Gotowi do startu? // Ready to go?

in #poprzeczka4 months ago

To nie spam, ale kolejna edycja @poprzeczki. Już 386 ;) A dokładnie to druga w tym roku. Zachęcam wszystkich do udziału bo jest to przyjemnością - można osiągnąć wiele, a można po prostu spacerować lub robić to co każdego dnia.

Przypominam, że by wystartować należy:

-być uczestnikiem trwającej edycji styczniowej,
-zgłosić się do startu

Ci którzy startowali na przykład w grudniu (@homesteadlt) lub dawniej (@deepresearch @ervin-lemark @grecki-bazar-ewy @griega @ilodz24hd @jozef230 @kwsnomzys @matthew1 @nanie.lilla @perymetr @romualdd @rozioo @ziabutt3836 @zimnaherbata) - by wystartować MUSZĄ wyrazić na to chęć.

Jeśli ktoś chce to można sobie też zrobić przerwę lub się wycofać. Można na przykład nie publikować trzech pierwszych raportów - wtedy jest jasne, że ktoś nie startuje.

Zasady są proste na tyle, że w ogóle się nie zmieniły od ponad 20 miesięcy. Robimy kroki, których liczbę rejestrujemy za pomocą aplikacji @actifit. Każdego dnia powinniśmy zrobić o tysiąc kroków więcej. Pierwszego - 1000, trzeciego - 3000, piętnastego - 15000, dwudziestego ósmego - 28000, pierwszego marca - 29000 - i tak dalej, aż do odpadnięcia ostatniego uczestnika.

@poprzeczka to nie maraton ani sport także kolejną zasadą jest to, że można sobie zrobić dwa dni przerwy w raportach lub mogą mieć one mniejszą od zakładanej liczbę kroków. Dopiero trzy raporty pod rząd bez spełnienia powyższych zasad - oznaczają odpadnięcie z zabawy.

Jak ktoś chce wiedzieć więcej to zachęcam do czytania profilu @poprzeczka oraz prześledzenia przebiegu kolejnych edycji.

Na starcie przewiduję 13 uczestników z edycji styczniowej i są to:
@allonyx.ngs @asia-pl @browery @cezary-io @drlobes @edycu007 @fredkese @homesteadlt @manuvert @marianomariano @merthin @racibo @sandraa1 @sk1920


This is not spam, but another edition of the @poprzeczka= crossbar. Already 386 ;) To be exact, this is the second one this year. I encourage everyone to participate because it is a pleasure - you can achieve a lot, and you can just walk or do what you do every day.

I remind you that to start you should:

  • be a participant of the ongoing January edition,
  • report to the start

Those who competed, for example, in December (@homesteadlt) or formerly (@deepresearch @ervin-lemark @grecki-bazaar-ewy @griega @ilodz24hd @jozef230 @kwsnomzys @matthew1 @nanie.lilla @perymetr @romualdd @rozioo @ziabutt3836 @zimnaherbata) - to start MUST express their willingness to do so.

If someone wants, you can also take a break or withdraw. For example, you can not publish the first three reports - then it is clear that someone is not running.

The rules are simple enough that they have not changed at all for over 20 months. We take steps, the number of which we record using the @actifit application. Every day we should take a thousand more steps. The first - 1000, the third - 3000, the fifteenth - 15000, the twenty-eighth - 28000, the first of March - 29000 - and so on, until the last participant is eliminated.

@poprzeczka is not a marathon or a sport, also another rule is that you can take a two-day break in the reports or they may have a smaller than expected number of steps. Only three reports in a row without meeting the above rules - mean falling out of the fun.

If someone wants to know more, I encourage you to read the @poprzeczka profile and follow the course of subsequent edits.

At the start I predict 13 participants from the January edition and they are:
@allonyx.ngs @asia-en @browery @cezary-io @drlobes @edycu007 @fredkese @homesteadlt @manuvert @marianomariano @merthin @racibo @sandraa1 @sk1920

Sort:  

No to ja wyrażam chęć!

Uuuuu, zwycięzca wraca. Świetnie!

Sure, I would like to participate! :)
@tipu curate 3

A gdzie #polish?
Trzymam kciuki za wszystkich uczestników 👍👍👍

Jak dodam #polish to wszyscy wspomniani znowu dostaną powiadomienie. Daruję sobię, ale nie zapomnę jak lutowa poprzeczka wystartuje

Congratulations @poprzeczka! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)

You published more than 50 posts.
Your next target is to reach 60 posts.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Check out our last posts:

The Hive Gamification Proposal
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!

Congratulations @poprzeczka! You received a personal badge!

Happy Hive Birthday! You are on the Hive blockchain for 1 year!

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking

Check out our last posts:

Hive Power Up Day - February 1st 2023
The Hive Gamification Proposal
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!

Już wiemy, że to co zebrał ten wpis powędruje jeszcze do uczestników styczniowej rozgrywki.

We already know that what this entry has collected will go to the participants of the January game.