%51 Atak Sorunu

in #tr5 years ago

51 atak.png

Borsaların hacklenmesi, tetherin manipülasyonları, future piyasalarda ki manipülasyonlar gibi ciddi sorunlarla uğraşan kripto dünyasının kurulduğundan beri karşılaştığı en ciddi sorunu %51 atak olabilir.

%51 atağın saydığım, karşılaştığım diğer tüm sorunlardan daha ciddiye alınması gereken bir problem olduğunu düşünüyorum. Bunu biraz açmak gerekirse önce blockchaini, blockchain altyapısını anlamak gerekli.

Terimler arasında fazla boğulmadan blockchaini kabataslak aslında şu şekilde özetleyebiliriz. Devasa bir muhasebe defteri olduğunu hayal edin. Her gelen buraya bir işlemi not eder ve bu biriken bilginin üzerine yeni bilgiler inşa edilerek devam eder.

Söz konusu muhasebe defterinin her kapanan sayfası (bloğu) kesin bilgiler içerdiğinden geçmişte yapılan doğru işlemlerin üzerine kurulmuş bir bina gibi yükselmektedir.

Geçmişte yaşanan hiçbir problem direkt ağın doğruluğuna yapılan saldırılar değildi. Borsa hacklenmesi, manipülasyonlar bitcoin için sadece ani fiyat düşüşlerine yol açmış fakat ağın güvenliğini hiçbir şekilde zedeleyememişti.

Sistem üzerinde %51 gücü elde eden tüzel veya gerçek kişiler sistemin gelecekte yapılacak işlemlerinde, sistemin bütününü tehdit edebilecek kararlar alması ihtimali sizi de korkutmuyor mu?

Ayrıca gözlemlediğim birçok arkadaşın %51 atağı ciddiye almaması, insan bindiği dalı keser mi düşüncesi çok yanlış bir yaklaşımdır. Dünyada psikopat mı arıyorsun diye sorarlar adama. Bunu sadece bitcoin ağına saldırı olarak düşünürseniz zaten aklınıza sadece bu gelir. Gelecek blockchain üzerine kurulacaksa bahsettiğimiz ağların güvenliği nasılsa kimse kendi ayağına sıkmaz diyerek koyvermek baştan yanlış işe başlamak demektir.

Kaynak

https://www.coindesk.com/51-attacks-real-threat-bitcoin/

https://medium.com/coinmonks/what-is-a-51-attack-or-double-spend-attack-aa108db63474

Sort:  

Dünyada psikopat mı arıyorsun diye sorarlar adama

I periodically make up my blog posts with TOP quotes. I really want to add this.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by White Rabbit from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.