Polish League Actifit (#POLIAC) 6th Season - Day 2 Results + Day 5 Schedule

in #poliaclast year

POLIAC1.png

The second day of competition is behind us, debutants are slowly getting used to the rules of the tournament, some are surprised by the level of competition and the number of steps the participants report. I think that rivalry is healthy, but even better is common sense and measuring strength by measure. This time the turnout was even higher with only four participants failing to post reports. For @griega and @guurry123 the third round will be decisive, if they do not publish reports I will be forced to remove them from the tournament, they will be replaced by @rozioo and @mushanov respectively.

[POL] Druga dzień rywalizacji za nami, debiutanci powoli oswajają się z zasadami turnieju, niektórzy zaskoczeni są poziomem rywalizacji i liczbą kroków, który raportują uczestnicy. Myślę, że rywalizacja jest zdrowa, ale jeszcze lepszy jest zdrowy rozsądek i mierzenie sił na zamiary. Tym razem frekwencja była jeszcze wyższa, bo tylko czworo uczestników nie opublikowało raportów. Dla @griega i @guurry123 trzecia kolejka będzie decydująca, jeśli nie opublikują raportów będą zmuszony usunąć ich z turnieju, zastąpią ich odpowiednio @rozioo i @mushanov.


POLIAC 6.1

1-1.jpg
Source: raport @manuvert

The second round brought a change of leader, probably this will continue for the first few rounds. Yesterday I praised the debutants for a good start, unfortunately in the second round they both met more demanding rivals and lost their duels. Surprisingly good streak has @grecki-bazar-ewy, she confidently won the second of her duels and is currently on the second place. Apart from her, only the veterans are without a defeat: @masoom, @practicaleric and @manuvert, in their case there is no such surprise, because they will all count in the fight for the championship. @bucipuci is without a win so far, but the weekend is over, he should make up for it on weekdays without any problems. Queue average is 20942 steps.

[POL] Druga kolejka przyniosła zmianę lidera, pewnie tak się będzie działo przez kilka pierwszych rund. Wczoraj pochwaliłem debiutantów za dobry początek, niestety w drugiej rundzie oboje trafili na bardziej wymagających rywali i przegrali swoje pojedynki. Zaskakująco dobrą passę ma @grecki-bazar-ewy, pewnie wygrała drugi z pojedynków i aktualnie jest na drugim miejscu. Oprócz niej bez porażki są tylko starzy wyjadacze: @masoom, @practicaleric i @manuvert, w ich przypadku nie ma takiego zdziwienia, bo wszyscy będą liczyć się w walce o mistrzostwo. @bucipuci jest na razie bez zwycięstwa, ale weekend właśnie się skończył, powinien bez problemów nadrobić straty w dni robocze. Średnia kolejki to 20942 kroków.

Round 22022-01-02Results
@venan@cezary-io28237 - 14084
@merthin@manuvert22829 - 27263
@pagane@practicaleric0 - 16786
@sk1920@grecki-bazar-ewy13334 - 29255
@browery@dirkzett26128 - 15217
@bucipuci@flaxz15288 - 25188
@ptaku@mariya3623491 - 16084
@masoom@sandraa135841 - 5102

The 100 AFIT award for the activity goes to @masoom, while the unlucky loser of the round was @merthin, he too receives 100 AFIT.

[POL] Nagrodę 100 AFIT za aktywność otrzymuje @masoom, natomiast pechowym przegranym kolejki został @merthin, on również otrzymuje 100 AFIT.


#PlayerPointsForAgainst
1@masoom65973127042
2@grecki-bazar-ewy65537329467
3@practicaleric65211928725
4@manuvert64585030135
5@merthin35677949498
6@browery35485350550
7@venan35047248034
8@flaxz34712839178
9@dirkzett33877135181
10@ptaku33254439638
11@cezary-io33075828237
12@sandraa131765646918
13@bucipuci03142151306
14@mariya3602716136045
15@sk192002064047842
16@pagane0033460

The hit of the fifth round will be the duel between @practicaleric vs. @masoom, both are high in the table and are among the favorites. Interesting duels will be @venan vs. @flaxz and @merthin vs. @browery, it is difficult to point out the favourites of these matches.

