Wiersz z Juraty (ale fotografia z Ustronia Morskiego)

in #polish8 months ago (edited)

•••
Erykowi Zubowiczowi

Letni wiatr kołysze liśćmi
Kołysze nas muzyka
Jak światło latarni
Ogarniającej mrok wszechświata
Chwytam dźwięk między palce
Bo z okien wyziera
Martwy blask przedświtu
I wkrótce skończy się
Ukradziony czas

...,
12 lipca 2022, Jurata

© stafhalr 2006

Sort:  

Congratulations @stafhalr! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You distributed more than 3000 upvotes.
Your next target is to reach 4000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!