ဒုတိယ ​ေျခလွမ္​း

in #myanmar3 years ago

​ေ​စ်းအနိမ္​့ျမင္​့ အတက္​က်မ်ားႏွင္​့ ​ေလ်ွာက္​လွမ္​းလာခဲ့သည္​့ steemit ပလက္​​ေဖာင္​း ​ေပၚ၌ ဒုတိယ ​ေျခလွမ္​း​ေနာက္​တစ္​လွမ္​း လွမ္​း​ေလ်ွာက္​ႏိုင္​ခဲ့ျပန္​ပါသည္​။
ကူၫီ​ေပးခဲ့ၾကသူမ်ားအားလုံး​ေက်းဇူးတင္​ပါ၏။
ယခုဆိုလ်ွင္​ ကြၽန္​​ေတာ္​အ​ေကာင္​့​ေလးသည္​ sp 100​ေက်ာ္​ရ႐ွိခဲ့​ၿပီျဖစ္​ပါသည္​။
. image
Msc No 179
@aunggyi100
Myanmar Steemit မိသားစုဝင္​အားလုံး ​ေပ်ာ္​ရႊင္​ခ်မ္​း​ေျမ့ၾကပါ​​ေစ။

Sort:  

အတူတူ ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းၾကပါစို႔ ကိုေအာင္ႀကီး။
ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေတြ အတူတူနားလည္မႈ၊ ယံုၾကည္မႈ၊
တစ္ဦးေပၚတစ္ဦး ေလးစားမႈ ကူညီ႐ိုင္းပင္းမႈ ေတြနဲ႔
က်ယ္ေျပာလွတဲ့ စတီးမစ္ပင္လယ္ႀကီးဝယ္၊
MSC သေဘၤာႀကီးေပၚ ခရီးႏွင္ခဲ့တာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ေတာင္ရိွခဲ့ၿပီဗ်ာ။
ကြၽန္ေတာ္တို႔ စၿပီးသိခဲ့ၾက ဒီစတီးမစ္ေပၚမွာပဲ။ အျပင္မွာ ေတြြ႕
ၾကျပန္ေတာ့လည္း ဒီစတီးမစ္ေၾကာင့္ပဲ။
ဒီစတီးမစ္ေၾကာင့္ပဲ ေႏွာင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတိုင္ေအာင္
က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ခင္မင္မႈေတြဟာ အစဥ္ၿမဲ ဒီပင္လယ္ထဲမွာ
စီးဆင္း ေနဦးမွာပါဗ်ာ။
Thanks for everything @aunggyi100

@myanmarkoko
ကိုကိုမိုးဟိန္း
သစ္အယ္သီး

ဒါ​ေပါ့ ကိုမိုးဟိန္​းရယ္​ ကြၽန္​​ေတာ္​တို႔အတူ​ေလ်ွာက္​လွမ္​းၾကရမွာပါ ညီအကို​၊​ေမာင္​ႏွမ စိတ္​​ေတြနဲ႔ အမွား​ေလး​ေတြ႐ွိ​ေတာင္​သည္​းခံခြင္​့လွြတ္​ရင္​း အျမဲအတူတူ​ေပါ့ဗ်ာ

ဟိဟိ. ဥဥေအာင္😂😂😂

Posted using Partiko Android

ဟု😊

ေခးေရာပဲ. အဆုးံထိ. စတီမစ္လမ္းမေပၚဝယ္. ဝဲတလည္လည္😂

ဟုတ္​ အတူတူပါဗ်ာ

ဒုတိယအႀကိမ္စမ္းစမ္း.. စမ္းစမ္း လုပ္ရျပန္ၿပီ။

ဟုတ္​ ဆရာ

good job.

​ေက်းဇူးပါပဲ အမ

Congratulations @aunggyi100! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of comments received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard knock out by hardfork

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

​ေက်းဇူးပါ

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by aunggyi from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.