How do you win the trust of kitten?

in QUAClast year

IMG_20200805_194228_213.jpg

Gaining trust and love for a cat is not an easy task. It is a process that requires time, patience and a lot of love. This topic is just relevant for me now. My kitten was born in the village and is surrounded by village cats. Since my goal was to raise a domestic and intelligent cat, I will have to re-teach him many things. The environment greatly affects not only humans but also cats. My cat has already adopted some bad habits. I've read a lot of different information about finding a common language with a cat, which promises that if you follow it, then you will become great friends with your cat for life. Well, I'll try, maybe it will work))

Завоювати довіру і любов до кота — завдання не з легких. Це процес, який вимагає часу, терпіння і багато любові. Ця тема якраз актуальна для мене зараз. Моє кошеня народились у селі й знаходиться в оточенні сільських котів. Оскільки моєю ціллю було виховати домашнього та інтелігентного кота мені доведеться перевчати його багатьом речам. Оточення дуже сильно впливає не лише на людей, а й на котів теж. Мій кіт вже перейняв деякі погані звички. Я читала багато різних інформацій стосовно пошуку спільної мови з котом, які обіцяють, що якщо ви будете їх дотримуватись, тоді станете чудовими друзями зі своїм котом на все життя. Ну спробую, можливо спрацює))

IMG_20200805_194225_434.jpg

Steps to complete: 1) Keep in mind that cats need more time to trust people. You need to allow your cat to set the pace of your relationship and try to make your baby feel protected. If you create a safe environment, he will be able to trust you completely.

Кроки для виконання:
1)Майте на увазі, що котам потрібно більше часу, щоб довіряти людям. Потрібно дозволити своєму коту задати темп вашим стосункам і спробувати зробити так, щоб ваш малюк відчував себе захищеним. Якщо ви створите безпечне середовище, він зуміє вам повністю довіритися.

IMG_20200805_194236_969.jpg

2)You need to provide your pet with a place to play to satisfy his desire to play. Your cat can sometimes feel anxious, afraid or insecure, and he will need an environment where he can hide and feel safe. Let him hide where he wants, and don't make him get out. You need to make sure that your cat feels at home when you bring him home. Sometimes you have to make him gradually get used to his new home. It is better to put him in a room where he can acclimatize to everything.

2)Вам потрібно забезпечити улюбленцю місце для ігор, щоб задовольнити його бажання гратись. Ваш кіт іноді може відчувати тривогу, страх чи невпевненість, і йому знадобиться середовище, де він зможе сховатися і відчути себе в безпеці. Нехай він ховається, де хоче, і не змушуй його вилазити. Потрібно переконатися, що ваш кіт почувається як вдома, коли ви привезете його в домівку. Іноді доводиться змушувати його поступово звикати до свого нового будинку. Краще помістити його в кімнату, де він зможе акліматизуватися до всього.

IMG_20200805_194240_169.jpg

3)To gain the trust of your feline friend, you should always give him food and water. While this may seem obvious, you need to remember that your cat has basic needs that you need to meet. If you don't, it will be a clear sign to your cat that you are not a good owner. You need to feed him gradually so that he understands that it is you who give him food.

3)Щоб завоювати довіру свого котячого друга, завжди слід давати йому їжу та воду. Хоча це може здатися очевидним, вам потрібно пам’ятати, що у вашого кота це основні потреби, які ви повинні задовольнити. Якщо цього не робити, це буде чітким знаком для вашого кота, що ви не хороший господар. Ви повинні годувати його поступово, щоб він зрозумів, що саме ви, даєте йому їжу.

IMG_20200805_194227_036.jpg

4)If your cat is a little tense, you need to relax him to gain his confidence. There are cats that are more nervous than others and less tolerant of changes in habits. You need to be the one to help him cope with these situations and normalize his emotional state. There are products on the market with synthetic pheromones that are very effective in combating stress. These are usually diffusers that diverge in places where your cat spends the most time. They have a very positive effect on calming your cat's mood.

