İktisadiyat demek, her şey demektir!

in #tr5 years ago

İktisat içerikleri paylaşmak üzere kurulmuş bir sayfanın ilk sözünü rastgele seçmemek gerek diye düşündük. Anlamlı bir giriş yapmak istiyoruz.
İktisadiyat demek, her şey demektir!
İktisadiyat neden her şey demektir? Sözü, Mustafa Kemal Atatürk'e bırakalım.

"Başarılı olmak için çok çalışmak gerektiğini bilmeliyiz. İktisadiyat diyoruz; fakat arkadaşlar, iktisadiyat demek, her şey demektir. Yaşamak için, mutlu olmak için, insan varlığı için ne gerekse onların tamamı demektir. Ziraat demektir, ticaret demektir, emek demektir, her şey demektir."

Mustafa Kemal Atatürk, İzmir İktisat Kongresi Açılış Konuşması, 17.02.1923

Source

MustafaKemal-Atatürk-iktisadiyat.png

Source

Sort:  

Congratulations @iktisat! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 100 upvotes. Your next target is to reach 200 upvotes.
You published your First Post

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!