[POL] Hitem piątej kolejki będzie pojedynek @practicaleric vs. @masoom, obaj są wysoko w tabeli i zaliczają się do grona faworytów. Interesujące będą pojedynki @venan vs. @flaxz i @merthin vs. @browery, trudno wskazać faworytów tych meczów.

POLIAC 6.1 Schedule
Ranking table for POLIAC 6.1


POLIAC 6.2

1-2.jpg
Source: raport @matthew1

Yesterday I poked my finger at the participants in the second league for their low step average, I don't know if it was my effort, but the average has improved significantly. At the top of the table remain @ilodz24hd and @cryptospa, who only swapped places. Very good start to the tournament made @pjansen, in his case regularity pays off. Surprisingly @homesteadlt didn't score any points, despite good results he was up against slightly better players, in the second round @davidthompson57 took his victory. The same is the case of @racibo, who despite achieving the sixth score of the round had to acknowledge the superiority of @asia-pl. The average of the round was 12380 steps.

[POL] Wczoraj pogroziłem paluszkiem uczestnikom drugiej ligi za niską średnią kroków, nie wiem czy to moja zasługa, ale średnia znacznie się poprawiła. Na szczycie tabeli pozostają @ilodz24hd i @cryptospa, którzy zamienili się tylko miejscami. Bardzo dobry początek turnieju zrobił @pjansen, w jego przypadku regularność się opłaca. Zaskakujący jest natomiast brak punktów u @homesteadlt, mimo dobrych wyników trafiał na nieco lepszych uczestników, w drugiej rundzie był nim @davidthompson57. Podobnie ma się sprawa z @racibo, który mimo, że osiągnął szósty wynik kolejki musiał uznać wyższość @asia-pl. Średnia kolejki to 12380 kroków.

Round 22022-01-02Results
@stefannikolov@cryptospa12910 - 18713
@kiel91@pjansen2818 - 11897
@krakonos@notak7049 - 16987
@homesteadlt@davidthompson5711816 - 15749
@zimnaherbata@wallee7202 - 0
@ilodz24hd@davidesimoncini23362 - 10527
@racibo@asia-pl13803 - 14174
@romualdd@matthew17346 - 11343

The 100 AFIT award for the activity goes to @ilodz24hd, while the unlucky loser of the round was @racibo, he too receives 100 AFIT.

[POL] Nagrodę 100 AFIT za aktywność otrzymuje @ilodz24hd, natomiast pechowym przegranym kolejki został @racibo, on również otrzymuje 100 AFIT.


#PlayerPointsForAgainst
1@ilodz24hd64122126717
2@cryptospa64034926091
3@davidthompson5763142216847
4@pjansen6246828137
5@matthew162297114567
6@notak33317724908
7@stefannikolov32485224995
8@asia-pl32045625745
9@zimnaherbata31252112785
10@kiel9131154117370
11@romualdd31007111343
12@homesteadlt02499737385
13@racibo01883429847
14@davidesimoncini01774834990
15@krakonos01252225710
16@wallee009927

The hit of the fifth round will be the duel between @cryptospa vs. @ilodz24hd, the leaders will decide in a direct duel which of them is better at this stage. To equal duels I can undoubtedly include @pjansen vs. @racibo and @davidthompson57 vs. @matthew1, it is difficult to point out clear favourites of these matches.

[POL] Hitem piątej kolejki będzie pojedynek @cryptospa vs. @ilodz24hd, liderzy rozstrzygną w bezpośrednim pojedynku który z nich jest lepszy na tym etapie. Do wyrównanych pojedynków bez wątpienia mogę zaliczyć @pjansen vs. @racibo i @davidthompson57 vs. @matthew1, trudno wskazać zdecydowanych faworytów tych meczów.

