7th Season of Polish League Actifit (#POLIAC) Day 1 Schedule

in POLIAC11 months ago (edited)
Authored by @@browery

07-01.png

The countdown to the start of season 7 is almost over, tomorrow is the first day of the virtual competition of who can do more steps. We have participants from almost all continents (only South America is missing), so some will start in just a few hours, while others will have to wait a little longer. It doesn't matter, because everyone has the same amount of time, which is 24 hours. Once again, I will remind new participants that you do not have to do anything more than the usual, which is to publish an Actifit report at the end of the day (or the next day). The report is required, without it, the steps cannot be counted towards the competition.

[POL] Odliczanie do rozpoczęcia 7-ego sezonu dobiega końca, już jutro pierwszy dzień wirtualnej rywalizacji kto zrobi więcej kroków. Mamy uczestników prawie ze wszystkich kontynentów (brakuje tylko z Ameryki Południowej), więc niektórzy zaczną już za kilka godzin, a inni będą musieli poczekać nieco dłużej. To jest bez znaczenia, bo każdy ma tyle samo czasu, czyli 24 godziny. Jeszcze raz przypomnę nowym uczestnikom, że nie musicie robić nic ponad to co zwykle, czyli na koniec dnia (lub następnego dnia) opublikować raport Actifit. Raport jest wymagany, bez tego nie można zaliczyć kroków do rywalizacji.


POLIAC 7.1

The last few seasons have proven that the level of the top division of the competition is very high, consequently, it is madness to point out the favourites or the marauders before the season starts. This was proven in the sixth season by @grecki-bazar-ewy, staying high in the top league for a long time, unfortunately, she decided to end her adventure with Actifit, a pity. Her place in the first league was taken by @matthew1. In turn @dirkzett, after one season in the highest class, decided that it will be difficult for him to maintain such a high level and asked for relegation to a lower league, in connection with the fact that he finished with the same number of points as @sandraa1, only with a better score of steps, he "fell" to the second league.

[POL] Kilka ostatnich sezonów udowodniło, że poziom najwyższej klasy rozgrywek jest bardzo wysoki, w związku z tym wskazanie faworytów lub maruderów przed rozpoczęciem sezonu jest szaleństwem. Udowodniła to w szóstym sezonie @grecki-bazar-ewy, przez długi czas utrzymując się wysoko w czołówce, niestety zdecydowała się zakończyć przygodę z Actifit, szkoda. Jej miejsce w pierwszej lidze zajął @matthew1. Z kolei @dirkzett po jednym sezonie w najwyższej klasie, uznał, że ciężko mu będzie utrzymać tak wysoki poziom i poprosił o relegację do niższej ligi, w związku z tym, że ukończył z taką samą liczbą punktów jak @sandraa1, tylko lepszym wynikiem kroków, to on "spadł" do drugiej ligi.

Some of the interesting pairings this round include the pairing of @matthew1 vs. @sandraa1, I wonder if they will go for a longer walk together? In addition, a lot of steps will be in the duel of @bucipuci vs. @masoom and @ilodz24hd vs. @manuvert. Let's not forget that @ilodz24hd admittedly only got promoted from the second league, but he was previously the champion in season 4, @manuvert on the other hand is the champion of season 5.

[POL] Do ciekawych par tej kolejki można zaliczyć parę @matthew1 vs. @sandraa1, ciekawe, czy wspólnie pójdą na dłuższy spacer? Ponadto dużo kroków będzie w pojedynku @bucipuci vs. @masoom i @ilodz24hd vs. @manuvert. Nie zapominajmy, że @ilodz24hd co prawda dopiero awansował z drugiej ligi, ale wcześniej był mistrzem w 4-tym sezonie, @manuvert to z kolei mistrz 5-go sezonu.

POLIAC 7.1 Schedule
Ranking table for POLIAC 7.1


POLIAC 7.2

The second division last season was a haven of calm, with @cryptospa dominating the competition from the start. Will anyone dominate the league like that this season? I bet @ziabutt3836 will want to break through to the first league, will anyone get in his way? Time will tell. Last time @romualdd managed to stay at the "green table", but this time it won't be possible, so he has to start from the beginning, and after the results from the end of the season you can think that he has a good chance for the top, and maybe even promotion?

