You can join! We invite you! - Można dołączyć! Zapraszamy!

in #poprzeczka2 months ago

Już za kilka dni rusza kolejna edycja "Poprzeczki"! To jest właśnie czas na dołączenie do grona osób, które publikują raporty z liczbą kroków a te przekształcamy na małą rywalizację.

Można rywalizować z innymi, można też samemu. To tak jakbyśmy sami codziennie lekko podwyższali odnosili sobie poprzeczkę.

Zasady są niezmienne. Każdy dzień to kolejny tysiąc kroków do zrobienia. Musi być ponad limit. Pierwszego dnia miesiąca - minimum 1000. Szesnastego - 16000. Gdy miesiąc się skończy to wówczas liczymy dalej - 32000, 33000 i tak dalej. To nie przeszkadza również zaczynać kolejną edycję poprzeczki. Tak właśnie będzie za parę dni - dwie edycje będą trwały równocześnie.

Jednocześnie jest jeszcze zasada, która sprawia, że nasza rywalizacja jest mniej sportowa. Z rywalizacji odpada się dopiero gdy trzy kolejne raporty (lub ich brak) będą poniżej limitów.

Wszyscy którzy startowali w marcu są automatycznie zapisani do edycji kwietniowej. Jeśli nie startowałeś nigdy lub miałaś/-eś przerwę to zapraszamy do zgłoszeń w komentarzach.

Nie byłoby poprzeczki bez uczestników, nie byłoby jej też gdyby nie pomoc i różnego rodzaju wsparcie. Możesz zaplusować ten wpis, wówczas zwiększa się wartość konta, którym wspierać będziemy każde raporty uczestników. Można też pomóc w sprawdzaniu raportów i uzupełnianiu tabeli. Z góry dziękuję!

[Auto-EN:]
The next edition of 'Poprzeczka' starts in just a few days! This is the time to join the group of people who publish reports with the number of steps and turn them into a small competition.

You can compete with others, or you can do it alone. It's as if we were raising the 'crossbar' a little every day.

The rules are immutable. Every day is another thousand steps to take. It must be over the limit. On the first day of the month - minimum 1,000. On the 16th - 16,000. When the month ends, we continue to count - 32,000, 33,000 and so on. This doesn't stop us from starting the next edition of the bar. This is what it will be like in a few days - two editions will run simultaneously.

At the same time, there is also a rule that makes our competition less 'sportsmanlike'. You are eliminated from the competition only when three consecutive reports (or no reports) are below the limits.

Everyone who started in March is automatically registered for the April edition. If you have never competed or had a break, please submit your application in the comments.

There would be no crossbar without participants, and it wouldn't be there without help and various types of support. You can upvote this entry, which increases the value of the account that will support each participant's report. You can also help check reports and help with this table:

table

5% for random all participiants: @racibo ;) 10% for random March participiant: @marianomariano 15% for @manuvert (for mention) 20% for @merthin (for mention)

Sort:  
Loading...

Hey, count me in for April, please. I need some additional motivation !LOLZ

!invest_vote

What do a tick and the Eiffel Tower have in common?
They're both Paris sites.

Credit: dyson-the-booper
@poprzeczka, I sent you an $LOLZ on behalf of ervin-lemark

(1/2)
NEW: Join LOLZ's Daily Earn and Burn Contest and win $LOLZ

Great! Welcome back

@ervin-lemark denkt du hast ein Vote durch @investinthefutur verdient!
@ervin-lemark thinks you have earned a vote of @investinthefutur !