Noworoczny spacer / New Year's walk (pl/eng)

in #photofeed3 years ago (edited)

IMG_20200101_115218_2.jpg

Pierwszy dzień nowego roku postanowiliśmy uczcić miłym spacerem. Aura była cudowna, choć nie takiej spodziewalibyśmy się o tej porze roku.

We decided to celebrate the first day of the new year with a nice walk. The aura was wonderful, although not what we would expect at this time of year.

IMG_20200101_113945_1_2.jpg

Widoki były raczej jesienne, ale gdzieniegdzie widać było jeszcze leżący śnieg.

The scenery was rather autumnal, but there was still snow lying somewhere.

IMG_20200101_114259_2.jpg

Czyste powietrze i jasno świecące słońce zapewniały super widoczność, więc widoki zapierały dech w piersiach.

Clean air and brightly shining sun provided great visibility, so the views were breathtaking.

IMG_20200101_115637_2.jpg
IMG_20200101_115726_1_2.jpg

Świeże powietrze, ruch i piękne widoki - to daje energię do tego, żeby z nadzieją wejść w ten nowy rok i zdystansować się od problemów, z którymi borykaliśmy się w poprzednim.

Fresh air, activity and beautiful views - this gives us the energy to step into this new year with the hope and distance ourselves from the problems we faced in the previous one.

IMG_20200101_124716_2.jpg

Szczęśliwego Nowego Roku!

Happy New Year!


Wszystkie zdjęcia są mojego autorstwa./All the photos are my own.

Sort:  

Szczęśliwego Nowego Roku :)

Również życzę Szczęśliwego Nowego Roku. Pochwal się w jakich górach odbyłeś ten Noworoczny Spacer :)

Zaraz tam góry, takie tam wzniesienia ;)

Congratulations @holdyourdream! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 100 comments. Your next target is to reach 200 comments.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!