Submarine type 207 - Kobben. Marinemuseet, Horten, Norway PL/ENG

in Pinmapple9 months ago (edited)

Wizyta w Muzeum Marynarki Wojennej w Horten - część pierwsza

Podwodny okręt-muzeum "Utstein"

A visit to the Naval Museum in Horten - part I. Submarine museum "Utstein"

Utstein umieszczony jest na dziedzińcu przed Muzeum Marynarki Wojennej w Horten i udostępniony do zwiedzania po zakupie biletu do muzeum w cenie 100 kr (45 zł / 10 USD) // Utstein is located in the courtyard in front of the Naval Museum in Horten and is open for visitors after purchasing a museum ticket for 100 kr (45 PLN / 10 USD)

Po długim okresie wspólnych norwesko-niemieckich prac rozwojowych i testowych, w latach 1964-1967 zbudowano 15 najnowocześniejszych wówczas okrętów podwodnych klasy Kobben (niemieckie oznaczenie "typ 207").

After a long period of joint Norwegian-German development and testing work, 15 of the then most modern Kobben-class submarines (German designation "Type 207") were built in 1964-1967.

Utstein opuszczający port w Emden, źródło: broszura wydana przez Marinemuseet w Horten,  // Utstein leaving the port of Emden, source: brochure published by Marinemuseet in Horten

Ze swojej głównej bazy w Haakonsvern (Bergen) i Olavsvern (Tromsø) działały one przez wiele lat na wodach północnych, jako ważny element obrony przed inwazją i jako źródło informacji wywiadowczych podczas „zimnej wojny”. Rejsy na Morzu Barentsa mogły trwać 3 tygodnie, głównie pod wodą, kiedy okręty podwodne nie zbliżały się nawet do powierzchni by używać chrap.

From their main base in Haakonsvern (Bergen) and Olavsvern (Tromsø), they operated for many years in northern waters as an important element of defense against invasion and as a source of intelligence during the "Cold War". The cruises in the Barents Sea could last 3 weeks, mostly underwater, when the submarines did not even come close to the surface to snore.

Utstein to jeden z 15 norweskich okrętów podwodnych klasy Kobben. Zbudowany w Emden, w RFN w latach 1964-1967. 6 z 15 łodzi zostało zmodernizowanych i rozbudowanych w latach 1985-1993. Utstein służył do listopada 1990 r. – nie został zmodernizowany. Trafił do Muzeum Marynarki Wojennej w 1998 r. Ma własną grupę zainteresowań - „Przyjaciele Utsteina” (Utsteins venner). Klasa Kobben została stopniowo zastąpiona klasą Ula. W 2002 roku 5 ze zmodernizowanych okrętów klasy Kobben zostało przekazanych Polsce, gdzie pozostawały w służbie aż do 2021 roku.

Utstein is one of 15 Norwegian Kobben-class submarines. Built in Emden, West Germany in 1964-1967. 6 out of 15 boats were modernized and extended in 1985-1993. Utstein served until November 1990 - it has not been modernized. He found his way to the Naval Museum in 1998. He has his own group of interests - "Utstein's Friends" (Utsteins venner). The Kobben class was gradually replaced with the Ula class. In 2002, 5 of the modernized Kobben-class ships were transferred to Poland and remained in service until 2021.

Okręt napędzany był dwoma silnikami wysokoprężnymi o mocy w zakresie 460-630 koni mechanicznych każdy oraz silnikiem elektrycznym o mocy 1700 koni mechanicznych, co pozwalało mu na osiąganie prędkości 10 węzłów na powierzchni oraz 17 pod wodą. W przeciwieństwie do okrętów z czasów II Wojny Światowej, okręty współczesne (powojenne) optymalizowane były do wyższych prędkości pod wodą niż na powierzchni.

The ship was powered by two diesel engines with a capacity of 460-630 horsepower each and an electric motor with a capacity of 1700 horsepower, which allowed her to reach speeds of 10 knots on the surface and 17 knots under water. Contrary to World War II ships, modern (post-war) ships were optimized for higher speeds underwater than on the surface.

Śruba napędowa okrętu // Ship's propeller

Widok z maszynowni w stronę dziobu okrętu. Po bokach siniki wysokoprężne // View from the engine room towards the bow of the ship. Diesel engines on the sides

Uzbrojenie okrętu to torpedy kalibru 533 mm (T1, Mk-37 Mod 1/2, Tp 61, Tp 612, Tp 613) odpalane z ośmiu luków torpedowych.

