Eindwerk hbo5 programmeren :: Encode - decode

in #programmeren4 years ago (edited)

Logo
In vervolg op mijn vorige post.

Bij het coderen en decoderen van een bezoekers link kwam ik tot de conclusie dat zaken zoals base64 niet functioneel zijn. Of dat dacht ik toch. De conclusie was te voorbarig. De reden waarom ik dit dacht was omdat op het einde van de mijn link regelmatig een = voorkwam. Dit zorgde voor enkele problemen bij codeigniter als het gaat om het uit te lezen in de url.

Door deze codering te gebruiken voor de bezoekers link kwam ik dus in een situatie waarbij de url niet gebruikt kon worden. Maar na opzoekingen en een betere kennis moest ik me realiseren dat base64 wel degelijk gebruikt kan worden.

De reden waarom de = achteraan kwam te staan heeft dan ook te maken met het feit dat base64 gebaseerd is op het binaire stelsel. En werkt met groepjes van 8. Als er karakters te weinig zijn vult base64 dit aan met = of ==.

Dus dit vraagde wat refactoring en herbekijken van deze link. Ik gaf initieel in deze link (voor codering) de galerij id en de galerij naam mee. Maar dit was dus voornamelijk het probleem. De variabele lengtes zorgde in deze voor de problemen.

Ik heb dus de variabele gegevens verwijderd en een extra check gezet op de uniek gegenereerde string. De mysql query doet de rest.

Sort:  

Hi @zoef!

Your post was upvoted by @steem-ua, new Steem dApp, using UserAuthority for algorithmic post curation!
Your UA account score is currently 3.825 which ranks you at #4689 across all Steem accounts.
Your rank has dropped 3 places in the last three days (old rank 4686).

In our last Algorithmic Curation Round, consisting of 221 contributions, your post is ranked at #192.

Evaluation of your UA score:
  • You're on the right track, try to gather more followers.
  • The readers appreciate your great work!
  • Try to work on user engagement: the more people that interact with you via the comments, the higher your UA score!

Feel free to join our @steem-ua Discord server

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by ZoeF from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.