หลังห่างกันนานเลยครับ

in #thailand3 years ago

หลังจากที่หายนานไม่ค่อยๆเข้ามาเลยครับ
เป็นยังไงบ้างครับ ปีนี้คุณตั้งเป้าหมายในชีวิตกันบ้างแล้วหรือยังครับ

บ้างครั้งเราก็มัวแต่วิ่งตามความอยากของตัวเองอย่างบ้าครั้ง จนลืมสุขภาพตังเองและคนรอบตัวเรา
ความสุขเล็กน้อย

Sort:  

Congratulations @gotobangkok! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 200 upvotes. Your next target is to reach 300 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard Ranking update - A better rich list comparator
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!