.12 SBD ($0.121 for incognito). Current 300%+ upvote is now $0.36+ SBD.

Join our 10 SP Challenge!!!

Simply click this link to delegate 10 SP Now!

Or delegate any of these other amounts and make a "striking" return on your investment!
50 SP --- 100 SP --- 200 SP --- 500 SP --- 1000 SP

That being said...

BOOOOOOOOOM!!!

The ground shakes as incredible power lights the sky. The thunder tests the quality of your post and deems it worthy, rewarding it with a 300% upvote and comment from @thundercurator.

Increase your chances of a 100% upvote and support the project by:

Investors who delegate SP to @thundercurator are entitled to 75% of @thundercurator income after curation. Get on-board early and grow with us!