Silan waterfall is one of the most beautiful waterfalls in Italy / Водоспад Сілан - один із найкрасивіших водоспадів Італії ( En / Ua )

in Wednesday Walk2 months ago (edited)

Greetings to all the inhabitants of the hive!
Today is my favorite Wednesday! This day is for my rest and the realization of my dreams and ideas into reality. So, having chosen a place on the map that I want to visit and tell you about it, I hurry to the train. The weather in the north of Italy is not winter at all. But very changeable. In one day there can be fog, sun, wind and rain. But today I was very lucky because the sun was shining all day, the sky was clear and it was not wintery enough warm.

Вітаю всіх жителів вулика!
Сьогодні моя улюблена середа! Цей день для мого відпочинку і втілення моїх мрій та задумів в реальність. Отож вибравши на карті місце, яке я хочу відвідати і розповісти вам про це, я поспішаю на поїзд. Погода на півночі Італії зараз зовсім не зимова. Але дуже перемінчива. За один день може бути туман, сонце, вітер та дощ. Але сьогодні мені дуже пощастило тому що цілий день світило сонечко, небо було чисте і було не по-зимовому досить тепло.

I go to Bassano del Grappa by train and then by bus for about 20 minutes to the village of San Michele. There is the Silan waterfall, which attracts tourists. I was already here in the fall, but I couldn't enjoy the water feature because the channel of the waterfall was empty due to the summer drought. Heavy rains have recently passed in the north of Italy, and due to the increased temperature, mountain glaciers have begun to melt. And I had hoped to see the Cascada del Silan in all its glory today.

Я їду до Бассано дель Граппа поїздом, а потім автобусом близько 20 хвилин до села Сан Мікелє. Там знаходиться водоспад Сілан, що манить до себе туристів. Восени я вже була тут, але насолодитися водограєм не змогла тому, що через літню засуху русло водоспаду було порожнє. Потужні зливи останнім часом пройшли на півночі Італії та через підвищену температуру почали танути гірські льодовики. І я мала надію сьогодні побачити Cascada del Silan у всій красі.

I got off the bus and headed up the street. The colorful house caught my attention. D'Alpini pizzeria was located near the house. Immediately behind it, I turn right and go up along the canal.

Я зійшла з автобуса і попрямувала вверх вулицею. Мою увагу привернув кольоровий будинок. Біля будинку розташувалася піцерія D'Alpini. Зразу за нею я повертаю направо і вздовж каналу йду вверх.

I understand that this stream will lead me to a waterfall. The water gurgles merrily, passing stones overgrown with green moss. Large stones have been placed across the stream instead of a bridge. I go to the other side and admire the still rather stingy greenery. But nature begins to come alive with every ray of sunshine. The hazel has already released its golden earrings. They sway to the beat of a light breath of the wind! Spring is near!

Я розумію, що цей потічок приведе мене до водоспаду. Весело дзюрчить водичка, обминаючи камінці, порослі зеленим мохом. Через потік замість моста покладені великі каміння. Я переходжу на іншу сторону і милуюся ще досить скупою зеленню. Але природа починає оживити з кожним промічником сонця. Ліщина вже випустила свої золоті сережки. Вони гойдаються у такт легенького подиху вітру! Весна близько!

On the roadside, I see the first spring flowers sticking out their blue heads among the dry autumn leaves. This is common liverwort or undergrowth. In my country, these flowers are called snowdrops and they bloom in spring.

На узбіччі я бачу перші весняні квіти, що висунули свої сині голівки поміж сухого осіннього листя. Це печіночниця звичайна або підліски. В моїй країні ці квіти мають назву проліски і вони квітнуть навесні.

The higher I climb, the louder the roar of the water becomes. And I know I'm moving in the right direction. Another couple of meters and a wonderful waterfall opens in front of me. The water falls on two sides, divided by a huge stone. This is a wonderful sight! Since ancient times, water has attracted people with its life-giving power!

