Poprzeczkowe informacje / Crossbar information

in #poprzeczka3 months ago

Trwa XXII edycja poprzeczki i to nie jest czas na pożegnania, ale wręcz przeciwnie. Zmiany są potrzebne i w kwietniu zapraszam do testowania nowej możliwości - po raz pierwszy będzie można raportować wyniki za pomocą innej niż Actifit aplikacji.

Nie oznacza to, że porzucamy aplikację actifit, ale, że od kwietnia swoje wpisy z liczbami kroków możecie ubarwiać jakimkolwiek zrzutem ekranu z dowolnej aplikacji mierzącej kroki, w której będzie na jednym ekranie data i liczba kroków.

Powtarzam: data i liczba kroków.

Do regulaminu wprowadzona będzie podstawowa zasada: wzajemne zaufanie. Mam nadzieję, że nikt nie będzie jej nadużywać dla zysku lub sławy.

Zdaję sobie sprawę, że może to oznaczać problem z weryfikacją wyników. Zobaczymy jak to będzie przebiegać, niech kwiecień będzie czasem testów. Myślę nad dwiema możliwościami weryfikacji. Po pierwsze nagrody ze skarbonki chciałbym by trafiały jedynie do tych, którzy opisują ich zmagania z aktywnością fizyczną i przeskakiwaniem kolejnych tysięcy kroków. Lakoniczne wpisy z kosmicznymi wynikami chciałbym w jakiś sposób flagować. Może pod postacią "zdziwienia", które np. za drugim lub trzecim razem wykluczało by z udziałów w skarbonce.

Także zapraszam do zapraszania do udziału w poprzeczce także użytkowników innych aplikacji. Actifit w kwietniu już nie jest ograniczeniem.


The 22nd edition of the crossbar is underway and this is not the time to say goodbye, but quite the opposite. Changes are needed and in April I invite you to test a new possibility - for the first time you will be able to report results using an application other than Actifit.

This does not mean that we are abandoning the actifit application, but that from April you can color your entries with the number of steps with any screenshot from any application that measures steps, in which the date and number of steps will be on one screen.

I repeat: date and number of steps.

A basic principle will be introduced into the regulations: mutual trust. I hope no one will misuse it for profit or fame.

I realize that this may indicate a problem with the verification of the results. We'll see how it goes, let April be the time of testing. I am thinking of two possibilities of verification. First of all, I would like the prizes from the piggy bank to go only to those who describe their struggles with physical activity and jumping over thousands of steps. I would like to flag laconic entries with cosmic results in some way. Maybe in the form of 'surprise', which, for example, the second or third time would exclude from shares in the piggy bank.

I also invite you to invite users of other applications to participate in the crossbar. Actifit in April is no longer a limitation.

Sort:  

Mam postanowienie 10 tysięcy kroków dziennie, więc może uda mi się wziąć udział. Czy to musi być post, a nie komentarz ;)? pod kontem poprzeczka np z wołaniem ;)?

Pewnie wolałabyś komentarz?
Może być, zwłaszcza taki dłuższy z opisem i ze zrzutem ekranu

Cool, let's see if it brings more people to the fun competition!