Expedition: Hrvatska Avantura 2

in #polish2 months ago

428643492_791614999668447_5330973984684480874_n.jpg

[ENG]
Okay, let's move on. Croatia - day 4
This day was planned as a "day without a bike" to rest a bit and take advantage of the opportunity to go on foot where it would be difficult to get there by bike. Starting from the waterfalls near Pazin, and then the castle and the center of this town, where we passionately took photos of the local roofers, some of them managed to break into the tower of the local church, and others into an abandoned Renault 5 😛 Further on, we visited the place called Svetvinčenat, which winds around the castle by train.
We used the rest of the day to get to Pula, where we had defects in our bikes repaired and local delicacies in the pub right next door.
The route from Pula to Rovinj is ahead of us. This time we didn't have to lug luggage with us for the night. Because we had a plan - fucking clever 😛

[PL]
Ok, jedziemy dalej. Chorwacja - dzień 4
Ten dzień zaplanowany był jako "dzień bez roweru", aby troszkę odpocząć i korzystając z okazji - pójść pieszo tam, gdzie rowerem byłoby ciężko wjechać. Zaczynając od wodospadów przy Pazin, a później zamku i centrum tej miejscowości, gdzie namiętnie robiliśmy zdjęcia miejscowym dachowcom, niektórym udało się włamać do wieży lokalnego kościoła, a innym do opuszczonego Renault 5 😛 W dalszej drodze zwiedziliśmy koleją zakręconą wokół zamku miejscówkę - Svetvinčenat.
Resztę dnia wykorzystaliśmy na przebazowanie do Puli, gdzie czekało nas usuwanie defektów w rowerach, a w knajpie tuż obok - lokalne przysmaki.
Przed nami trasa Pula do Rovinj. Tym razem nie musieliśmy taszczyć ze sobą tobołów na nocleg. Bo mieliśmy plan - kuwa sprytny 😛

[ENG]
Two early morning sleepers took our cars to Rovinj and returned to us by train. This, however, required the rest of the group to get to the center ready - together with the bicycles of the volunteers mentioned above. So Day 5 started out challenging, but it only got better from there. E.g. the Colosseum. Whaaat? Well, yes - there is a Colosseum in Pula - probably the second one so well preserved (after the one most seen in photos from Rome). This was our starting point, from where some of us made a small loop through the old part of the city, and then the whole group headed towards the coast.
And there the blue bicycle route was waiting for us. A strange idea, but perhaps it emphasized the proximity of this road to the sea. Later, the blue color under the tires disappeared, but the route continued in a beautiful way right next to the water (greetings to fans of the Polish R10 😛). Anyway, that was the plan. After driving through the embankment in Fažana, we became a little detached from the water, which cannot be said about the surface, which began to stick to our tires. Then adventures with large puddles for which each of us had a slightly different plan and red mud, which made it seem more pleasant than our domestic ones 😃
[PL]
Dwóch dawców porannego spania w łóżeczkach podstawiło nasze wozy do Rovinj, a do nas wrócili pociągiem. To jednak wymagało od reszty grupy aby do centrum dojechać na gotowo - wraz z rowerami wspomnianych ochotników. Tak więc dzień 5 zaczął się od wyzwań, ale potem było tylko lepiej. Np Koloseum. Whaaat? No tak - w Puli jest Koloseum - chyba drugie tak dobrze zachowane (po tym najbardziej obcykanym na fotkach z Rzymu). To był nasz punkt startowy skąd niektórzy wykonali małą pętelkę przez starą część miasta, a później całą grupą ruszyliśmy w kierunku wybrzeża.
I tam czekała na nas niebieska trasa rowerowa. Pomysł przedziwny, ale może podkreślało to bliskość tej drogi do morza. Później niebieski kolor pod oponami zniknął, ale trasa dalej wiodła w przepiękny sposób przy samej wodzie (pozdrawiamy miłośników polskiego R10 😛). W każdym razie taki był plan. Po przejechaniu przez nabrzeże w Fažanie, odkleiliśmy się trochę od wody, czego nie można powiedzieć o nawierzchni, która zaczęła przylegać do naszych opon. Następnie przygody z dużymi kałużami na które każdy z nas miał trochę inny plan i błotko w kolorze czerwonym, przez co wydawało się przyjemniejsze niż nasze krajowe 😃

