Graffiti - vandalism or art? Графіті - вандалізм чи мистецтво?

in StreetArt3 months ago (edited)

Hello, street art lovers!
If people want to touch beautiful works of art they usually go to a museum or gallery. But there is a kind of art available to everyone. This is street art.

Привіт, любителі стріт арту!
Якщо люди хочуть доторкнутися до прекрасних творів мистецтва то зазвичай ідуть до музею або галереї. Але існує вид вид мистецтва доступний всім. Це стріт арт.

20211010_163051.jpg

Wherever I am, I always start exploring the city with pictures on the walls.

Де б я не перебувала, я завжди починаю знайомство з містом з малюнків на стінах.

20210523_144223.jpg

I saw this picture on the wall in my native Lviv.

Цей малюнок я побачила на стіні у своєму рідному Львові.

20210523_144321.jpg

20210523_144306.jpg

My favorite grandson Maksymko, with whom I always spend a lot of time when I'm at home, is also fond of being photographed against the background of graffiti.

Мій улюблений внук Максимко, з яким я завжди проводжу багато часу коли перебуваю дома, також залюбки фотографується на фоні графіті.

20210523_144427.jpg

I really liked this picture painted on the wall of the house in the center of Lviv. I put it on the phone on the screen saver.

Ця картина намальована на стіні будинку в центрі Львова мені дуже сподобалась. Її я поставила в телефоні на заставку.

20211008_155857.jpg

20211008_155921.jpg

This huge picture on the wall of a high-rise building looks so realistic that I have to stop and look for a few minutes to understand that it is graffiti. I saw this image in the small town of Pordenone in northern Italy.

Ця величезна картина на стіні багатоповерхового будинку виглядає настільки реалістично , що я змушена зупинитись і дивитись декілька хвилин щоб зрозуміти, що це графіті. Це зображення я побачила в маленькому містечку Порденоне на півночі Італії.

20210428_181034.jpg

20210428_181008.jpg

20210428_180845.jpg

This modern art continues to be an original, fashionable way of expressing the emotional state. But in fact this type of painting has been known since ancient times. The name Graffiti comes from the Italian word meaning to scratch. After all, even ancient people scratched with sharp objects symbolic drawings on rocks, in caves, on dishes, etc. Ancient graffiti was discovered in Egypt, Greece, the Roman Empire. Also on the territory of Ukraine, the ancient Scythian tribes used the technique of graffiti to reflect their thoughts, transmission in the form of letters. Painting of ceramic ware, sacred objects. All this is of little importance in the study of life, religion, writing.
Modern graffiti art originated in the 1960s in the United States. It develops around the world according to its own laws.

Це сучасне мистецтво продовжує бути оригінальним, модним способом вираження емоційного стану.Але насправді цей вид малювання відомий з прадавніх часів. Назва Графіті походить від італійського слова, що означає дряпати. Адже ще древні люди гострими предметами видряпували символічні малюнки на скелях, в печерах, на посуді і т.д. Давні графіті були виявлені в Єгипті, Греції, Римській імперії. Також на території України ще древні скіфські племена використовували техніку графіті для відрбраження своїх думок, передачі у вигляді листів. Розпис керамічного посуду, сакральних предметів. Все це має мелике значення у вивченні побуту, релігії, письменництва.
Сучасне мистецтво графіті виникло в 60 тих роках в США. Воно розвивається по всьому світі за своїми законами.

20210523_144455.jpg

This beautiful graffiti, made of red paint, I met in the city of Kwidzyn in northern Poland.

Це чудове графіті, виконане червоною фарбою, я зустріла в місті Квідзині на півночі Польщі.

20210523_144344.jpg

20210523_144401.jpg

I saw this weird man painted on the garage wall every time I went to the gym.

Цього чудернацького чоловіка, намальованого на стіні гаража, я бачила щоразу коли йшла на заняття в спортзал.

20210612_211211.jpg

I go to see this gallery under the bridge quite often. The pictures change periodically. This probably doesn't quite apply to the art of graffiti because the paintings don't paint on the walls.

На цю галерею під мостом я їжджу дивитися доволі часто. Картини міняються періодично. Це напевно не зовсім відноситься до мистецтва графіті тому що картини не малюють на стінах.

20210612_211019.jpg

20210612_210824.jpg

20210612_210844.jpg

Recently, the exposition of this small gallery was restored.

Недавно знову відновили експозицію цієї невеличкої галереї.

20211010_162909_001.jpg

20211010_162933_001.jpg

20211010_162940_001.jpg

20211010_162233.jpg

I really liked these pictures.

Мені дуже сподобались ці картини.

20210624_164518.jpg

20210624_164325.jpg

Even the stairs to the river are painted in beautiful colors. They depict two beautiful fish intertwined as yin and yang.

20210914_154351.jpg

20210914_154422.jpg

20210914_154415.jpg

20210914_154438.jpg

Some consider this art to be vandalism. But I think it's a way of self-expression. That the paintings on the walls quite harmoniously coexist on the walls with the environment.

Дехто вважає такий вид мистецтва вандалізмом. Але я вважаю, що це спосіб самовираження. Що картини на стінах досить гармонійно співіснують на стінах з довколишнім середовищем.

20210428_181132.jpg

20210428_181117.jpg

20210428_181110.jpg

20210428_181054.jpg

20210428_181034.jpg

These graffiti photos were taken by me in Treviso, Italy.

Ці фотографії графіті зроблені мною в Тревізо в Італії.

Graffiti - vandalism or art? What do you think? I will be glad to hear in the comments.

Графіті- це вандалізм чи мистецтво? Як ви думаєте? Буду рада почути в коментарях.

Sort:  

Interesting street art.

Є дуже цікаві картини!

A good selection

Дякую вам!

Great selection and for sure Street Art is Art not Vandalism... Thanks for sharing these pics on The StreetArt Community.