HIVEspace. "Just do nothing" or "just do it"? [ENG/PL]

in #polish3 months ago (edited)

ENG: Point of view depends on where you sit. Therefore, instead of JUST DO NOTHING and IT IS IMPOSSIBLE, I prefer JUST DO IT NOTHING IS IMPOSSIBLE. Earlier this week, inspired by the hackerspace phenomenon, I wrote a post about meetingspaces supported by Hive. So far I have managed to implement most of the ideas written in the blockchain. I am therefore treating this as a plan.

PL: Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Dlatego zamiast JUST DO NOTHING oraz IT IS IMPOSSIBLE wolę JUST DO IT NOTHING IS IMPOSSIBLE. Na początku tygodnia zainspirowany zjawiskiem hackerspace'ów napisałem wpis o meetingspace'ach wspieranych przez Hive. Do tej pory udało mi się zrealizować większość pomysłów zapisanych w blockchainie. Traktuję to więc jako plan.

A postcard to the Kingdom.

ENG: The plan is simple: to develop the Kingdom Without Limit (@krolestwo), to realise its potential, at the same time expanding the Hive community in Krakow, and then in other cities to support the creation of HIVEspaces*, i.e. places around which local Hive communities will be built. Probably many people, being aware of how much energy our Krakow venue consumes, will say that this is unrealistic. In this post, I will try to show that NOTHING IS IMPOSSIBLE.

PL: Plan jest prosty: rozwinąć Królestwo Bez Kresu (@krolestwo), wykorzystać jego potencjał, równocześnie powiększając społeczność Hive w Krakowie, a potem w innych miastach wspierać tworzenie HIVEspace'ów*, czyli miejsc wokół których budowane będą lokalne społeczności Hive. Zapewne wiele osób, będąc świadomym ile energii pochłania nasz krakowski lokal powie, że jest to nierealne. W obecnym wpisie postaram się wykazać, że NOTHING IS IMPOSSIBLE.

ENG: Do you know the scene from the 'Monty Python and the Holy Grail' in which a father tells his son how he built a castle in the swamp?

PL: Znacie scenę z filmu "Monty Python i Święty Graal", w której ojciec opowiada synowi jak budował zamek na bagnach?

Listen, lad. I've built this kingdom up from nothing. When I started here, all there was was swamp. All the kings said I was daft to build a castle in a swamp, but I built it all the same, just to show 'em. It sank into the swamp. So, I built a second one. That sank into the swamp. So I built a third one. That burned down, fell over, then sank into the swamp. But the fourth one stayed up. An' that's what your gonna get, lad -- the strongest castle in these islands.


ENG: It was a similar story with the Kingdom. In January we will celebrate the 9th anniversary of the proclamation. We have faced many adversities over the years and it is hard to believe, but 2023 will be the first year completed without a loss. Only now we will manage to do so (at least there are many signs of that). So the question arises, how can we think about creating new places when it requires so much patience? Well, the key is 'downsizing'.

PL: Z Królestwem było podobnie. W styczniu będziemy obchodzić 9 rocznicę proklamacji. Przez te wszystkie lata zmagaliśmy się z wieloma przeciwnościami i trudno w to uwierzyć, ale 2023 będzie pierwszym rokiem zakończonym bez straty. Dopiero teraz się to uda (przynajmniej wiele na to wskazuje). Pojawia się więc pytanie, jak można myśleć o tworzeniu nowych miejsc skoro wymaga to tak dużo cierpliwości? Cóż, kluczem jest "redukcja".

Main room of the Kingdom.

ENG: Kingdom Without Limit has been a big project from the start, geared towards the long term and fantastic results. Our venue is over 100 sq m in the centre of Krakow, which means high maintenance costs. It is also open Monday to Saturday, which usually means 42 hours of my volunteering per week. However, all of this adds up to more opportunities. With such a large space we could easily organise a Hivebeecon. In a 25 sq m venue, this would have been a problem. But regular meetings of small local communities do not require a large space. A quarter of what we have in the Kingdom would be sufficient. Also the operating formula does not have to be identical. It could be a hybrid of the current system and how hackerspaces work.

PL: Królestwo Bez Kresu od samego początku jest projektem dużym, nastawionym na długą perspektywę czasową i fantastyczne rezultaty. Nasz lokal ma ponad 100 m kw. w samym centrum Krakowa, co przekłada się na wysokie koszty utrzymania. Jest też otwarty od poniedziałku do soboty, co oznacza zwykle 42 godziny mojego wolontariatu na tydzień. Wszystko to jednak wpływa na większe możliwości. Mając tak duże miejsce spokojnie mogliśmy zorganizować Hivebeecon. W lokalu 25 m kw byłby z tym problem. Sęk w tym, że regularne spotkania małych lokalnych społeczności nie wymagają dużej przestrzeni. 1/4 tego co mamy w Królestwie byłaby wystarczająca. Również formuła działania nie musi być identyczna. Może być hybrydą obecnego systemu i tego jak działają hackerspace'y.

