You are viewing a single comment's thread from:

RE: W matematycznym lasku

in #polish3 years ago

Teoria zbiorów w sumie tez nie ma jakiegoś wielkiego znaczenia. Summa summarum większość matematyki sprowadza się do tego żeby prostszym lub bardziej skomplikowanym modelem opisać rzeczywistosć. Dla osoby uprawiającej równania różniczkowe, układy dynamiczne, probabilistykę, statystykę i wiele innych dziedzin, hipoteza continuum nie ma żadnego znaczenia, bo i tak pracują w 99% przypadków albo na przestrzeni dyskretnej (oddzielone od siebie punkty, np. liczby całkowite) albo ciągłym (czyli na przedziale-przedziałach przestrzeni liniowej np. rzeczywistej, czyli mocy continuum).

Sort:  

Dzięki, trafiłeś w dziesiątkę 😀