Podsumowanie planów Agendy 2030 Cz 1 - Sfera Kulturowa

in #polish2 years ago (edited)

Ostatnio pisałem nieco o konflikcie na Ukrainie gdzie w jednym komentarzu wysnułem wniosek że owe wydarzenia mogą być preludium do rozpoczęcia innego konfliktu USA - Chiny następnie pisałem o powiązaniach Putina z forum z Davos a także czołowymi politykami świata zachodu oraz wschodu następnie wysnułem wniosek że celem wojny jest destabilizacja polski i europy po przez niekontrolowany napływ uchodźców wojennych który otworzył tak naprawdę drogę dla wszelkiej maści imigrantów zarobkowych i innych podejrzanych typów z krajów takich jak Indie, Irak, Syria a także bojówkarzy bezpośrednio zagrażających bezpieczeństwu wewnętrznemu naszego kraju.

Po zarzucie skierowanym w moja stronę przez @herbacianymag na hive, że moje wnioski są sprzeczne ze sobą, postanowiłem napisać coś więcej na temat samej agendy która wszystkie te wydarzenia spaja i tego co o niej wiemy. Tym samym spróbować uporządkować nieco wiedzę i udowodnić dlaczego te wszystkie wydarzenia nie tylko nie stoją w sprzeczności ale wręcz się zazębiają.

Zacznijmy od tego czym jest sama agenda 2030 i do czego ma ona doprowadzić. Z całą pewnością wiemy już że jest to plan Wdrażany przez czołowe postacie świata polityki i kultury w celu wytworzenia nowej rzeczywistości ekonomiczno społeczno gospodarczej nacechowanej utylitaryzmem, kolektywizmem i spinanej w ryzach za pomocą zaawansowanych technologii nadzoru, monitoringu oraz śledzenia poczynań jednostki. Kolokwialnie mówiąc możemy więc określić tą rzeczywistość mianem Komunizm 2.0. Sfery które trzeba tu rozpatrzyć możemy podzielić następująco na: technologiczną, demograficzną, ekonomiczną, kulturową i osobistą.

W pierwszej części serii artykułów powiemy sobie o Sferze kulturowej:

1). Sfera Kulturowa i osobista:

Rys społeczeństwa jakie próbuje się wprowadzić widzimy na przykładzie Chińskich Republik Ludowych. Społeczeństwo Kolektywne stale nadzorowane i oceniane na każdym etapie życia gdzie od subiektywnej oceny wypadkowej miały by zależeć możliwości poszczególnej jednostki do samostanowienia i uzyskiwania dostępu do zasobów i udogodnień.

Aktywnymi sposobami na wprowadzanie tego typu mentalności która mogła by zaakceptować takie wynaturzenia, są min:

  • Genderyzm który prowadzi do zaburzenia poczucia tożsamości oraz roli społecznej, na podstawowym poziomie egzystencji, a także wypacza model podstawowej naturalnej jednostki społecznej jaką jest rodzina. Prowadzi to do licznych problemów psyhiczno-emocjonalnych. Deprywacja podstawowej roli fizycznej jest wynaturzeniem niezgodnym z naturalną nieuświadomioną potrzebą wynikającą bezpośrednio z natury fizycznej człowieka, która pozostając w konflikcie z urojonym poczuciem fałszywej orientacji rzutuje na nasilenie się zaburzeń tożsamości. Prowadzi to do traum i autoagresji skierowanej przeciwko swojej płciowości. Skutkiem są tu min wytworzenie sztucznego popytu na operacje plastyczne i chirurgię. Przyzwyczajanie jednostek do ingerencji w integralność i naturalny stan swojego ciała co pośrednio rodzi z kolei akceptację kulturową dla transhumanistycznych modyfikacji. Burzenie kulturowych i zdroworozsądkowych wzorców mających bronić przed tego typu wynaturzeniami. Rzutuje to na wypaczenie procesu dziedziczenia, rodowości i powstawania dynastii, który stanowi zagrożenie dla utylitarystycznych ideologii. Rozwiązłość oraz deprywacja seksualna prowadząca do licznych dewiacji i desakralizacji seksualnej sfery człowieka -laicyzacja, sekularyzacja sfer intymnych i mistycznych. Niszczenie zdrowych relacji partnerskich.

  • Utylitaryzm medyczny gdzie dobro ogółu przedkładane jest nad dobro jednostki. Flagowym produktem są tu szczepienia gdzie niewinne ofiary niepożądanych odczynów, które w innym wypadku mogły by przeżyć lub cieszyć się zdrowiem, są traktowane i przedstawiane jako akceptowalna strata i poświęcenie dla bliżej niesprecyzowanego dobra ogółu. Paszporty zdrowotne jako segregacja sanitarna - ograniczanie realnej wolności jednostki na rzecz chronienia bliżej niesprecyzowanych "innych" przed wyrządzeniem domniemanych nienamacalnych i nieokreślanych szkód zdrowotnych (życie w urojonym poczuciu winy za swoją naturę i cielesność). Wytwarzanie poczucia fałszywej akceptacji społeczeństwa dla podziału społecznego zależnego od stanu zdrowia oraz zestawu procedur medycznych.

  • Korporacjonizm gdzie jednostki są okradane mentalnie z poczucia odpowiedzialności za sprawy większej wagi, na rzecz pełnienia ściśle określonych funkcji, których zakres jest zawężany do niskiej decyzyjności. Kształtujących kulturę życia na łasce sił podważających ich własne kompetencje oraz poświęcenia na rzecz bliżej niesprecyzowanego dobra firmy czy też zespołu.

