Mục tiêu 2019

in #year20195 years ago

51300768_2607521142600633_3969256861969940480_n.jpg

2019 sẽ là 1 năm vô cùng khó đoán, cơ hội và thách thức nhiều ngang nhau :)) (thực ra năm nào cũng vậy thôi)
Ghi nhanh mấy mục tiêu để năm sau đọc lại cho vui

  1. Dành thời gian cho gia đình nhiều hơn nữa. Ít nhất là 1h chơi với con mỗi ngày, full time 1 ngày thứ 7 hoặc chủ nhật ko công việc, ko được bao giờ quên hôn vợ mỗi ngày.
  2. Hình thành thói quen dậy sớm lúc 5h sáng, mỗi ngày sẽ chủ động hơn, nhiều năng lượng hơn nếu được bắt đầu sớm hơn.
  3. Tạo thêm ít nhất 2 dòng tiền (dòng tiền gì thì hồi sau sẽ rõ nhé :D )

Đó là những mục tiêu 2019. Note lại để năm sau cùng nhìn lại :D
Chúc mừng năm mới mọi người :D

Sort:  

@longphibtc11 purchased a 17.52% vote from @promobot on this post.

*If you disagree with the reward or content of this post you can purchase a reversal of this vote by using our curation interface http://promovotes.com

Congratulations @longphibtc11! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 6000 upvotes. Your next target is to reach 7000 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Lâu quá rồi mới thấy anh xuất hiện :)))