The submarine was armed with 533 mm torpedoes (T1, Mk-37 Mod 1/2, Tp 61, Tp 612, Tp 613) fired from eight torpedo hatches.

Widok z zewnątrz na pokrywy luków torpedowych // Exterior view of the torpedo hatch covers

Wszystkie luki torpedowe umieszczone są na dziobie. Za ich pomocą możliwe było również opuszczanie okrętu przez nurków // All the torpedo hatches are located in the bow. It can be used also by divers.

Przedział akumulatorowy umieszczony jest pod podłogą tuż za aparatami torpedowymi // The battery compartment is located under the floor just behind the torpedo tubes

DSC_6657.jpg

DSC_6658.jpg

DSC_6662.jpg

Przedział z kajutami umieszczony jest oddzielnie pod głównym pokładem. Oprócz tego osobno łóżka znajdują się w kajucie kapitańskiej oraz jedno przy mostku.

The compartment with cabins is located under the main deck. In addition, there is a bed in the captain's cabin and one by the bridge.

Kajuta kapitańska // Captain's cabin

Przedział za mostkiem. Widoczna w dole klapa prowadzi do pomieszczenia załogi // The compartment behind the bridge. The hatch visible below leads to the crew compartment

Posiłek na okręcie, źródło: broszura wydana przez Marinemuseet w Horten // Meal on board, source: brochure published by Marinemuseet in Horten

Mostek. Z tyłu widoczne stery główne (z lewej) oraz dwie pary sterów głębokości // Bridge. The main rudders (on the left) and two pairs of depth rudders are visible at the back

DSC_6678.jpg

Stery głębokości // The depth rudders

Na stanowiskach, źródło: broszura wydana przez Marinemuseet w Horten // At the stations, source: brochure published by Marinemuseet in Horten

Właz z drabiną prowadzący z mostku do kiosku w górnej części okrętu // A hatch with a ladder leading from the bridge to the conning tower at the top of the ship

Czerwone światło oznacza alarm bojowy // Red light indicates a combat alert

Mostek // Bridge

DSC_6670.jpg

DSC_6671.jpg

DSC_6672.jpg

DSC_6673.jpg

DSC_6683.jpg

DSC_6688.jpg

Film, który nagrałem we wnętrzu okrętu:

All photographs © stafhalr 2022 except 3 from Marinemuseet in Horten brochure


View this post on TravelFeed for the best experience.
Sort:  

Congratulations, your post has been added to Pinmapple! 🎉🥳🍍

Did you know you have your own profile map?
And every post has their own map too!

Want to have your post on the map too?

  • Go to Pinmapple
  • Click the get code button
  • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
  • Copy and paste the generated code in your post (Hive only)
  • Congrats, your post is now on the map!

Congratulations @stafhalr! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You received more than 4500 upvotes.
Your next target is to reach 4750 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Feedback from the July 1st Hive Power Up Day
The 7th edition of the Hive Power Up Month starts today!
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!

Hiya, @ybanezkim26 here, just swinging by to let you know that this post made it into our Honorable Mentions in Daily Travel Digest #1606.

Your post has been manually curated by the @pinmapple team. If you like what we're doing, please drop by to check out all the rest of today's great posts and consider supporting other authors like yourself and us so we can keep the project going!

Become part of our travel community:

Congratulations @stafhalr! You received the biggest smile and some love from TravelFeed! Keep up the amazing blog. 😍 Your post was also chosen as top pick of the day and is now featured on the TravelFeed.io front page.

Thanks for using TravelFeed!
@for91days (TravelFeed team)

PS: Did you know that we recently launched the truvvl app? With truvvl, you can create travel stories on the go from your phone and swipe through nearby stories from other TravelFeed users. It is available on the Apple App Store and Google Play.

Dear @stafhalr, we need your help!

The Hivebuzz proposal already got important support from the community. However, it lost its funding a few days ago when the HBD stabilizer proposal rose above it.

May we ask you to support it so our team can continue its work?
You can do it on Peakd, Ecency,

Hive.blog / https://wallet.hive.blog/proposals
or using HiveSigner.
https://peakd.com/me/proposals/199

All votes are helpful and yours will be much appreciated.
Thank you!