I say goodbye to Steem. Good luck, Hive. / Żegnam się ze Steem. Życzę Powodzenia Hive.

in #polish3 years ago

Hello. Steem was a project with which I had high hopes. Unfortunately, now I'm not trust this entire platform. I wish Hive the best, but unfortunately now it will be hard to gain popularity that Steem has gained for almost 4 years. I have already exchanged all funds with Steem / Hive for the only sensible cryptocurrency I believe in and it gives me a sense of security greater than Steem. I think BSV is Bitcoin and I believe that truth will prevail.


Witajcie. Steem był projektem, z którym wiązałem wielkie nadzieje. Niestety teraz starciem zaufanie do całej tej platformy. Hive życzę jak najlepiej, ale niestety teraz będzie ciężko zdobyć popularność, jaką Steem zdobył przez prawie 4 lata. Wszystkie fundusze ze Steem/Hive zamieniłem już na jedyną sensowna kryptowalutę, w którą wierzę i daje mi ona poczucie bezpieczeństwa większe niż Steem. Uważam BSV za Bitcoina i wierze, że prawda zwycięży.

bsv1.jpg


When it comes to BSV, you don't have to agree with me. I Was researching this project for a year and I'm not interested in Creig Wright. It is important to understand what real Bitcoin is. BTC after changes introduced in the code since 2017 has nothing to do with Bitcoin. People will understand this over time. Believe it or not, but remember that when the truth prevails, it will be a great surprise to many BTC fans.


Jeśli chodzi o BSV, to nie musisz się ze mną zgadzać. Od roku zajmuje się badaniem tego projektu i nie interesuje mnie osoba Creiga Wrighta. Ważne jest, by zrozumieć, co jest prawdziwym Bitcoinem. BTC po zmianach wprowadzanych w kodzie od 2017 roku nie ma nic wspólnego z Bitcoinem. Ludzie z czasem to zrozumieją. Możesz wierzyć lub też nie, ale pamiętaj, że gdy prawda zwycięży, to wielkie będzie zdziwienie wielu fanów BTC.

bsv2.jpg


If you believe in BSV and want to buy, I recommend the ElectrumSV Wallet https://electrumsv.io/. According to the White Paper of 2008, there are no public addresses in Bitcoin. Each new transaction gets a new address unique for the given transaction. That's the way it is at BSV. When we restart the wallet we already have a new payment address. However, in BTC wallets we have one and the same address that we use all the time. BSV is real Bitcoin.


Jeśli wierzysz w BSV i chcesz kupić, to polecam Portfel ElectrumSV https://electrumsv.io/. W Bitcoinie według Białej Księgi z 2008 roku nie ma adresów publicznych. Każda nowa transakcja dostaje nowy adres unikatowy dla danej transakcji. Tak właśnie jest w BSV. Gdy uruchomimy ponownie portfel to już mamy nowy adres do wpłat. Natomiast w portfelach BTC mamy jeden i ten sam adres, którego używamy cały czas. BSV to prawdziwy Bitcoin.

bsv3.jpg


In conclusion, I will show you my BSV wallet. I have over 15 Bitcoins and I will not give them cheaper than $10,000 per one! Did you find out about Bitcoin too late? This story will be reset. Real Bitcoin for $170? Wait for everyone to know what the truth is. Good Luck!


Na zakończenie pochwalę się moim portfelem. Mam ponad 15 Bitcoinów i nie oddam ich taniej niż 10 tys. dolarów za sztukę! Za późno dowiedziałeś się o Bitcoinie? Ta historia zostanie zresetowana. Prawdziwy Bitcoin po 170 $? Poczekajcie, jak wszyscy się dowiedzą, jaka jest prawda. Życzę Wam powodzenia!

Dziękuję za przeczytanie!

Sort:  

Congratulations @astromaniak! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 9000 as payout for your posts. Your next target is to reach a total payout of 10000

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Loading...