Sort:  

I pomyśleć, że to mógł być pierwotnie "Donkey Kong" , ale Nintendo nie udało się wykupić licencji.

Ale jak to mówią, co się odwlecze...

to nie uciecze, za nowsze gry ciężko mi się zabrać, chciałbym pograć w coś co dało by mi frajdę na dłużej.

Czemu nie używasz szpinaku ? :O

Jak nie!!! z dwa razy użyłem.

Congratulations @wrestlingworld! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published a post every day of the week

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Congratulations, this post was rewarded with a SteemGC Upvote!

SGC_Logo_Font_style_2.png

Want to meet fellow Steemit gamers and earn upvotes yourself? Join the SteemGC Discord channel!