Eindwerk hbo5 programmeren :: Javascript - JQuery

in #programmeren4 years ago (edited)

Logo
In vervolg op mijn vorige post.

Eens we beginnen over visualisatie is het duidelijk dat in combinatie met php, html, css je ook javascript zult nodig hebben om enkele zaken te verwezenlijken. Mijn kennis van javascript is echter zeer beperkt. Ik heb ooit 8-9 jaar geleden een cursus gedaan. Maar deze kennis is echt niet meer up to date en bestond uit javascript en niet de JQuery library.

De info die kan gevonden worden online is zo uiteenlopend dat je geen voeling krijgt. Dan heb je libraries zoals JQuery die je functionaliteit bezorgen in een gemakkelijk pakket maar de documentatie is niet echt duidelijk. Websites zoals stackoverflow hebben veel oplossingen voor kleine problemen. Maar samenraapsels lijken veelal niet te functioneren. Als je dan een vraag stelt komen er antwoorden zoals "kijk eens op w3schools". Ik begrijp dat sommige oplossingen daar gevonden kunnen worden maar als ik een vraag stel heb ik deze websites meestal al bekeken.

Javascript is een prachtige toel maar kan wel wat duidelijke documentatie gebruiken.

Indien iemand ergens een goede JQuery cursus heeft laat het me aub weten.

Jquery code

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by ZoeF from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Hi @zoef!

Your post was upvoted by @steem-ua, new Steem dApp, using UserAuthority for algorithmic post curation!
Your UA account score is currently 3.822 which ranks you at #4668 across all Steem accounts.
Your rank has not changed in the last three days.

In our last Algorithmic Curation Round, consisting of 354 contributions, your post is ranked at #313.

Evaluation of your UA score:
  • You're on the right track, try to gather more followers.
  • The readers appreciate your great work!
  • Try to work on user engagement: the more people that interact with you via the comments, the higher your UA score!

Feel free to join our @steem-ua Discord server