دانستنی‌هایی درباره‌ی عفونت گوش میانی در کودکان

in #health6 years ago

عفونت گوش میانی از بیماری‌های شایعی است که معمولاً کودکان به دنبال سرماخوردگی یا بر اثر حساسیت و عوامل دیگر به آن دچار می‌شوند. در حقیقت، در برخی از موارد، عفونت گوش میانی ناشی از آلرژی‌های فصلی است که موجب پرخونی و بسته شدن مسیر تخلیه‌ی مایع گوش میانی به داخل حلق از طریق شیپور استاش می‌شود.

در مواردی که کودک به علت آلرژی و حساسیت دچار عفونت‌های مکرر گوش می‌شود، مراجعه به پزشک ضرورت دارد.

children otitis-media
Image source: clinicaladvisor.com

عوامل دیگری نیز می‌تواند زمینه‌ساز ابتلای کودکان به عفونت دستگاه تنفس و به دنبال آن عفونت گوش میانی شود. به عنوان مثال، کودکانی که در خانه‌ی افراد سیگاری زندگی می‌کنند و در معرض دود سیگار دست‌دوم قرار می‌گیرند، بیشتر دچار عفونت‌های تنفسی می‌شوند. به این خاطر است که ضروری است که از سیگار کشیدن در اطراف کودک شیرخوار به شدت اجتناب به عمل آید.

برخی از اقدامات می‌تواند در جلوگیری از ابتلای کودکان شیرخوار به عفونت گوش میانی مؤثر باشد. مثلاً در صورتی که کودک با استفاده از بطری تغذیه می‌شود، موقع شیر دادن باید سر او را بالاتر از معده قرار دهید. این کار از بسته شدن مجرای استاش جلوگیری می‌کند. با همین اقدام ساده می‌توان تا حدودی از تجمع مایع در گوش میانی جلوگیری کرد.

نکته‌ای که در این رابطه حائز اهمیت است، این است که عفونت‌های مکرر گوش میانی گرچه مسئله‌ی ناراحت کننده‌ای است؛ ولی وقتی بچه بزرگ‌تر می‌شود؛ معمولاً این مشکل خودبه‌خود برطرف می‌شود. به عبارت دیگر، وقتی که کودکان به سن حدوداً ۴ تا ۶ سالگی می‌رسند، عفونت‌های تکرار شونده‌ی گوش میانی متوقف می‌شوند.

Sort:  

Thank you for visiting my blog

Intersting subject @mshahabi and informations, especially for parents. Thease senses need proper care to avoid future complications.

Congratulations @mshahabi! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 18000 upvotes. Your next target is to reach 19000 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

I remember getting these when I was young. There was actually nothing worse.

تعادل از دست میره اعصاب خوردیه

Congratulations @mshahabi! You received a personal award!

1 Year on Steemit

Click here to view your Board

Do not miss the last post from @steemitboard:

Christmas Challenge - The party continues

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @mshahabi! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 19000 upvotes. Your next target is to reach 20000 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Thx for vote! :) Greeting from Poland

Congratulations @mshahabi! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Congratulations @mshahabi! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 30000 upvotes. Your next target is to reach 31000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare to others on the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @hivebuzz:

The Hive Gamification Proposal
Hive Revolution - Mission 1 - Communication
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!