Чим вище я піднімаюся вгору тим чутнішим стає гуркіт води. І я знаю, що рухаюся у правильному напрямку. Ще пару метрів і переді мною відкривається чудовий водоспад. Вода падає на два боки, розділена величезним каменем.
Це чудове видовище ! Вода з давніх давен приваблювала людей своєю життєдайною силою!

I want to get to the other side and again I jump from stone to stone. It's fun, but you have to be very careful not to slip and fall into the cold water. The stones are quite slippery.

Я хочу потрапити на іншу сторону і знову ж стрибаю з каменя на камінь. Це весело але треба бути дуже уважним щоб не послизнутися і не впасти в холодну воду. Каміння доволі слизьке.

Splashes of water fly in different directions.
Crystal clear water falls with a roar on the stones. Over time, the water made small convenient holes for itself. The channel of the waterfall is twisted. To see more I climb even higher.

Бризки води летять в різні сторони.
Чистокришталева вода з гуркотом падає на каміння. З часом вода вибила собі невеликі зручні ями. Русло водоспаду викручене. Щоб побачити більше я піднімаюся ще вище.

The path along the steep bank is fenced with a wooden raft, so it is safe to stand here and observe this natural phenomenon.

Стежка вздовж крутого берега огороджена дерев'яним плотом тому тут безпечно стояти і спостерігати за цим природним явищем.

Rocks and stones are covered with green fluffy moss. And large fern leaves create a wonderful oasis between the old roots of an ancient tree. Nearby, I saw delicate bright yellow primrose flowers and thought that these flowers could not grow in this alpine forest. Someone's hand, a caring hand, must have planted this primrose bush to please tourists like me.

Скелі та камені вкриті зеленим пухнастим мохом. А великі листки папороті створюють чудовий оазис між старим корінням древнього дерева. Поруч я побачила ніжні яскраво-жовті квіти примули і подумала, що ці квіти не можуть рости в цьому альпійському лісі. Певно чиясь рука турботлива рука посадила цей кущик примули щоб порадувати таких як я туристів.

Among the dry leaves I saw a flower that I had never seen before. Light green color. I took photos, and then through Google Photos I found out that it was a Christmas tree or hellebore. This flower is also called a Christmas rose. These flowers bloom even in frost, breaking through the snow. Elegant, beautiful light green with a pink tint fascinates with its layer. I am happy that I was able to see the plant in the wild near Silan Falls.

Серед сухого листя я побачила квітку, якої ще не бачила ніколи. Ніжно салатового кольору. Я зробила фотографії, а потім через гуглфото дізналась, що це різдяник, або морозник. Ще цю квітку називають різдвяна троянда. Ці квіти цвітуть навіть в морози, пробиваючись крізь сніг. Елегантні красиві ніжно салатові з рожевим відтінком зачаровує своїм шаром. Я щаслива, що змогла побачити рослину в дикій природі біля водоспаду Сілан.

I saw a colony of mushrooms on one of the fallen trees. This mushroom has an interesting name - turkey tail because of its color and location. The bottom of the mushroom is white and porous. I am sure that you have met such a mushroom more than once while traveling through the forest.

На одному з повалених дерев я побачила колонію грибів. Цей гриб має цікаву назву - індичий хвіст через своє забарвлення і розташування. Знизу гриб білий і пористий. Я впевнена, що ви не раз зустрічали такий гриб , мандруючи лісом.

I heard children's voices and dogs barking. It was really a small company with children and two dogs. They quickly ran to the waterfall and began to jump on the stones. The dogs also ran playfully, falling into the water every time. Then they shook their fur to dry. I observed children's carelessness and sincerely envied them...

Я почула дитячі голоси і гавкіт собак. Це справді була невеличка компанія з дітьми та двома собаками. Вони стрімко збіглися до водоспаду і почати стрибати по камінцями. Собаки також грайливі бігали, щоразу падаючи у воду. Потім трусили своєю шерстю щоб осушитися. Я спостерігала за дитячою безтурботністю і щиро їм заздрила...