428637937_791615169668430_6846552329245436052_n.jpg

428640644_791615123001768_6923230764107606524_n.jpg

428644484_791614989668448_2840279641284186665_n.jpg

428647599_791614943001786_2507443226420411386_n.jpg

428627853_791614926335121_1376468219164355966_n.jpg

428628853_791614889668458_6816926682979675432_n.jpg

428636250_791614853001795_7375726726185380300_n.jpg

428642135_791614799668467_6593900113602233556_n.jpg

428622187_791614759668471_5735923678973389820_n.jpg

428620973_791614706335143_7488762332923473838_n.jpg

427843963_791614676335146_2577305057695527537_n.jpg

[ENG]
However, we quickly returned to the shore and, passing other tent/camping sites, we drove and rode all the time right next to the shore. It may sound trivial, but there's no other way to describe it - it's amazing! And so we arrived in Rovinj. And Rovinj is a small town... well no - Rovinj is the entire center whose history begins in the seventh century BC, and Rovinj received city rights in the 16th century. And it shows. You can even feel it a little, because the streets are narrow, quite steep and cycling is prohibited in the entire old part.
[PL]
Szybko jednak wróciliśmy na brzeg i mijając kolejne pola namiotowe/kempingowe jechaliśmy i jechaliśmy cały czas przy samym brzegu. Zabrzmi to trywialnie, ale inne trudno o inne określenie - coś niesamowitego! I tak dojechaliśmy to Rovinj. A Rovinj to mała miejs.... no nie - Rovinj to całe centrum którego historia zaczyna się w siódmym wieku przed naszą erą, a prawa miejskie Rovinij uzyskało w XVI w. I to widać. A nawet trochę czuć, bo uliczki są wąskie, dość strome i w całej starej części obowiązuje zakaz jazdy rowerem.

[ENG]
From Rovinj we moved on, once again hitting the bicycle route in the footsteps of the former railway. What's funny - this time it looked as if someone had simply covered the tracks with gravel. Rails were rails, but even worse elements could protrude from under the surface. Then we had a very fast descent along an asphalt road, during which we could accidentally exceed 50 km/h and then drive under an extremely high road overpass for cars. A small climbing competition took us to the ruins of Dvigrad Castle and we walked there for a while, because there is a lot to see. From this place it was also possible to see the flyover that had previously been driven around below. A short drive and destination - our cars parked at the station in Kanfanar. Next stop - our overnight stay in Rijeka. Did we announce that we would fit it into 3 parts? Well - Rijeka probably needs another one 🤷
[PL]
Z Rovinj ruszyliśmy dalej, ponownie trafiając na trasę rowerową w śladzie dawnej kolei. Co zabawne - tym razem wyglądało, jakby tory ktoś po prostu przysypał żwirem. Szyny szynami, ale i gorsze elementy potrafiły wystawać spod nawierzchni. Następnie czekał nas bardzo szybki zjazd asfaltową drogą, podczas którego niechcący można było przekroczyć 50 km/h i dalej przejazd pod ekstremalnie wysoko poprowadzoną estakadą drogi dla samochodów. Małe zawody w podjeżdżaniu doprowadziły nas do ruin zamku Dvigrad i tam trochę pochodziliśmy, bo jest co oglądać. Dało się z tego miejsca także widzieć wcześniej objechaną dołem estakadę. Krótki dojazd i cel - nasze samochody zaparkowane pod stacją w Kanfanar. Następny przystanek - nasz nocleg w Rijece. Czy my zapowiadaliśmy że zmieścimy się w 3 częściach? No cóż - Rijeka chyba wymaga kolejnej 🤷

428630843_791614646335149_6403672531873550338_n.jpg

428630393_791614636335150_951153547508185193_n.jpg

428636808_791614613001819_7680050168594324362_n.jpg

428631764_791612219668725_5259730570218596518_n.jpg

428638403_791612206335393_1859041069025856146_n.jpg

428627329_791609833002297_877574915997374230_n.jpg

428619892_791609813002299_1427735874719085986_n.jpg

428630990_791609713002309_6697994616323977311_n.jpg

428648907_791609533002327_2631801562968994854_n.jpg

428609592_791609389669008_7037917743414881747_n.jpg

428614592_791609366335677_6948045682878069556_n.jpg

Sort:  

Chorwacja jest wspaniała.
@tipu curate 2


This post was upvoted by the Cycling Community

cycling.PNG

You can support the Cycling Community with a delegation by clicking one of the amounts below

| 25 HP | 50 HP | 100 HP | 250 HP | 500 HP |
Delegations are highly appreciated