Wyniki październikowej poprzeczki - October crossbar results

in #poprzeczka5 months ago

Tymczasem warto wspomnieć zwycięzców ubiegłomiesięcznej rywalizacji.

Meanwhile, it is worth mentioning the winners of last month's competition.


Puchar zwycięzcy dla użytkownika @cezary-io za zwycięstwo w śmiesznych zawodach wg Bing AI / Winner's cup for user @cezary-io for winning the funny competition according to Bing AI

1.. @cezary-io 33
2.. @fredkese 29
3.. @merthin 24
4.. @racibo 17
5.. @sk1920 16
6.. @manuvert 15
7 @edycu007 15
8 @browery 12
9 @homesteadlt 9
10 @asia-pl 7
11 @drlobes 6
12 @marianomariano 5

Oto wszystkie wyniki @cezary-io na wykresie (niebieska linia). Linia czerwona to miejsce zajęte w danej edycji (także im mniej tym lepiej).

Here are all @cezary-io's results in the chart (blue line). The red line is the place occupied in a given edition (so the fewer the better).

Drugi był @fredkese, który długo walczył o pierwsze miejsce.

Second was @fredkese, who fought for first place for a long time.

Na niebiesko wynik, na czerwono zajęte miejsce / The result is in blue, the place taken is in red

To był jego drugi wynik w historii. Co ciekawe gdy rok temu był swój rekord życiowy to zajął dopiero 5 miejsce. Niezbadane są wyroki poprzeczki.

It was his second result in history. Interestingly, when he set his personal best last year, he only took 5th place. The bar sentences are inscrutable.

Trzeci @merthin od zawsze jest w pierwszej szóstce. Ten najwyższy wynik to 48.

Anyone else want a chart?
Congratulations to everyone!

Ktoś jeszcze chce wykres?

Wszystkim gratulujemy!

Sort:  

congrats @cezary-io - you absolutely rule this year
well done @fredkese

shall we repeat the podium in November, perhaps in a different order?

Thanks, @merthin 😊. You right this year was really good for me.

Let's see how it goes. Thank you.

Thanks for nice graphs 📊 👍, @racibo!
I didn't realise that for my first win in great #poprzeczka competition I waited 13 months!!!

Congratulations @poprzeczka! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)

You published more than 90 posts.
Your next target is to reach 100 posts.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Congratulations to all