Eindwerk hbo5 programmeren :: Documentatie

in #programmeren4 years ago

Logo
In vervolg op mijn vorige post.

De documentatie bij een eindwerk is een kluwen waar we spijtig genoeg door moeten. Het is een hel voor mij en iets waar ik liever mijn tijd niet zou willen insteken. Ik kan begrijpen dat we wat informatie moeten bijhouden en analyses enzoverder moeten documenteren.

Maar de vraag om deze zaken zo gedetailleerd mogelijk te documenteren kan er bij mij niet in. Ik doe een eindwerk hbo5 programmeren. Geen cursus Nederlands. Waarom moet ik dan een voorwoord maken van minimum 1000 woorden? Welke meerwaarde geeft dit aan mijn traject?

Een analyse van minstens 5000 woorden. Tijdens de cursus analyse moesten we alles zo beknopt mogelijk houden zodat alles duidelijk was. Een interview met de sponsor van minimum 1000 woorden. Iedereen weet dat je zulke zaken niet kan forceren. Maar toch limitaties leggen.

Zou de focus niet moeten liggen op de code en de uitwerking hiervan. Waarom de studenten forceren om boeken te schrijven als dit niets bijbrengt?

Ik heb altijd gedacht dat school en opleidingen in het algemeen soms nutteloze aspecten bevatten die niet bijdragen tot de arbeidsmarkt of tot de persoonlijke groei. Dit is weer zo een moment dat ik voel dat mijn gedachtegang correct is. Als programmeur moet je kunnen communiceren. Maar je moet vooral duidelijk kunnen communiceren. Niet alles in het lang en breed uitsmeren. Dus als je kan zeggen "De kip is koud", is dit beter dan "de kip zijn temperatuur is onder de 5 graden". In programmeren wilt een klant een werkend element hoe het achterliggen functioneert interesseert deze persoon meestal niet.

Juist mijn 2 cent

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by ZoeF from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Hi @zoef!

Your post was upvoted by @steem-ua, new Steem dApp, using UserAuthority for algorithmic post curation!
Your UA account score is currently 3.825 which ranks you at #4685 across all Steem accounts.
Your rank has dropped 7 places in the last three days (old rank 4678).

In our last Algorithmic Curation Round, consisting of 226 contributions, your post is ranked at #184.

Evaluation of your UA score:
  • You're on the right track, try to gather more followers.
  • The readers appreciate your great work!
  • Try to work on user engagement: the more people that interact with you via the comments, the higher your UA score!

Feel free to join our @steem-ua Discord server

Congratulations @zoef! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 2000 as payout for your posts. Your next target is to reach a total payout of 3000

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

3 years on Steem - The distribution of commemorative badges has begun!
Happy Birthday! The Steem blockchain is running for 3 years.
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Dear zoef:

We are SteemBet, the next generation STEEM based gaming platform. We are honored to invite you to join our first fantastic dice game, which is just the beginning of SteemBet game series. Our dividend system has now launched. The prize pool has already accumulated 2,000 STEEM and more than 60 players have participated in staking mining token SBT. A huge reward of 40,000 STEEM is awaiting! Join us NOW with other 500 STEEM users to loot HUGE dividend reward!!

SteemBet Team

Official Website
https://steem-bet.com

Discord Server
https://discord.gg/95cBN3W

Telegram Group
https://t.me/steembet

Why would you believe i would be interested in gambeling away my earnings? When you deiced to enter someone there post and hijack it for your promotions atleast have the courtasy of upvoting that persons post.