  • Wirtualna rzeczywistość będąca nowym opium mas stanowiącym ucieczkę od trudności i frustracji życia codziennego w nowo wykreowanym świecie absurdów, wprowadzana w celu zmiękczenia społeczeństwa i oderwania go od rzeczywistości - odrealnienia. Odrealnienie to pogłębia wywołaną wcześniej deprywację społeczną sensoryczną oraz osobistą i zastępuje ją substytutem spełniania tych niezaspokojonych potrzeb samostanowienia, decyzyjności oraz poczucia tożsamości, zniszczonych przez wyżej wymienione narzędzia. Wirtualny rewir, wirtualne znajomości oraz możliwość uczestnictwa w wiarygodnej symulacji, sfer będących celem naszych pragnień, które dają fałszywe poczucie realizacji pragnień prowadzą do dalszej dysocjacji osobowości i niemocy która przekłada się na większą akceptację swoich słabości po przez odrzucenie prób samodoskonalenia się na rzecz uzupełniania urojonych braków produktami oferowanymi przez transhumanistyczną filozofię.

  • Wirtualny system kar i nagród po za kontrolą społeczną, mający, skłonić jednostki oporne do akceptacji wirtualnego stylu życia po przez umiejscowienie ośrodka hierarchii i dążeń społecznych w środowisku wirtualnym oraz sferze tchnologicznej. Tłumienie naturalnej potrzeby człowieka do samostanowienia o sobie w celu pogłębienia poczucia oderwania od rzeczywistości naturalnej. Integracja wszystkich powyższych aspektów kulturowych z systemem w celu uzależnienia społeczeństwa od funkcjonowania w tym systemie.

  • Gwałtowne niekontrolowane mieszanie się kultur po przez wielkie migracje społeczeństw ze skrajnie różnych obszarów kulturowych do innych. W kontekście kulturowym, celem jest tu zarówno niszczenie poczucia tożsamości narodowej oraz tradycji regionalnych, co negatywnie wpływa na chęć angażowania się w projekty lokalne oraz rozwija niestabilną skonfliktowana osobowość która boi się przywiązania. Podważane jest poczucie celowości istnienia danych norm co bezpośrednio obniża bazowe poczucie bezpieczeństwa jednostek jak i wymusza potrzebę poszukiwania nowych wzorców. Odpowiedzią na te wzorce w sferze zawodowej, społecznej seksualnej są struktury korporacyjne, w których wzmacnia się fałszywe poczucie przynależności po przez promowanie utylitarystycznych postaw za pomocą wspierania wspólnej aktywności poza miejscem pracy. W miejsce więzów kulturowych i rodzinnych rozwija się przywiązanie do członków zespołu i korporacji której jesteśmy członkiem.

Wszystkie zaburzenia w sferze kulturowej i osobistej mają przygotować ofiary nowego komunizmu do akceptacji stylu życia opartego o trans-humanistyczne ideały, modyfikacje genetyczne oraz kolektywistycznego modelu postępowania i planowania osobistych pragnień. Większość z wymienionych podpunktów jest już w 100% potwierdzalny i realizowany a efekty ich realizacji są już dobrze zbadane i potwierdzają to co zostało tu napisane. Realizację tych właśnie celów w większości przyśpieszyć miała Fikcyjna globalna Pandemia która rzutowała na pogłębienie się 4 z 5 podpunktów tu wymienionych oraz kilku innych w sferze politycznej ekonomicznej oraz technologicznej.

Kluczowa jest tu jednak również wojna Rosyjsko-ukraińska która najprawdopodobniej stanowi zarówno przykrywkę dla integracji faszystowskiego światowego systemu zdrowotnego oraz konsekwencji dotychczas wprowadzanych rozwiązań. Bardzo wiele wskazuje że jest to narzędzie do utrzymywania poczucia zagrożenia oraz odwrócenia uwagi społeczeństwa od konsekwencji wprowadzania wyżej wymienionego systemu. Jest ona kontynuacją serii konfliktów zbrojnych prowadzonych w celu wywołania masowych migracji ludności i gwałtownego mieszania się społeczeństw. Tym razem poczucie zagrożenia wywoływane jest jednak w rejonie europy. Konsekwencjami tej wojny mogą być również min odnowienie słabnącego poczucia zagrożenia ze strony rosyjskiej w przyszłości aby podtrzymać statut-quo utworzony po zimnej wojnie, który może usankcjonować dalsze ograniczanie swobód obywatelskich.

Nie bez znaczenia jest tu również wizerunek Putina przedstawianego jako dyktatorski samozwańczy akt agresji w celu zaspokojenia swoich osobistych manii i potrzeb, a nie jako działanie rządu na rzecz własnego kraju, który w kontekście skrajnie silnego zabarwienia negatywnego utwierdza wyżej wytworzoną iluzoryczną potrzebę wprowadzania kolektywistycznych rozwiązań mających na celu ograniczanie indywidualnych dążeń na rzecz szeroko rozumianego wspólnego dobra lub też jest reakcją wynikającą bezpośrednio z ugruntowania się już wcześniej takiego modelu myślenia.

Jaki związek zatem maja moim zdaniem w tym kontekście chiny i potencjalna ich wojna z USA, o tym napisze w następnej części w której omówimy sobie zmiany Polityczno ekonomiczne oraz w podsumowaniu.

Sort:  

Heh... źle się dzieje...
najprawdopodobniej jedynym ratunkiem dla Polski byłoby odciąć się od UE i stać się odciętym od świata azylem, do czego raczej nie dojdzie...

Niestety to nie tylko polska w tym akurat przypadku bierze udział. Ratunkiem jest uświadamiać ludzi i budować alternatywę. Największym złem niestety jest głupota.

!ENGAGE 100

There has already been too much ENGAGE today.