POLIAC 6.2 Schedule
Ranking table for POLIAC 6.2

POLIAC 6.3

1-3.jpg
Source: raport @soluce07

In the second round, almost everyone recorded worse results than in the first round, the exception being @kwsnomzys who almost doubled his earlier score but still succumbed to the recovering @deepresearch. Worse results did not prevent leaders @ziabutt3836 and @giulius from achieving victories in their duels. The @soluce07 vs @liftslikealady duel was the most evenly matched of the sixth season so far, with Becca winning by a difference of just 318 steps. The difference with which @kpreddy beat @fredkese was greater at 652 steps. As you can see for oneself, even with small results there can be a lot of excitement. The average of the round was 11519 steps.

[POL] W drugiej kolejce prawie wszyscy odnotowali gorsze wyniki niż w pierwszej rundzie, wyjątkiem był @kwsnomzys, który prawie podwoił swój wcześniejszy wyniki, ale mimo tego uległ wracającemu do zdrowia @deepresearch. Gorsze wyniki nie przeszkodziły liderom @ziabutt3836 i @giulius w osiągnięciu zwycięstw w swoich pojedynkach. Pojedynek @soluce07 vs. @liftslikealady był najbardziej wyrównany z dotychczasowych w szóstym sezonie, Becca zwyciężyła różnicą tylko 318 kroków. Różnica z którą @kpreddy pokonał @fredkese była większa i wynosiła 652 kroki. Jak sami widzicie nawet przy niewielkich wynikach może być sporo emocji. Średnia kolejki to 11519 kroków.

Round 22022-01-02Results
@soluce07@liftslikealady5340 - 5658
@dontcare89@markhodge12578 - 11337
@martusamak@griega38385 - 0
@deepresearch@kwsnomzys7840 - 5547
@fredkese@kpreddy5923 - 6575
@ykretz.sports@axel-mccornstack4294 - 11683
@ziabutt3836@stewie.wieno27129 - 10107
@giulius@guurry1238867 - 0

The 100 AFIT award for the activity goes to @martusamak, while the unlucky loser of the round was @markhodge, he also receives 100 AFIT.

[POL] Nagrodę 100 AFIT za aktywność otrzymuje @martusamak, natomiast pechowym przegranym kolejki został @markhodge, on również otrzymuje 100 AFIT.


#PlayerPointsForAgainst
1@ziabutt383666550631318
2@giulius63248121062
3@axel-mccornstack6249444294
4@liftslikealady6119805340
5@martusamak35959638377
6@dontcare8933364034951
7@stewie.wieno32211734103
8@fredkese3169226575
9@ykretz.sports31279111683
10@kwsnomzys387157840
11@deepresearch3784014044
12@kpreddy365759091
13@markhodge01831124588
14@soluce070534016657
15@guurry1230015189
16@griega0051646

The hit of the fifth round will be the duel between weightlifters @kwsnomzys vs. @liftslikealady, it's hard to demand a lot of steps from them, but I have no idea on how else to settle who is better. In this round, the only duels I can count as evenly matched are @stewie.wieno vs. @deepresearch, in the remaining cases I could rather point out the favourites.

[POL] Hitem piątej kolejki będzie pojedynek ciężarowców @kwsnomzys vs. @liftslikealady, trudno od nich wymagać dużej liczby kroków, ale nie mam pomysłu jak inaczej rozstrzygnąć kto jest lepszy. W tej kolejce do wyrównanych pojedynków mogę zaliczyć wyłącznie mecz @stewie.wieno vs. @deepresearch, w pozostałych przypadkach raczej potrafiłbym wskazać faworytów.

POLIAC 6.3 Schedule
Ranking table for POLIAC 6.3

POLIAC4.gif

Waiting List

  1. @rozioo - 15005 steps
  2. @mushanov - 10593 steps
  3. ...

Join #POLIAC Community.


Piotr A. Marszalek.png

Sort:  

Another bad round 😆 Great work !WINE


Congratulations, @davidesimoncini You Successfully Shared 0.300 WINEX With @poliac.
You Earned 0.300 WINEX As Curation Reward.
You Utilized 1/2 Successful Calls.

wine_logo


Contact Us : WINEX Token Discord Channel
WINEX Current Market Price : 0.216