Wschód słońca nad Frankfurtem

in #polish2 months ago

Cześć Wszystkim,

Kiedyś napisałem we wstępie, że moją pracą jest zawód kierowcy ciężarówki. Obsługuję zaopatrzenie samolotów w towary cargo, które latają po całym świecie.

Na pewno z czasem pokażę Wam zdjęcia z pracy, ale dzisiaj chciałem pokazać kawałek mojego wolnego czasu, jaki spędzam w przerwach między trasami.

Są to zdjęcia z Morfelden, z okolic Frankfurtu nad Manem. W wolnej chwili wybrałem się na spacer z aparatem i zrobiłem kilka zdjęć wschodu słońca.

Zapraszam do oglądania....

pozdrawiam Wszystkich

xxxxxxxxxxxxxxx

Hi everyone,

Once i wrote in the introduction that my job is the profession of a truck driver. I handle the supply of cargo to planes that fly all over the world.

I will definitely show you photos from work in time, but today i wanted to show you a piece of my free time that i spend in the breaks between tours.

These are photos from Morfelden, from the vicinity of Frankfurt am Man. In my free time, i went for a walk with the camera and took some pictures of the sunrise.

I invite you to watch....

I greet everyone

_DSC1961 (1).jpg

_DSC1956.jpg

_DSC1967 (1).jpg

_DSC1974 (1).jpg

Sort:  

Witamy na Hive :)

Hej, mam nadzieję, że będziesz działał i dzielił się swoimi pracami!
Wytrwałość, jak wszędzie, kluczem do sukcesu.
Trzymam kciuki i pozdrawiam!

Your content has been voted as a part of Encouragement program. Keep up the good work!

Use Ecency daily to boost your growth on platform!

Support Ecency
Vote for new Proposal
Delegate HP and earn more

Congratulations @solventi! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You received more than 500 upvotes.
Your next target is to reach 600 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Hive Power Up Month Challenge 2022-07 - Winners List
The 8th edition of the Hive Power Up Month starts today!
Hive Power Up Day - August 1st 2022
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!