Meeting in the Wardrobe.

ENG: As an example, let's analyse how HIVEspace could look like in Tarnow. This city has 100K inhabitants and is located 80 km east of Krakow. Trains run frequently. The journey takes an hour. A good place to start (from Krakow we can easily help). Especially since rental prices in Tarnow are twice as low as in Krakow. I looked through the offers on the real estate market yesterday. For example, I found a place in the city centre, at 1 Rybna Street. 27 sq m: a large room (24.8 sq m) and a bathroom (2.2 sq m). For meetings sufficient. Price: 1000 PLN ($250). If we add the costs of electricity, water and heating it comes out to 1300 PLN ($325). Of course, you can also try to bid for even cheaper premises from the local government. Let's assume, however, that HIVEspace would be built on Rybna Street. This is a good location. It would certainly be a problem in the beginning to find enough people who would want to support the place with permanent donations. However, there is a chance that this would work over time, especially if the supporters were given access to the premises. There are now systems available that would allow doors to be opened via an app, where the 'governor' of the venue could freely allocate rights. It could therefore work like a hackerspace. One day a week would be an open day. On other days, HIVEspace could be used by those with access. And this could in turn be given not only for donations, but also for activity on Hive. All events would also be open. Everything would depend, of course, on people's time and commitment. One thing is certain: such a place would be much easier to maintain than the Kingdom in Krakow. With relatively low cost and Hive's support, a whole network of venues could be created and people with Hive accounts from different parts of the world could visit them after contacting locals who have access.

PL: Dla przykładu przeanalizujmy jak mógłby wyglądać HIVEspace w Tarnowie. Miasto to ma 100K mieszkańców i jest położone 80 km na wschód od Krakowa. Pociągi jeżdżą często. Podróż zajmuje godzinę. Dobre miejsce by zacząć (z Krakowa łatwo możemy pomóc). Zwłaszcza, że ceny wynajmu w Tarnowie są dwa razy niższe niż w Krakowie. Przejrzałem wczoraj oferty na rynku nieruchomości. I tak na przykład znalazłem lokal w centrum miasta, przy ulicy Rybnej 1. 27 mkw: duże pomieszczenie (24,8 mkw) i łazienka (2,2 mkw). Dla spotkań wystarczające. Cena: 1000 zł. Jeśli doliczymy do tego koszty prądu, wody i ogrzewania wyjdzie 1300 zł. Oczywiście można też próbować wylicytować jeszcze tańszy lokal od miasta. Załóżmy jednak, że HIVEspace powstałby przy ulicy Rybnej. To dobra lokalizacja. Na pewno na początku byłby problem ze znalezieniem odpowiedniej liczby osób, które chciałyby wspierać to miejsce stałymi darowiznami. Jest jednak szansa, że z czasem by się to udało, zwłaszcza jeśli wspierający otrzymywali dostęp do lokalu. Obecnie dostępne są już takie systemy, które pozwoliłyby otwierać drzwi za pomocą aplikacji, w której "zarządca" tego miejsca mógłby swobodnie przydzielać prawa. Mogłoby to zatem działać jak hackerspace. Jeden dzień w tygodniu byłby dniem otwartym. W inne dni z HIVEspace'u mogłyby korzystać osoby mające dostęp. A ten mógłby być z kolei przydzielany nie tylko za darowizny, ale również aktywność na Hive. Otwarte byłyby również wszystkie wydarzenia. Wszystko zależałoby oczywiście od czasu i zaangażowania osób. Jedno jest pewne: takie miejsce byłoby o wiele łatwiejsze w utrzymaniu niż Królestwo w Krakowie. Przy stosunkowo niskich kosztach i wsparciu Hive mogłaby powstać cała sieć miejsc i ludzie z kontami Hive z różnych stron świata mogliby je odwiedzać po uprzednim kontakcie z lokalsami, którzy mają dostęp.

In the distance is Rybna Street.

ENG: And what is Hive's role in all this? Firstly: tokenisation. HIVEspace, like the Kingdom could use two tokens awarded for support: RCR and RCRT. As a reminder: RCRs are tied to a place and are not transferable. They determine voting power during community votes. You can get rewards for them (in which case they are burned through @fundacja account). They can also be exchanged for RCRTs. RCRTs, on the other hand, are Hive Engine tokens that can be transferred to any Hive account. They do not affect the voting power. You can get rewards for them. They cannot be exchanged for RCRs. HBD tokens would also be accepted, of course. Secondly: support in the furnishing and provision of the venue. This should work similarly to the Kingdom. We never use Hive to pay the bills. We have the Development Fund from which we buy supplies and things that affect comfort. So there should be some kind of fund to support HIVEspace in preparing the place, because the rental premises are usually empty. So they need to be filled and that's where Hive can help.

