StarX 1.1.0 - Trình duyệt khiêu dâm miễn phí cho Android

in #starx4 years ago (edited)


starx-steemit-1.1.0.png

StarX 1.1.0 - Trình duyệt khiêu dâm miễn phí cho Android

Dễ dàng duyệt hàng ngàn video và hình ảnh khiêu dâm bằng cách sử dụng StarX starx-1.1.0.apk

Có gì mới ?

Video, yêu thích và lịch sử

StarX chứa nội dung tình dục rõ ràng. Chỉ sử dụng ứng dụng này nếu bạn đã đạt đến độ tuổi hợp pháp cho nội dung khiêu dâm.

Cài đặt StarX 1.1.0 cho Android

Yêu cầu Android 2.2 trở lên. Cài đặt từ 'Nguồn không xác định' phải được bật.

Tính năng, đặc điểm

 • Bảo vệ mã PIN
 • Vuốt ảnh theo chiều ngang
 • Video và hình ảnh đã tải xuống có sẵn ngoại tuyến
 • Trình chiếu
 • Yêu thích
 • Lịch sử
 • Nhiều loại
 • Nhiều video và phòng trưng bày được thêm vào mỗi ngày


lockscreen.png

Quyền

 • INTERNET để tải xuống nội dung
 • WAKE_LOCK để duy trì thiết bị
 • WRITE_EXTERNAL_STORAGE để chọn vị trí tệp

Không có dữ liệu người dùng nào được thu thập. Nhà quảng cáo có thể sử dụng cookie hoặc pixel để theo dõi.

Cài đặt StarX 1.1.0 cho Android


starx_screenshots.png


starx_video.png

Tải xuống StarX 1.1.0 từ TinyUpload.com

http://s000.tinyupload.com/?file_id=32541296812673454624

Trang web phản chiếu

GoFile.io https://gofile.io/?c=kohMhm
DropFile.NL https://dropfile.nl/f/SoobVV
FileDropper.com http://www.filedropper.com/starx-110-release
MegaUpload.nz https://megaupload.nz/c5icp2rebf/starx-1.1.0-release_apk
BayFiles.com https://bayfiles.com/jaidp8rbb0/starx-1.1.0-release_apk

Kích thước tập tin

703241 byte

Tập tin tổng kiểm tra

MD5 a272475323a73675b3f53407a933f53f
SHA1 5ff8f384f0a7a66ceb3cceee6e6f42c17d568430

Hỗ trợ sự phát triển của StarX

BTC 1Ch3FdpAZF3okMainxmakgw8Ubw8h3n2zb

qr.png

Báo cáo sự cố, viết bài đánh giá, đề xuất cải tiến hoặc đặt câu hỏi trong phần nhận xét bên dưới.


ic_launcher.png

Hãy cẩn thận khi tải xuống ứng dụng bên ngoài các thị trường Android chính thức như Google Play, Appstore của Amazon hoặc Ứng dụng Samsung. Tệp APK có thể chứa phần mềm độc hại nguy hiểm, do đó bạn chỉ nên cài đặt tệp APK từ các trang web có uy tín.

Cài đặt StarX 1.1.0 cho Android

Sort:  

Congratulations @star-x! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 30 posts. Your next target is to reach 40 posts.
You received more than 100 upvotes. Your next target is to reach 250 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!