A quiet and peaceful place with this wonderful natural waterfall attracts tourists from other cities and possibly from other countries. Wonderful wild nature, which fortunately has not been touched by human hands. Giant pines hum from the wind. The fantastic forms of the tree resemble a fairy-tale forest. And it seems that now a woodpecker will climb out of the hollow of a dry tree or a magpie will sing its song. It's beautiful here. Maybe I'll come again in the spring!

Тихе спокійне місце з цим чудовим природнім водоспадом приваблює туристів з інших міст, а можливо і з інших країн. Чудова дика природа , до якої на щастя не торкнулася рука людини. Велетенські сосни гудуть від вітру. Чудернацьких форм дерева нагадують казковий ліс. І здається, що зараз з дупла сухого дерева вилізе лісовик або мавка заспіває свою пісню.Гарно тут. Може приїду ще раз, навесні!

The sun is slowly rolling down. It gets dark fast in the mountains. It's time for me to get going. I admire the waterfall once more and hurry down to the village of San Michele for the bus. I could not miss the wonderful small church located on the mountain. The church has an ancient history. There are references to it since the 12th century. This church is named after Archangel Michael. A wonderful sunset, which has already fallen behind the mountains. And goodbye San Michele!
Thank you for your attention to everyone who visited and read my story!
Thanks to @tattoodjay who initiated the #wednesdaywalk group!
See you on Wednesday at the Hive!

Сонце помало котиться донизу. В горах темніє швидко. Пора мені збиратися в дорогу. Я ще раз милуюся водоспадом та поспішаю вниз в село Сан Мікелє на автобус. Не змогла пропустити мимо уваги чудову невеличку церкву, що розташована на горі. Церква має древню історію. Згадки про неї є ще з 12 століття. Це церква носить імя Архистратига Михаїла. Чудовий захід сонця, яке вже впало за гори. І допобачення Сан Мікелє!

Дякую за увагу всім хто завітав та прочитав мою розповідь!
Дякую @tattoodjay , який ініціював групу #wednesdaywalk !
До нових зустрічей в середу на Hive!

Sort:  

Congratulations, your post has been added to Pinmapple! 🎉🥳🍍

Did you know you have your own profile map?
And every post has their own map too!

Want to have your post on the map too?

  • Go to Pinmapple
  • Click the get code button
  • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
  • Copy and paste the generated code in your post (Hive only)
  • Congrats, your post is now on the map!

Thank you for your support!

one could think it was a beautiful spring day the light and colors of nature so beautiful

Thanks for joining the Wednesday, its always fun for me to visit the walks from all around the world, getting a feel for communities where people live and what they see on their daily walks

The weather in Italy, as I wrote, changes several times a day! I was very lucky to have a beautiful sunny day on Wednesday. And today it's raining all day and it's very cold. And today there was a thunderstorm! This phenomenon is characteristic of spring, and now it is the end of January...
Thank you for your comment!

I am fascinated by nature, this place looks incredible, seeing its photos is like traveling to the site and feeling the breeze and the sparkling water on your face, it's good that you were able to take that wonderful walk and enjoy a different day, thanks for sharing, greetings 🖖

Thank you for your comment!
Italy is an incredible country! Here, every corner is worth seeing! Mountains, four seas washing this wonderful boot, many lakes and a river! I want to see more and more every day!

Hiya, @ybanezkim26 here, just swinging by to let you know that this post made it into our Honorable Mentions in Daily Travel Digest #1764.

Your post has been manually curated by the @pinmapple team. If you like what we're doing, please drop by to check out all the rest of today's great posts and consider supporting other authors like yourself and us so we can keep the project going!

Become part of our travel community:

Thank Thank you for your support!

Congratulations @rosanna-brava! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)

You distributed more than 5000 upvotes.
Your next target is to reach 6000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out our last posts:

The Hive Gamification Proposal
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!

The waterfall there is beautiful. What a pleasure to have an adventure there.