Moята колекция от мандали част първа (My mandalas collection part one)

in Ecency Bulgaria3 months ago (edited)

Здравейте на всички от мрежата Hive!! Днес ще ви представя част от мандалите
които съм сътворил в периода 2015-2024г. като някои от тях са колаборации.

Добре дошли в светът на мандалите и мистиката на изтока...
Мандалите които правя са сътворени от снимки на кристали, корали, цветя както и
от други растения и дървета. За създването им използвам няколко различни техники :)

Години преди да се запозная с творчеството на Карл Густав Юнг, Станислав Гроф
както и будистките и хиндуиски вярвания вече бях започнал заниманията си с мандали.
Намирам мандалите за символ на по-високо съзнание, всяка една мандала отразява
моментното състояние на вътрешният ни свят и съзнанието ни. В тях намираме още
ярко изразени сакрална геометрия и златното сечение. Мандалите са идеален и потвърден
метод за работа с подсъзнанието, като същевременно са и мост към въображението!
Творенето на мандали е активна медитация, чрез медитация върху дадена мандала можем да
навлезем в по-дълбокият смисъл, значение и измерения на мандалата.

Със силата си да изразяват вътрешният ни свят мандалите намират своето приложение в
модерната психология и психотерапия. Те се използват в някои практики влияещи на психо-соматично
ниво а именно:

  • Аналитична психология
  • Холотропно дишане
  • Мандалотерапия
  • Мандалодиагностика и други.

Несъмнено Карл Густав Юнг е първият психотерапевт който отдава най-голямо внимание на мандалите и през
далечната 1916 година рисува своята първа мандала. Две години по-късно започва всеки ден да скицира
в бележника си нови мандали. Юнг открива, че всяка рисунка отразява неговия вътрешен живот в конкретния момент,
и започва да използва тези рисунки за да фиксира своята „психическа трансформация“. В резултат стига до извода,
че подобна терапия е път към вътрешния център, към откриването на уникалната индивидуалност.
В шедьовъра "Червената Книга" на Карл Густав Юнг може да откриете по-голямата част от неговите мандали.

В буквален превод от Санскирт мандала се превежда като "Кръг", "Същина", както и като "Съдържа".
Мандалите са символ на целостта и единението. Каквото още и да добавим за мандалте, за сега те си остават
загадъчни и мистични. Относно философията за мандалите в края на публкиацията :)

Спирам с писането за сега и ви оставям да се насладите на красотата и дълбочината на мандалите!

Hello everyone from the Hive Network!! Today I will present you some of the mandalas
which I have created in the period 2015-2024. Some of them are collaborations.

Welcome to the world of mandalas and the mistique of the East...
The mandalas I make are created from pictures of crystals, corals, flowers, from other plants and trees. I use several different techniques to create them :)

Years before I became acquainted with the work of Carl Gustav Jung, Stanislav Grof
as well as Buddhist and Hindu beliefs I had already begun my practice with mandalas.
I find mandalas to be symbolic of a higher consciousness, each mandala reflects
the current state of our inner world and our consciousness. In them we find more
vividly expressed sacral geometry and the golden section. Mandalas are perfect and confirmed
a method of working with the subconscious, while also being a bridge to the imagination!
Creating mandalas is an active meditation, by meditating on a given mandala we can
enter into the deeper meaning, significance and dimensions of the mandala.

With their power to express our inner world, mandalas find their application in
modern psychology and psychotherapy. They are used in some practices affecting the psycho-somatic
level namely:

  • Analytical psychology
  • Holotropic breathing
  • Mandalotherapy
  • Mandala diagnosis and others.

Undoubtedly, Carl Gustav Jung was the first psychotherapist who paid the greatest attention to mandalas and through
back in 1916 he drew his first mandala. Two years later, he started sketching every day
in your notebook new mandalas. Jung discovered that each drawing reflected his inner life at that particular moment,
and begins to use these drawings to record his "psychic transformation". As a result, he comes to the conclusion,
that such therapy is a path to the inner center, to the discovery of the unique individuality.
In Carl Gustav Jung's masterpiece "The Red Book" you can find most of his mandalas.