[POL] Druga liga w ostatnim sezonie była ostoją spokoju, od początku @cryptospa zdominował rozgrywki. Czy ktoś w tym sezonie zdominuje tak ligę? Obstawiam, że @ziabutt3836 będzie chciał przebić się od pierwszej ligi, czy ktoś mu przeszkodzi? Czas pokaże. Ostatnio @romualdd utrzymał się przy "zielonym stoliku", ale tym razem nie będzie takiej możliwości, więc od początku musi brać się do roboty, a po wynikach z końcówki sezonu można sądzić, że ma duże szanse na czołówkę, a może i awans?

First round features national duels for supremacy in Bulgaria: @stefannikolov vs. @mushanov; in Germany @dirkzett vs. @kiel91 and. in Silesia: @asia-pl vs. @zimnaherbata.

[POL] Pierwsza kolejka to narodowe pojedynki o prymat w Bułgarii: @stefannikolov vs. @mushanov; w Niemczech @dirkzett vs. @kiel91 i... na Śląsku: @asia-pl vs. @zimnaherbata.

POLIAC 7.2 Schedule
Ranking table for POLIAC 7.2


POLIAC 7.3

In the third league again a huge revolution, as many as nine new participants. Welcome @atongis, @awah, @danmaruschak, @dragokazo, @elizabethbit, @roger5120, @silvertop, @titusfrost & @trezzahn. If you haven't heard of this competition before, no worries, do your thing, you don't have to do anything in addition to the usual, which is just publish the Actifit report every day. I think the "new draft" will raise the level of the third league considerably.

[POL] W trzeciej lidze znów ogromna rewolucja, aż dziewięcioro nowych uczestników. Witamy serdecznie @atongis, @awah, @danmaruschak, @dragokazo, @elizabethbit, @roger5120, @silvertop, @titusfrost & @trezzahn. Jeżeli wcześniej nie słyszeliście o tej rywalizacji, bez obaw, róbcie swoje, nie musicie robić nic ponadto co zwykle, czyli wystarczy publikować codziennie raport Actifit. Myślę, że "nowy zaciąg" znacznie podniesie poziom trzeciej ligi.

An interesting duel to start is the rivalry between the couple @elizabethbit vs. @silvertop, who will rule the house? The duel between a weightlifter and a firefighter promises to be interesting, who will win the match @liftslikealady vs. @dragokazo.

[POL] Ciekawy pojedynek na początek to rywalizacja pary @elizabethbit vs. @silvertop, kto będzie rządził w domu? Ciekawie zapowiada się pojedynek ciężarowca ze strażakiem, kto wygra mecz @liftslikealady vs. @dragokazo.

POLIAC 7.3 Schedule
Ranking table for POLIAC 7.3

The rules of the tournament remain unchanged. There are 16 participants in three leagues, who will compete every day for 30 days with each other in two duels. The winner of a duel receives 3 points and the loser receives zero. In case of a tie, each receives 1 point. The competition schedule will be generated and announced no later than February 28, 2022 for all three leagues.

[POL] Zasady turnieju pozostają bez zmian. W trzech ligach rywalizuje po 16 uczestników, którzy codziennie przez 30 dni będą rywalizować z każdy z każdym w dwóch pojedynkach. Zwycięzca pojedynku otrzymuje 3 pkt, a przegrany zero. W przypadku remisu każdy otrzymuje po 1 pkt. Terminarz rozgrywek zostanie wygenerowany i ogłoszony najpóźniej 28 lutego 2022 roku dla wszystkich trzech lig.

As in previous seasons there is no entry fee to participate, the prize pool for the next season is collected during the season, however if anyone would like to contribute to the prize pool it is as always welcome. For my part, I will be donating 90 HBD and 111000 AFIT to the prize pool. The prize pool will be distributed as follows:

[POL] Podobnie jak w poprzednich sezonach udział w rozgrywkach jest bez żadnych opłat wpisowych, pula nagród do kolejnego sezonu zbierana jest w trakcie trwania tego sezonu, jednakże gdyby ktoś chciał dorzucić się do puli nagród to jest to jak zawsze mile widziane. Ze swojej strony przekaże do puli nagród 90 HBD i 111000 AFIT. Pula nagród zostanie rozdzielona w następujący sposób:

#POLIAC 7.1.png

In each round, the users with the best score from each of the three leagues and the losers with the best score will each receive 100 AFIT. Additionally, there will be a bonus for 100% attendance, meaning each participant who posts 30 Actifit reports during the tournament will receive 1000 AFIT.

