In search of a perfect strategy. В пошуках ідеальної стратегії (EN-UA)

Myself greets his readers!👋

Вітаю своїх читачів!

Not so long ago I became interested in trading, specifically crypto-trading. I have been playing around for months without actually knowing what I was doing; as a result, I lost almost all my money because the coin price dropped from $3 below $1. Luckily, I only had $30 which I earned with the help of this network.

Не так давно я зацікавився трейдингом, а саме крипто-трейдингом. Я трішки бавився протягом декількох місяців, але я не дуже розумів, що роблю, і тому я практично втратив всі свої гроші, тому що койн, котрий я придбав, впав з $3 до $1. На щастя, я мав лише $30, котрі я заробив із допомогою даної мережі.

In the meanwhile, I was watching lots of YouTube videos where people explain and test some trading strategies. I noticed that those people were doing it manually, and since I know some JavaScript, I decided to write my own "testing suite".

Протягом того часу я переглянув силу-силенну відео на YouTube, в котрих люди розповідали про різні стратегії, та тестували їх. Я помітив, що ті люди робили це все вручну, і так, як я трішки знаю JavaScript, я вирішив написати свій власний додаток для тестування тих стратегій.

The idea was to find a strategy that could make me a 2% profit every day. I tried to calculate the gains if I were to start with only $30, and the formula looked like this 30*1.02^(number of days), I've decided to omit the fees because I thought they were too small to take them into account.

Ідея полягала в тому, що потрібно було знайти стратегію, котра приносила б мені 2% прибутку кожного дня. Я спробував порахувати, скільки я б тоді отримував, якби почав лише з 30 доларів, і формула виглядала так 30*1.02^(кількість днів), я спеціально не взяв до уваги комісію, бо вважав, що вона буде дуже малою.

Then I started coding. I decided to write everything without using chart or technical indicators libraries, so I could learn something useful in the process. My math skills were always bad, so I went through many hours of suffering until I completed an app that could:

  • display candlesticks;
  • price;
  • time;
  • scale the viewport;
  • move inside the viewport.

Після цього я почав писати код. Я вирішив написати все без використання спеціальних бібліотек для побудови графіків, або технічних індикаторів, тому що я хотів розібратись з цим усім під час процесу написання коду. Я завжди був поганим математиком, тому довелося добренько постраждати, доки застосунок був готовий. Він мав такий функціонал:

  • показ свічок;
  • ціни;
  • часу;
  • масштабування віконця;
  • вільне переміщення всередині віконця.

image.png

It looks okay, right? Nothing special, but I was very happy with what I had, and it was only the beginning, because now, when I had an interactive chart, I could start implementing strategies.

Виглядає непогано, правда? Нічого особливого, але я дуже радів з того, що мав, хоча це був лише початок, тому що тепер, коли я маю інтерактивний графік, я міг почати написання стратегій.

As you could guess, strategies were based on technical indicators, so I started adding them, and... it escalated quickly.

Як ви могли здогадатись, стретігії базувались на технічних індикаторах, тому я почав додавати їх, і... зміни були чималі.

image.png

I have smoothed MA, simple MA, RSI, Bollinger Bands, HalfTrend and MS CCI. You can also see "orders" and percent gained or lost.

Нині я маю згладжені MA, прості MA, RSI, Bollinger Bands, HalfTrend та MSCCI. Ви також можете бачити "ордери" та відсоток, котрий кожен ордер заробив, або втратив.

The first strategy gave me a result of 20+ thousand dollars. To say that I was shocked is to say nothing, because it meant that I could use Binance API so my bot could watch the price and place orders, invest only $30, and have $20,000 in a year.

Найперша стратегія показала мені результат в більше як 20 тисяч доларів. Сказати, що я був шокований - це нічого не сказати, тому що це означало, що тепер я міг підключити свого бота до Binance API, щоб він міг стежити за ціною та створювати ордери, покласти на акаунт 30 доларів, і через рік мати близько 20 тисяч доларів.

Then I decided to add fees... and $20,000 became $1,000. And then I found a bug in my code, and $1,000 became $120...

Потім я вирішив додати комісію... після чого 20 тисяч стали 1 тисячою. А потім я ще знайшов помилку в коді, і 1 тисяча перетворилась на 120 доларів...

I've tried different approaches, combinations of indicators and parameters of those indicators, but nothing worked as I wanted it to. 😑

Я спробував різні підходи, комбінації з індикаторів та різні значення параметрів цих індикаторів, але нічого не дало мені гарних результатів.

After all, I realized that it's not that easy, and that before writing any kind of a bot I could actually try and learn how trading really works, so I've started going through articles at https://www.babypips.com/learn/ (not sponsored!).

Після цього я усвідомив, що це не так вже й просто, і що перж ніж писати якогось бота, варто спробувати розібратись, як та торгівля справді працює, тому я почав читати статті на https://www.babypips.com/learn/ (вони мені нічого не платили!)

So far, support and resistance lines in combination with candlestick patterns look promising. I even could "predict" a move that would earn me 5%.
Of course, I'll keep learning, and hopefully, I'll have some good results in the next year.
Thanks for your attention, farewell! 😉

Поки що мені найбільше подобаються "рівні підтримки та супротиву" в комбінації з патернами свічок. Я навіть зміг "передбачити" рух ціни, на котрому я міг би заробити 5%.
Звісно, я продовжу вчитись, та, можливо, в наступному році матиму непогані результати.
Дякую за увагу, бувайте здорові! 😉

p.s. I would gladly answer any questions in the comment section

p.s. я із задоволенням відповім на ваші питання в коментарях

Sort:  

Плюс тримай від мене буст від ecency😉

Чез, спробуй скористатись рекламою цього допису балами ecency😉

Та прочитай нові умови користування @ua-promoter

тобі треба, ти й читай

так ти зможеш отримати більшу винагороду😏

нема грошей

в тебе є 200 з копійками, тобі вистачить для початку👌
image.png

Yay! 🤗
Your content has been boosted with Ecency Points, by @c21c.
Use Ecency daily to boost your growth on platform!

Support Ecency
Vote for Proposal
Delegate HP and earn more

Congratulations @chazashleyua! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 50 comments.
Your next target is to reach 100 comments.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Check out the last post from @hivebuzz:

Feedback from the October 1st Hive Power Up Day
Hive Power Up Month Challenge - Winners List

Дуже цікавий пост , не дивлячись , для 2022)