Literally translated from Sanskrit, mandala translates as "Circle", "Essence", as well as "Contains".
Mandalas are a symbol of wholeness and unity. Whatever else we add about mandalas, for now they remain
mysterious and mystical. About the philosophy of mandalas at the end of the post :)

I'll stop writing for now and let you enjoy the beauty and depth of mandalas!

А сега да поговорим малко за философията на мандалите.
Спрямо будистката философия и вярвания за мандалите
изработката на една мандала може да отнеме от няколко месеца до годинa или повече, след като мандалата е вече завършена се разваля напълно! Това отразява преходността на всичко в света, и че пътят не е в привързаността към каквото и да е.

Като допълнение на будистката философия за мандалите ще завърша поста със следната мъдрост :
"Свързан със всичко, привързан към нищо"

Може да споделете в коментарите правили ли сте мандали, както и ваши мандала творения :)

And now let's talk a little bit about the philosophy of mandalas.
Regarding to Buddhist philosophy and beliefs about mandalas
The making of a mandala can take from several months to a year or more, once the mandala is already made it completely spoils! This reflects the transience of everything in the world, and that the way is not in attachment to anything.

As an addition to the Buddhist philosophy of mandalas, I will end the post with the following wisdom:
"Connected to everything, attached to nothing"

You can share in the comments, have you ever made a mandala, and aswell your mandala creations :)

Sort:  

Е много як пост братан ама всичките ти хаштагове са без покритие! Демек не ти вършат работа защото не са активни! Инъче поста ти е топ! 🤍💚❤️💪🏻⚠️

Хвала!! Радвам се че ти допада поста с мандалите :))) Бях се надъхал за хаштаговете, за да достигне до повече хора, ама здраве да е!! :D :)))

Аз съм ти го промотирал ама щеше да е по ок с други хаштагове, но това не бива да те отчайва! Още веднъж поздравления за поста, много е добър! 🤍💚❤️🙏

Супер!! Много благодаря, за други хаштагове ако имаш нещо конкретно като идея
споделяй :)))

Мега яко!

Благодаря много!! :)))

Congratulations @p33pka! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)

You received more than 600 upvotes.
Your next target is to reach 700 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Много, много ми беше интересен поста.
Знам за мандалите, до толкова, че ми грабват очите и сърцето.
Мислила съм си, де да можех и аз да създам тази красота с ръцете си, излязла от сърцето ми, но.....
Никога не съм се замисляла, какво изобразяват.
Не съм се замисляла върху това, че изобразяват структура на кристалите...
Прекрасно е!
Благодаря! 💕💕💕💕💕

Радвам се че публикацията ви е полезена! 🙏🙏🙏
Техниките за създаване на мандали са много, като някои от тях не изискват много време, и пак ще имат същата изразителност както и по-дълго създаваните ☀️☀️☀️
Мога да споделя някоя от техниките за направата им. Една от тях е със снимки на кристали, цветя, корали или други природни красоти. Дадената снимка се обработва чрез програма или повече програми за обработка на снимки 🍀🍀🍀

Ако аз искам да нарисувам мандала и нямам опит, как започвам 💕💕💕

Влизате в https://www.tuxpi.com/ , натискате "start photo editing", качвате снимка на кристал, цвете или корал да речем, след което ще намерите в менюто като скролнете по-надолу опцията "kaleidoscope", натиснете на нея и от там вече лесно ще се ориентирате как се генерират мандали от снимки. :))) Друг вариянт ако искате да я нарисувате на хартия може да започнете с една точка в центъра на лист, след което се рисуват няколко допълнителни външни кръга, след като са готови можете да започнете да рисувате около центъра един фид форми, във вторият кръг други, ии така докато мандалата добие завършен вид! :)))
Желая ви приятно творене!! 🍀🍀🍀🍀

Ех, че хубаво! Благодаря!

🙏🕳🧘‍♂️