[POL] W każdej kolejce użytkownicy, z każdej z trzech lig, którzy uzyskają najlepszy wynik oraz przegrani z najlepszym wynikiem otrzymają każdorazowo 100 AFIT. Dodatkowo będzie premia za 100% frekwencję, czyli każdy uczestnik, który opublikuje w czasie trwania turnieju 30 raportów Actifit otrzyma 1000 AFIT.

The two worst participants in leagues 1 and 2 relegate to the lower leagues 2 and 3 respectively. In their place, the two best participants from the 2nd and 3rd league are promoted to the 1st and 2nd league respectively. Anyone who publishes less than 16 reports in a month will be removed from the next competition, no matter which league they are currently competing in.

[POL] Dwóch najgorszych uczestników w 1 i 2 lidze spada do niższej ligi, odpowiednio 2 i 3 ligi. Na ich miejsce awansuje dwóch najlepszych uczestników z 2 i 3 ligi, odpowiednio do 1 i 2 ligi. Każdy to opublikuje mniej niż 16 raportów w ciągu miesiąca będzie usunięty z kolejnej rywalizacji, bez znaczenia w której lidze rywalizuje obecnie.


Join #POLIAC Community.


Piotr A. Marszalek.png

Sort:  

Looking forward to participating as a newcomer to poliac. Thanks for including me.

Have fun!

Good to have you here too, mate! 😇🤗😍💜

Thanks my friend
!ALIVE

@griega! You Are Alive so I just staked 0.1 $ALIVE to your account on behalf of @awah. (2/10)

The tip has been paid for by the We Are Alive Tribe through the earnings on @alive.chat, feel free to swing by our daily chat any time you want.

A little worrying to have you in my league though!!! LOL
Undoubtedly I'll lose when it's our turn! lol
!ALIVE

@awah! You Are Alive so I just staked 0.1 $ALIVE to your account on behalf of @griega. (1/10)

The tip has been paid for by the We Are Alive Tribe through the earnings on @alive.chat, feel free to swing by our daily chat any time you want.

Dzięki za możliwość uczestniczenia. Widzę że będę musiał robić więcej spacerów z dziećmi, więc też będą bardzo szczęśliwe. A w pracy PSP czeka mnie pracowity miesiąc więc myślę że może sprostam.

Żeby nie trzeba było dzielić kroków przez liczbę uczestników spaceru :) Dasz radę. Dobrej zabawy.

Hello @poliac
Unfortunately I will not take part in this season. Hope there are some people in the waiting list :)

That's a pity. @guurry123 are you ready? Hope you make good walk today 😊

Yup... scored more then 5k...
!ALIVE

@poliac! You Are Alive so I just staked 0.1 $ALIVE to your account on behalf of @guurry123. (4/20)

The tip has been paid for by the We Are Alive Tribe through the earnings on @alive.chat, feel free to swing by our daily chat any time you want.

Nice and calm,keep it up

Cóż to za piękne letnie zdjęcie na okładce!

Od razu rozgrzewa do walki 😁

Byle do lata. Po tym jak @grecki-bazar-ewy nas opuściła musimy sami zadbać o południowe plaże i słońce ;)

Oj tam opuściła... Przecież z Hive nigdzie się nie wyprowadzam 🙂🌞
Bawcie się dobrze! 👊💚

Dodaj ofertę: "Wakacje od Actifita na Korfu" i jedziemy :)

Glad to be participating in the new season!

Good luck to everyone and enjoy the Actifitty Season 7!

Thank you very much, @browery!

p.s. btw, why there are no participants from South America? I think there are Actifitters from Venezuela.

You are right, but don't know any of them. Maybe in next season, I will find someone.


Let's go champs! 😁😁😁 @tipu curate 3

Looking forward to this new season. I had a slow start in the last one, hopefully I can do better this time.
Happy stepping everyone!

Thanks for adding me in list...

Thanks for the heads up, @browery!
Let's see how this Season goes!
Happy stepping everybody! 😇🤗😍💜
!ALIVE