4)Якщо ваш кіт трохи напружений, вам потрібно його розслабити, щоб завоювати його впевненість. Є коти, які нервуються більше, ніж інші, і менш терпимі до змін у звичках. Ви повинні бути тим, хто допоможе йому витримати ці ситуації і нормалізувати його емоційний стан. На ринку є продукти з синтетичними феромонами, які дуже ефективні в боротьбі зі стресом. Зазвичай це дифузори, які розходяться в місцях, де ваш кіт проводить найбільше часу. Вони мають дуже позитивний вплив на заспокоєння настрою вашого кота.

IMG_20200805_194241_638.jpg

5)Cats respond well to positive reinforcement, so feel free to use it to earn your love, respect and trust. Even if they have everything, some cats are very timid, especially animals that have been abandoned or abused before. In these cases, never shout at your pet if he does something wrong. Use a calm, relaxed voice to educate him, and if he does something right, praise him.

5)Коти добре реагують на позитивне підкріплення, тому сміливо використовуйте це, щоб заслужити свою любов, повагу та довіру. Навіть якщо у них є все, деякі коти дуже лякливі, особливо це стосується тварин, які були кинуті або з ними жорстоко поводилися перед тим. У цих випадках ніколи не кричіть на свого вихованця, якщо він чинить щось не так. Щоб виховувати його, використовуйте спокійний, розслаблений голос, а якщо він щось робить правильно, похваліть його.

IMG_20200805_194211_560.jpg

6)During the trip, look for clues that indicate that your pet wants to establish physical contact with you. It is the cat that should come closer to you. If you see him tense, with dilated pupils and a stiff tail, now is not the time to do anything, because he will still feel threatened in your presence.

6)Під час поїздки шукайте підказки, які вказують на те, що ваш вихованець хоче налагодити з вами фізичний контакт. Саме кіт повинен підійти ближче до вас. Якщо ви бачите його напруженим, з розширеними зіницями і жорстким хвостом, зараз не час нічого робити, тому що він все одно почуватиметься під загрозою у вашій присутності.

IMG_20200805_194238_424.jpg

7) You should look less threatening in front of your cat. There are several ways to make you feel less scared and more comfortable. You can sit or lie on the floor. You need to be on the same level as your pet, it is very important to establish peer relationships. It is also advisable to avoid contact with the eyes as it will be perceived as a sign of rejection, it is better to turn your head and look the other way.

7)Ви повинні проявити менш загрозливий вигляд перед вашим котом. Існує кілька способів, щоб вони сприймали вас менш страшним і почувались комфортніше. Можна сидіти або лежати на підлозі. Потрібно бути на тому ж рівні, що і ваш вихованець, це дуже важливо для встановлення відносин однолітків. Також бажано уникати контакту з очима оскільки він сприйме це як знак неприйняття, краще відвернути голову і дивитися в іншу сторону.

IMG_20200805_194703_779.jpg

8)When the cat accepts you and rubs its head against your body, it's time to stroke her chin or ear. This is the clearest sign that he trusts you. You can start gently stroking your cat. Do not make sudden or unexpected movements. The more confidence your cat grows, the more you can pet him. Never touch it suddenly or with force, because cats usually do not like it. Take time to play with your kitten, especially when you begin to notice the first signs of mutual respect. When your cat is looking, wanting to cling to you and purring around your legs, it's time to start the game. Try to play with him every day, because it will strengthen the connection with your cat, and he will wait every day, and you find time to spend with him.

8)Коли кіт прийме вас і буде тертися об ваше тіло головою, настав час погладити її підборіддя або за вухом. Це найясніший знак того, що він вам довіряє. Ви можете почати м’яко гладити свого кота. Не робіть різких або несподіваних рухів. Чим більше впевненість у вашого кота зростає, тим більше ви зможете погладжувати його. Ніколи не торкайтеся його раптово або з силою, тому що котам зазвичай це не подобається. Знайдіть час, щоб пограти зі своїм кошеням, особливо коли ви починаєте помічати перші ознаки взаємоповаги. Коли ваш кіт шукає, бажає притискатися до вас і муркоче навколо ваших ніг, настав час розпочати ігрову процедуру. Намагайтеся грати з ним кожного дня, тому що це зміцнить зв’язок з вашим котом, і він буде чекати кожного дня, а ви знаходьте час для проведення з ним.

Sort:  

despite i am a cat lover... it terms of faithfullness... dogs are 100x.

That's true)

You've got a cutie catto there.


@hivehealth

Thank you)