10th Season of Polish League Actifit (#POLIAC) Schedule Day 2

in POLIAC5 months ago

POLIAC10.png

In a comment after the first post @sk1920 asked, "is it possible to change the rules of the awards? So that everyone gets a fraction of the prize pool". There is no such possibility. A word of clarification is due. The main prize pool has been 90 HBD for several seasons, I know inflation is rampant everywhere, but the prize pool is the result of the previous season's earned money. However, I've been thinking all day about how I could encourage participants to be more active and I've come up with something.

[POL] W komentarzu po pierwszym postem @sk1920 zapytał, "czy istnieje możliwość zmiany zasad nagradzania? Tak, żeby każdy otrzymał jakiś ułamek z puli nagród". Nie ma takiej możliwości. Należy się słowo wyjaśnienia. Główna pula nagród wynosi 90 HBD od kilku sezonów, wiem, że wszędzie szaleje inflacja, ale pula nagród jest wynikiem zarobionych środków z poprzedniego sezonu. Myślałem jednak przez cały dzień w jaki sposób mógłbym zachęcić uczestników do większej aktywności i coś wymyśliłem.


From the post announcing the results of the 1st round, I will share the earnings from the post as follows: 15% to be shared between the five participants with the best scores in the round in a ratio of (5-4-3-2-1) and 15% to be shared between the three participants whose interesting photos I use in the post. So all you have to do is be active and take exciting photos and the prizes will fall into place on their own.

[POL] Od postu ogłaszającego wyniki pierwszej rundy będę dzielił się zarobkami z postu w następujący sposób: 15% do podziału między pięciu uczestników z najlepszymi wynikami w rundzie w stosunku (5-4-3-2-1) i 15% do podziału między trzech uczestników, których ciekawe zdjęcia wykorzystam w poście. Wystarczy więc być aktywnym i robić ciekawe zdjęcia, a nagrody będą same wpadać.


GL.png

The second round promises to be very interesting. It's hard to tell what form the various participants are in after the holidays, but no doubt the matches @manuvert - @flaxz and @merthin - @sk1920 will be very close. Good luck!!!

[POL] Druga runda zapowiada się bardzo ciekawie. Trudno określić w jakiej formie są poszczególni uczestnicy po wakacjach, ale bez wątpienia mecze @manuvert - @flaxz i @merthin - @sk1920 będą bardzo wyrównane. Powodzenia!!!

GOLDEN LEAGUE Schedule
Ranking table for GOLDEN LEAGUE


SL.png

The second round promises to be very interesting. It's difficult to determine what form the individual participants are in after the holidays, but no doubt the matches @dirkzett - @racibo and @mushanov - @fredkese will be very close. Good luck !!!

[POL] Druga runda zapowiada się bardzo ciekawie. Trudno określić w jakiej formie są poszczególni uczestnicy po wakacjach, ale bez wątpienia mecze @dirkzett - @racibo i @mushanov - @fredkese będą bardzo wyrównane. Powodzenia !!!

SILVER LEAGUE Schedule
Ranking table for SILVER LEAGUE


BL.png

The second round promises to be very interesting. It's hard to tell what form the various participants are in after the holidays, but no doubt the matches @svanbo - @ervin-lemark and @notak - @silvertop will be very close. Good luck!!!

[POL] Druga runda zapowiada się bardzo ciekawie. Trudno określić w jakiej formie są poszczególni uczestnicy po wakacjach, ale bez wątpienia mecze @svanbo - @ervin-lemark i @notak - @silvertop będą bardzo wyrównane. Powodzenia!!!

BRONZE LEAGUE Schedule
Ranking table for BRONZE LEAGUE

Piotr A. Marszalek.png

Sort:  

More work for you
!LOLZ

Good luck mate! !PIZZA

Hey, thanks a lot!

!invest_vote

@ervin-lemark denkt du hast ein Vote durch @investinthefutur verdient!
@ervin-lemark thinks you have earned a vote of @investinthefutur !

What do you call a cow who gives no milk?
An udder failure.

Credit: reddit
@poliac, I sent you an $LOLZ on behalf of @ervin-lemark

Delegate Hive Tokens to Farm $LOLZ and earn 110% Rewards. Learn more.
(1/1)

Congratulations @poliac! You received a personal badge!

You powered-up at least 10 HIVE on Hive Power Up Day!
Wait until the end of Power Up Day to find out the size of your Power-Bee.
May the Hive Power be with you!

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking

Check out the last post from @hivebuzz:

Hive Power Up Month Challenge 2022-08 - Winners List
Be ready for the 9th edition of the Hive Power Up Month!
Hive Power Up Day - September 1st 2022

PIZZA!

PIZZA Holders sent $PIZZA tips in this post's comments:
@svanbo(3/5) tipped @ervin-lemark (x1)

Join us in Discord!

Congratulations @poliac! You received a personal badge!

You powered-up at least 10 HIVE on Hive Power Up Day! This entitles you to a level 1 badge.
Participate in the next Power Up Day and try to power-up more HIVE to get a bigger Power-Bee.
May the Hive Power be with you!

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking

Check out the last post from @hivebuzz:

Hive Power Up Month Challenge 2022-08 - Winners List
Be ready for the 9th edition of the Hive Power Up Month!
Hive Power Up Day - September 1st 2022