PL: A jaka rola Hive w tym całym przedsięwzięciu? Po pierwsze: tokenizacja. HIVEspace'y, podobnie jak Królestwo mogłyby używać dwóch tokenów przyznawanych za wsparcie: RCR i RCRT. Dla przypomnienia: RCR przywiązane są do danego miejsca i nie można ich transferować. Określają one siłę głosu podczas głosowań społeczności. Można za nie dostać nagrody (wtedy są spalane przez konto @fundacja). Można je również wymienić na RCRT. Z kolei RCRT są tokenami Hive Engine, które można przesłać na każde konto Hive. Nie mają one wpływu na siłę głosu. Można za nie dostać nagrody. Nie można ich zamienić na RCR. Oczywiście akceptowane byłby również tokeny HBD. Po drugie: wsparcie w urządzeniu i zaopatrzeniu miejsca. Powinno to działać podobnie jak w przypadku Królestwa. Nigdy nie korzystamy z Hive do płacenia rachunków. Mamy Fundusz Rozwojowy, z którego kupujemy zaopatrzenie i rzeczy, które wpływają na komfort. Powinien więc powstać jakiś fundusz, który wspierałby HIVEspace'y w przygotowaniu przestrzeni, bo lokale do wynajęcia są zwykle puste. Trzeba je więc wypełnić i w tym może pomóc Hive.

The main room with a piano bought from the Development Fund.

ENG: Well, when will the first HIVEspace be? Maybe next year, maybe 2025... First we need to make better use of the Kingdom's potential. One thing is certain: it is worth doing. Creating HIVEspaces and communities around them can be something extremely good for the promotion and development of Hive. Especially if the focus is on attracting creative people who can share their work both on HIVEspace and on Hive. There is also no doubt that the more blockchain in the real world, the greater the interest in it among people. So, the juice is worth the squeeze. Would anyone like to open a HIVEspace* in their town? What do you guys think about this?

PL: No to kiedy pierwszy HIVEspace? Może w przyszłym roku, może w 2025... Najpierw musimy wykorzystać lepiej potencjał Królestwa. Jedno jest pewne: warto to zrobić. Tworzenie HIVEspace'ów i społeczności wokół nich może być czymś wyjątkowo dobrym dla promocji i rozwoju Hive. Zwłaszcza jeśli skupimy się na przyciągnięciu ludzi kreatywnych, którzy będą mogli dzielić się swoją twórczością zarówno w HIVEspace jak i na Hive. Nie ma też wątpliwości, że im więcej blockchainu w realnym świecie tym większe nim zainteresowanie wśród ludzi. Gra jest warta świeczki. A może ktoś chciałby otworzyć HIVEspace* w swoim mieście? Co o tym myślicie?


ENG: * The name HIVEspace is, of course, a working name. Places of this type may be called something completely different.

PL: * Nazwa HIVEspace jest oczywiście robocza. Miejsca tego typy mogą nazywać się zupełnie inaczej.

Sort:  

Manually curated by ewkaw from the @qurator Team. Keep up the good work!

One thing I have learnt in life is never to be afraid of the unknown. Whatever, one does not know or cannot do is an unknown. The best way to talk any unknown is by knowing which is imperative to learning

Koniecznie potrzebny taki oddział w Warszawie lub okolicy, w okolicy może lepiej bo niższe rachunki. Powinen być tutaj bardzo duży potencjał szeroko rozumiany no i samolubnie: miałbym blisko :>

Koniecznie potrzebny taki oddział w Warszawie lub okolicy, w okolicy może lepiej bo niższe rachunki.

Jest to niewykluczone. Ale najpierw trzeba dopiąć wszystko w Krakowie. Tak czy owak w samej Warszawie myślę mogłoby się to utrzymać, bo KBK ma w stolicy wielu przyjaciół.

Z ciekawości przejzalem co jest w Markach. Małych prawie nie ma, a jak są to niewiele taniej od takich 100m2 i jest to koszt 3000-5000 tys. W Warszawie łatwiej zwłaszcza że miasto ma też sporo lokali, ale myślę że tutaj, tzn w Warszawie powinien być większy lokal niż kawalerka, więc myślę że czyns w okolicach 3 może i 4 tys byłby nieodzowny. Trudne.